Kaupunkisuunnittelulautakunnassa alkavia kaavamuutoksia – Korso laajenee itään

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 14.6. Kokouksessa esiteltiin muun muassa alkavia asemakaavamuutostöitä.

Korson keskustaa suunnitellaan laajennettavaksi nykyisen keskustan itäpuolelle. Noin kolmen hehtaarin suuruinen kaavamuutosalue sijaitsee noin 200 metrin päässä Korson juna-asemalta. Alue on täällä hetkellä rakentamaton ja sitä rajaa etelässä Kulomäentie, idässä Minkkitie, lännessä päärata ja S-market ja pohjoisessa terveysasema ja Asuntosäätiön talot. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi ottaa kantaa 2.8.2021 mennessä.

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa kaavamuutosalueelle Korson keskustan kaupunkirakennetta täydentäviä asuinkerrostaloja ja muita keskustatoimintoja kuten kauppoja ja palveluita. Tällä keskusta-alueen asukasmäärän lisäyksellä luotaisiin paremmat edellytykset jatkaa Korson ydinkeskustan kaavamuutosta, joka tällä hetkellä on odottavassa tilassa. Arvioitu kerrosala alueella on noin 50 000 k-m2. Rakennusten suurin sallittu kerroskorkeus pääradan länsipuolella on kuusi kerrosta ja itäpuolella viisi. Kaupunki suunnittelee aluetta omana työnään. Rautatie- ja tiemelu tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Korson suunnitelmien lisäksi lautakunnalle esiteltiin Martinlaaksontien 24 ja 26 kaavamuutoksia, joissa suunnitellaan uutta asuinrakentamista ja päiväkotia. Uutta asumista on suunnitteilla myös Vihertie 44-46:een. Satomäentie 1:een suunnitellaan 4-5 -kerroksisia asuintaloja nykyisten kaksikerroksisten tilalle. Lautakunnalle esiteltiin myös myöhemmin tällä viikolla julkaistavan Tikkurilan Väritehtaan alueen kaavarungon, Laurintie 142-144 ja Nikinmäen liitosalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Koivurinne vuoden 2022 kaavoitusohjelmaan

Koivurinteen alueelle haettujen suunnittelutarveratkaisujen oikaisuvaatimuksista äänestettiin (asiat 7-11). Kaupunki ei ole myöntämässä haettuja tonttikohtaisia suunnittelutarveratkaisuja, vaan ryhtyy laatimaan alueelle asemakaavaa. Esittelijä lisäsi oikaisuvaatimukset hylkääviin päätöksiin kohdan b) Koivurinteen alue liitetään vuoden 2022 kaavoitusohjelmaan. Koivurinteen alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa. Kaavan laatimisella kaupunki haluaa varmistaa kaikkien alueella sijaitsevien kiinteistöjen tasavertaisen kohtelun. Muun muassa lisärakentamisen määrä ja sijainti ratkaistaan laadittavalla asemakaavalla, jonka valmisteluun alueen asukkaat otetaan mukaan.

Lautakunta päätyi muutetun päätösesityksen taakse äänin 10-5 eli oikaisuvaatimukset kielteisistä suunnittelutarveratkaisuista hylättiin. Lautakunnan jäsen Paula Lehmuskallio jätti asiassa eriävän mielipiteen, johon jäsenet Stefan Åstrand, Otso Kivimäki, Vesa Pajula ja Helen Josefsson yhtyivät.

Lisäksi lautakunta käytti otto-oikeuttaan ja käsitteli Vantaan ranta -nimiselle yhdistykselle annettavaa valtakirjaa lupien hakemista varten (asia 12). Perustettava yhdistys on ilmoittanut olevansa halukas neuvottelemaan Espoossa sijaitsevan, Vantaan omistaman ranta-alueen vuokraamisesta ja rakennelmien toteuttamisesta alueelle, jotta alue saataisiin nykyistä paremmin yleiseen virkistyskäyttöön. Yhdistys suunnittelee alueelle muun muassa laituria, wc:tä ja pukukoppia ja patiota. Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen, jossa päätettiin antaa valtakirja edellä mainitulle perustettavalle yhdistykselle. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity ennen valtakirjan luovuttamista.

Lautakunta päätti myös useista tontin myynneistä ja varauksista, jotka kaikki päätettiin esitysten mukaisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu seuraavaksi elokuussa, 17.8.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 14.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter