Vantaa ryhtyy myöntämään pysäköintilupia kotihoidon työntekijöille – asiasta päätti tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta kokousti 13.5. Lautakunta hyväksyi esityksen pysäköintilupien myöntämisestä kotihoidon työntekijöille.

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020. Uuden lain myötä kunnille on lisätty mahdollisuus kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämiseen. Vantaan katualueille ryhdytään myöntämään pysäköintilupia kotihoidon ja kotisairaalan työntekijälle tai kotihoidon palveluja tarjoavalle yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toteuttamista varten.

Kotihoidon työntekijä saa kunnan myöntämällä pysäköintitunnuksella pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta sekä alueelle, jossa pysäköinti on liikennemerkein kielletty. Tunnuksella on mahdollista pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. Pysäköintitunnus mahdollistaa pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla. Samoin Huoltoajo sallittu -lisäkilven vaikutusalueella on mahdollista ajaa ja pysäköidä kotihoidon ajoneuvoa. Pysäköintimahdollisuuksia helpotetaan käytännössä samalla tavoin kuin vammaispysäköinnin kohdalla on toimittu.

Huomionarvoista on, että pysäköintitunnuksen käyttö rajautuu kunnan hallinnassa olevaan katutilaan, tai kaupungin koulujen tai päiväkotien piha-alueille. Pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään liikennemerkillä osoitettua kieltoa tai rajoitusta vastaan maastossa, maantiellä tai yksityistiellä eikä kiinteistöjen piha-alueilla, kouluja ja päiväkoteja lukuun ottamatta.

Pysäköintitunnusten myöntämisen käytäntöjä Vantaan katualueille suunnitellaan parhaillaan. Pysäköintitunnuksien hakuprosessia, ehtoja ja käytäntöjä selvitetään lupien ja valvonnan palveluyksikössä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Samalla selvitetään tunnuksien myöntämiseen ja hallinnointiin liittyviä tietoturva-asioita. Asiasta tiedotetaan lisää lähiaikoina ja tunnukset pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian.

Lautakunta lisäsi päätökseen vielä lausuman: Tasapuolisuuden varmistamiseksi päätökselle tulee laatia soveltamisohje. Soveltamisohjeessa tulee huomioida kaikki kotiin vietävä lakisääteinen tai kunnan järjestämisvastuun piirissä oleva palvelu.

Lisäksi päätettiin hyväksyä muun muassa:

  • Patotien päiväkodin tarveselvitys (asia 6).
  • Maatutkimuksen tukikohdan (os. Koisotie 7) tarveselvitys ja hankesuunnitelma (asia 7).
  • Koulu- ja päiväkotipaviljonkien suunnitelmat Veromäen ja Sanomalan koulupaviljonkien sekä Rajakylän päiväkotipaviljongin osalta (asiat 8-10). Veromäen paviljongin osalta lautakunta lisäsi pöytäkirjalausuman: Paviljonkia toteutettaessa tulee yhteistyössä muiden toimialojen kanssa hakea ratkaisuja, jotka tukevat koulun välituntikäyttöä, liikuntatuntien tarpeita sekä alueen vapaa-ajan käyttöä.
  • Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueiden metsäsuunnitelma (asia 11).
  • Vuonna 2021 toteutettavat pienet liikenneturvallisuuskohteet, kuten korotetut suojatiet (asia 14).

Asia 12, Tikkurilan, Koivukylän ja Korson suuralueiden metsäsuunnitelma palautettiin valmisteluun. Suunnitelma tulee uudelleen nähtäville. Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai edellä kuvatuin lisäyksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 14.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter