Vantaan Akselin kaavarunko 2 (nro 062400)

Alue sijaitsee Lahdenväylän itä- ja länsipuolilla ulottuen Valkoisenlähteentieltä ja Honkanummentieltä Koivukylänväylän pohjoispuolelle sisältäen Vantaan Akselin työpaikka-alueen pohjoisosat. Alue rajautuu Keravanjokilaakson ja Hanabölen kulttuurimaisemaan sekä Kuusijärven ulkoilualueeseen ja on valtaosin Valkoisenlähteen pohjavesialueella.

Kaavarungon sisältö

Alueen maankäytöllisiä, kaupunkikuvallisia ja maisemallisia näkökohtia on linjattu Vantaan Akselin kaupunkikuvallisessa viitesuunnitelmassa nro 062000 (KALA 8.2.2010). Alueella on paljon 1980-luvulla hyväksyttyjä asemakaavoja ja valtaosa asemakaavoista on yli 13 vuotta vanhoja. Ne eivät huomioi rakennetun ympäristön arvokohteita tai viitesuunnitelman linjauksia mm. alueen kaupunkikuvallisen profiilin nostamiseksi. Alueelle asemakaavoitetusta rakennusoikeudesta on vielä runsaat 50 % toteutumatta.

Kaavarunkotyöllä on selvitetty, miten kaavavarantojen käyttämätön rakennusoikeus voidaan toteuttaa alueen kaupunki- ja maisemakuvaa kohentaen siten, että liikenneverkon, yhdyskuntateknisten verkostojen sekä Tikkurilan ja Hakunilan suuralueiden väliin yleiskaavassa osoitetun virkistysalueja ulkoilureittiverkoston (ml. ratsastus) tarvitsemat tilavaraukset, toimivuus ja laatu varmistetaan.

Kaavarungossa on huomioitu rakennuskulttuurikohteiden, Brunabergetin kiinteän muinaisjäännöksen ja pohjavesien suojelu, Keravanjokilaakson kulttuurimaiseman arvojen säilyminen sekä Vantaan kaupungin hulevesiohjelman tavoitteet, ml. hulevesien luonnonmukainen käsittely. Kaavarungossa on alustavasti määritetty hulevesien alueellisen hallinnan rakenteet, paikat ja järjestelmän mitoitus sekä hulevesien johtamiseitit.

Kaavarungon suunnitelmien painopisteenä on Vanhan Porvoontien länsipuoleinen, Valkoisenlähteentien ja Koivukylänväylän välinen, yli 40 ha:n laajuinen Rusokallion alue. Rusokallion alueen eteläinen puolikas on asemakaavoittamaton.

Pohjoisosan asemakaavoitetun korttelin 66205 rakentaminen on haastavista maaston-muodoista sekä pohjavesien suojelusta ja Keravanjokilaakson kulttuurimaiseman arvojen turvaamiseksi asemakaavassa rakennusten enimmäiskorkeudelle määrätyistä rajoituksista johtuen osoittautunut käytännössä mahdottomaksi.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy rakennuttaa Rusokallion alueen läpi Rekola - Hakkila 110 kV:n sähkön voimajohtoa Energiamarkkinaviraston myöntämän luvan ja sen pohjaksi Vantaan Energian laatiman ympäristöselvityksen mukaisesti.

Selvitys noudattaa Vantaan Akselin kaupunkikuvallista viitesuunnitelmaa (KALA 8.2.2010). Yleiskaavan osoittaman voimajohdon linjauksen sijaintia on tarkistettu Rusokalliolla em. selvityksen ja sen yhteydessä maisemallisista vaikutuksista laadittujen arviointien perusteella. Ratkaisu on vaikuttanut myös yleiskaavan osoittaman, itä-länsisuuntaisen virkistysalue- ja ulkoilureittiverkoston leventämiseen ja sijainnin tarkistamiseen kaavarungossa Vanhan Porvoontien länsipuolella.

Tarkistukset luovat viheryhteyksiä koskevien yleiskaavan tavoitteiden toteuttamiselle nykyistä kaavatilannetta paremmat edellytykset.

Suunnittelualueen eteläosaan laaditaan asemakaavan muutosta nro 002095 Kiinteistö Oy Vantaan Honkatalo Oy:n kortteliin 66200 ja Kuusijärven kaakkoispuolelle asemakaavaa nro 970900 Itä-Vantaan linja-autovarikkoa varten.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

Kaavarungosta kuullaan mielipiteet asettamalla se nähtäville. Mielipiteiden kuulemisen ja niistä mahdollisesti aiheutuvien tarkistusten jälkeen kaavarunko hyväksytetään käytettäväksi asemakaavoituksen lähtökohtana.

Kaavan nro 062400 asiakirjat

Kaavarunko 2 -raportti 10.06.2013 (PDF)

Kaavarunkoluonnos 10.06.2013 (PDF)

Hulevesiselvitys 02.02.2013 (PDF)

Liikenneselvitys 12.12.2012 (PDF)

Lisätietoja

Jukka Köykkä
asemakaavasuunnittelija
050 302 9283
Jukka.Koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 9.12.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter