Ydinkeskustan suunnittelu (nro 001897)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2009
Kaava tullut voimaan 1.12.2010

Suunnittelualue sijaitsee aivan Tikkurilan ydinkeskustassa, rautatieaseman länsipuolella. Alue rajautuu idässä Ratatiehen, lännessä ja pohjoisessa rakennettuihin kortteleihin.

Kaava mahdollistaa asuntorakentamisen Tikkurilan keskustaan. Uusiin asuntokortteleihin tulee yhteensä noin 200 asuntoa. Liiketiloja sijoitetaan asuinkerrostalojen alakertaan sekä uuden torin reunalle että katujen varsille. Keskeisenä suunnitteluperiaatteena on rakenteellinen pysäköinti eli autopaikkoja sijoitetaan maan alle ja pysäköintitaloon.

Kaavamuutoksessa ei ole suojeltavia rakennuksia. Kirkko ja kaupungintalo on suojeltu jo aiemmin voimassa olevilla asemakaavoilla. Molemmista rakennuksista on vireillä erilliset kaavamuutokset. Kassatalon rakennukset ja koko kortteli 61202 on poistettu kaavamuutoksesta. Elisan rakennukseen voidaan sijoittaa galleriatiloja, toimistoja, asumista ja teknistä tilaa.

Kaavamuutoksella Tikkurilaan saadaan korkeatasoinen kaupunkikeskusta: urbaani asumisen ja keskustatoimintojen alue, Asematien kävelykatu, Tikkurilanaukio-niminen tori ja uusi Tikkurilanpuisto. Ratkaisu perustuu alueen vahvimpien ominaispiirteiden hyväksi käyttöön ja rakenteelliseen pysäköintiin. Kaavamuutosalue liittyy Asematiellä, Männistönpolulla ja Ratakujalla Ratatielle.

Alueelle on tyypillistä nykyisen ja uuden rakennuskannan liittyminen toisiinsa, rapatut ja puhtaaksi muuratut julkisivut, rakennuksien rajaamat katutilat ja puistoa kohti suuntautuvat korttelipihat. Ikimännyt kohoavat rakennusten yläpuolelle luoden historian ja paikan tuntua.

Kaupunkikuva saa lähtökohtansa 1950-luvun rakennusperinnöstä, jolloin kaavamuutosalueesta syntyy inhimillinen ja vaihteleva. Kaupunkimaisuutta ja kaupunkielämää syntyy umpikorttelimaisella rakenteella ja katutason liiketiloilla.

Korkeimmat rakennukset sijoittuvat Ratatien varteen, jossa lasipintainen VIII-kerroksinen ympyrätalo toimii puistoon johtavana maamerkkinä ja liittää alueen Laurean ammattikorkeakouluun. Ympyrätalon eteläpuolelta alkaa keskustan "kivikaupunki", joka Ratatien puolella on VI-kerroksinen sekä Tikkurilanaukion puolella III-V-kerroksinen. Asuinkorttelin sisäosissa vaihtelevuutta syntyy mm. II-kerroksisilla asunnoilla.

Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK) mahdollistavat normaaliasumisen lisäksi erityisasumisen ja erityyppiset asuntoratkaisut, mm. II-kerroksiset asunnot, asuin- ja työtilojen yhdistämisen. Autopaikkojen korttelialueelle (LPA) sijoittuu II-III-kerroksinen pysäköintitalo. Keskustatoimintojen korttelialueelle (C) saa sijoittaa kulttuuri-, palvelu-, toimisto- ja tietoliikennetiloja, teknisiä tiloja ja kaksi asuntoa.

Kaavamuutosalueen

  • yhteen laskettu kerrosala on 19 640 k-m2, josta keskustatoimintojen osuus on 2 600 k-m2 ja
  • uuden asuntokerrosalan osuus 17 040 k-m2.
  • Lisäksi taloustiloja, teknisiä tiloja ja asukkaiden yhteistiloja (tyht) varten on varattu yhteensä 1 400 k-m2.
  • Asuntokerrosala mahdollistaa yhteensä noin 210 asunnon rakentamisen.
  • Asuntokerrosalasta tulee olla vähintään 1 090 k-m2 palvelu-, myymälä- ja toimistotiloja sekä asuntoihin yhdistettäviä työtiloja.

Kaavamuutosalueen autopaikat sijaitsevat

  • pysäköintitalossa (237 autopaikkaa)
  • pihakansien alla (119 autopaikkaa)
  • Tikkurilanaukion alle on mahdollista rakentaa 130 autopaikkaa.

Tonttijaolla ja tonttijaon muutoksella muodostuvat tontit nro 61205/2, 16207/9-11 ja 16230/ 1-3.

Asemakaavan muutoksen toteuttaminen

Korttelien 61230 ja 61207 toteuttaminen alkaa noin vuoden kuluttua asemakaavan muutoksen voimaantulosta. Skanska Kodit Oy aloittaa korttelin 61207 asuinrakentamisella sekä rakentamalla samanaikaisesti kortteliin tulevan pysäköintitalon. Kortteliin 61230 Skanska siirtyy kahden vuoden kuluttua asemakaavan muutoksen voimaantulosta. Avara toteuttaa oman osuutensa korttelista 61230 siten, että noin puolet yhtiön tuotannosta käynnistyy vuoden kuluttua ja loput kahden vuoden kuluttua asemakaavan muutoksen voimaantulosta.

Kaavan nro 001897 asiakirjat

Kartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.09.2006 (PDF)

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 1.12.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter