Asuinkerrostaloja Tikkurilantien ja Puutarhatien kulmaan (nro 001825)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.10.2012
Kaava tullut voimaan 16.01.2013

250 uutta asuntoa ja 500 uutta asukasta

Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilantien ja Puutarhatien kulmassa. Toimitilarakennusten kortteli muutetaan asuinkerrostalojen kortteliksi. Rakentamisen tehokkuus ja rakennusten korkeus voimassa olevaan kaavaan nähden nousee. Kaavatyön yhteydessä Oravatie jatketaan Peltolantielle asti sekä tonttien pohjoispuolelle tulee uusi katu. Myös kevyen liikenteen väylät johdetaan palvelemaan alueen asukkaita.

Mitä alueelle on tulossa?

Kiinteistöosakeyhtiö Vantaan Oravatie on jättänyt 9.6.2003 kaavamuutoshakemuksen (nro 001825), jossa haetaan toimisto- ja/tai ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen muuttamista asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavatyön yhteydessä Oravatielle tultaneen osoittamaan nykyisestä asemakaavasta puuttuva katualue sekä tonttien pohjoispuolelle tulee uusi katu, joka yhdistää alueen ympäröivään katuverkostoon. Myös kevyen liikenteen väylät johdetaan palvelemaan alueen asukkaita.

Tikkurilantielle kaavailtu pikaraitiotielinja edellyttää paikoitellen katualueen levitystä 38 metriin. Puutarhatien risteyksessä ratkaistaan myös tulevien joukkoliikenteen pysäkkien tilantarve.

Kaavamuutoksen tavoitteet

Suunnittelualueen tulevaa käyttöä tarkastellaan sekä yhtenä kokonaisuutena että osana ympäröivää Koivuhaan aluetta. Tavoitteena on tehdä Tikkurilan läheisyyteen tehokas ja viihtyisä asuinalue, joka luontevasti liittyy ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja samalla ottaa huomioon kasvavan liikenteen asettamat meluntorjuntahaasteet.

Asuinrakennuksille asetetaan arkkitehtoniset, toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet; pyritään saamaan korkeatasoinen asuinalue, jonka hyvä suunnittelu ulottuu myös piha-alueille. Suunnittelussa otetaan luonnosmaiseen tarkasteluun koko alue, joka rajautuu Tikkurilantien, Puutarhatien, Peltolantien ja Oravatien sisäpuolelle eikä vain Tikkurilantien varrella oleva tontit.

Tikkurilantie on tulevaa K2-bulevardia, joka yhdistää Lentoasemaa ja Tikkurilan keskustaa toisiinsa. Bulevardiajatuksen pohjalta Tikkurilantien varteen pyritään saamaan tiivistä kaupunkirakennetta ja maantasoon toimintoja, joilla syntyy kaupunkielämää. Suunnittelun aikana tutkitaan useampia vaihtoehtoja, joissa rakennustehokkuus ja kaupunkikuvallinen ilme vaihtelevat. Lopussa valitaan paras vaihtoehto asemakaavan muutoksen pohjaksi.

Miten asemakaava muuttuu?

Osa nykyisestä toimitilarakennusten korttelialueesta KTY-1 muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Rakentamisen tehokkuus voimassa olevaan kaavaan nähden nousee ja myös rakentaminen nousee III kerrosta korkeammaksi.

Lähtötiedot ja suunnittelutilanne

Suunnittelualue sijaitsee Koivuhaan yrityskeskuksen ja Vantaan Energian alueen välissä. Alueen vieressä Oravatien itäpuolella on Koivuhaan pientaloasutusta. Suunnittelualueella sijaitsee yksi 1950-luvulla valmistunut pientalo, jonka omistaja on Kiinteistöosakeyhtiö Vantaan Oravatie. Alueesta on tehty aiemmin yleissuunnitelma, jossa on pohdittu Tikkurilantien varren nykyistä tehokkaampaa maankäyttöä asunto- ja työpaikkarakentamiseen (palvelut, joukkoliikenne). Alueella on ilmennyt selkeä tarve muutoksiin.

Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 8.11.2006. Yleiskaavassa (Kv 2007) alue on merkitty A2, matala ja tiivis asuntoalueeksi. joka on lentomeluvyöhykkeellä m3. Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti pienkerrostaloja ja kytkettyjä pientaloja. Alueelle voidaan sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Tikkurilantielle on merkitty ohjeellinen joukkoliikenteen runkoyhteys/pikaraitiotie. Alueen ensimmäinen asemakaava on Ympäristöministeriön 3.11.1998 vahvistama Koivuhaka 3 C. Siinä suurin osa suunnittelualueesta on osoitettu toimisto- ja/tai ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi merkinnällä KTY-1. Suurin sallittu kerrosluku on III. Rakennusoikeus on merkitty tonttitehokkuutena e=0,50.

Maanomistajat

Alueen omistavat Vantaan kaupunki ja Kiinteistöosakeyhtiö Vantaan Oravatie.

Kaavan asiakirjat nro 001825

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.9.2013 (PDF)

Lisätietoa

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 16.1.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter