Koivuhakaan 7 hehtaarin yrityskeskus (nro 001852)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.3.2009
Kaava tullut voimaan 29.4.2009

Suunnittelualue sijaitsee Peltolantien länsipäässä. Aluetta rajaa pohjoisessa Apilatie, idässä Puutarhatie, etelässä Tikkurilantie ja lännessä Sinikellontie.

Mitä alueelle on tulossa?

Alueelle on tulossa Koivuhaan yrityskeskus. Keskus koostuu enintään yhdeksästä toimitilarakennuksesta, joista kaksi on jo rakenteilla voimassa olevan asemakaavan perusteella. Ensimmäisen vaiheen rakennukset ovat pääosin yksikerroksisia ja niissä on kaksikerroksinen toimisto-osa. Rakennukset on jaettavissa joustavasti väliseinillä erilaisten yritysten tarpeisiin

Kaavamuutoksen tavoitteet

Tavoitteena on tehokas toimitila-alue Kehä III:n, Tuusulanväylän ja Tikkurilan läheisyyteen. Toiminnot järjestellään siten, että yrityskeskus muodostaa yhtenäisen alueen. Korttelin sisään jäävästä kapeasta vihervyöhykkeestä luovutaan, mutta vastaavasti Apilapuistoa laajennetaan niin, että se muodostaa jatkossa selkeän suojavyöhykkeen yrityskeskuksen ja pientaloalueen väliin. Muutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei työpaikka-alueen liikenne ohjaudu pientaloalueelle, eikä toiminnasta aiheudu muutakaan haittaa asukkaille. Toimitilarakennuksille asetetaan kaupunkikuvalliset tavoitteet; pyritään saamaan yhtenäinen yrityskeskus, joissa hyvä suunnittelu ulottuu myös piha-alueille.

Miten asemakaava muuttuu?

Osa nykyisestä lähivirkistysalueesta muuttuu toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY ja osa nykyisestä toimitilarakennusten alueesta vastaavasti lähivirkistysalueeksi VL. Rakentamisen tehokkuus säilyy voimassa olevaan kaavaan nähden kutakuinkin ennallaan eli e= 0,50. Kerrosluku puolestaan alenee III:sta II:een paitsi Tikkurilantien reunassa se säilyy III:ssa.

Nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Niittytien teollisuusalueen ja Vantaan Energian alueen välissä. Sen pohjoispuolella on Koivuhaan omakotialue. Itse suunnittelualueella on kolme vanhaa asuinrakennusta, jotka ovat kiinteistöyhtiön ja kaupungin omistuksessa. Vanhat puutarhapalstat ovat kasvamassa umpeen.

Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 8.11.2006.

Yleiskaavassa (Kv 2007) alue on merkitty työpaikka-alueeksi (TP) ja luoteisosaltaan teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Alue on lentomeluvyöhykkeellä m2. Tikkurilantielle on yleiskaavaluonnoksessa merkitty katkoviivalla "Ohjeellinen raideliikenteen linjaus. Joukkoliikenteen runkoyhteyden ohjeellinen sijainti. Yhteys voidaan toteuttaa raitiotienä." Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan 17.12.2007.

Maanomistajat

Alueen omistaa Vantaan kaupunki.

Kaavan asiakirjat nro 001852

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.2.2008 (PDF)

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
Seppo.Niva@vantaa.fi

Julkaistu: 29.4.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter