Puutarhamainen ja yhtenäinen pien- ja kerrostaloasuinalue suunnitteilla Hiekkaharjussa (nro 600500)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 31.1.2011
Kaava tullut voimaan 1.7.2009

Kaavan ja muutoksen tarkoituksena on muodostaa puutarhamainen ja yhtenäinen pien- ja kerrostaloasuinalue Hiekkaharjun nykyisen pientaloalueen jatkoksi pääradan länsipuolelle.

Kaavatyön vaiheet

  • Asemakaavatyö alkoi vuonna 1997, jolloin kaavoituslautakunta hyväksyi 24.9.1997 päivätyn Hiekkaharju 5-asemakaavaluonnoksen asemakaavan laatimisen pohjaksi.
  • Edellinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin 18.9.2002, jota nyt tarkennetaan.
  • Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.6.2004, jonka jälkeen kaava oli nähtävillä 11.8. - 9.9.2004.
  • Ratahallintokeskuksen ja VR:n lausuntojen pohjalta alueelle teetätettiin tärinäselvitys. Tärinäselvityksen tuloksena todettiin, että kaava-alueelle voidaan rakentaa 60 - 110 metrin etäisyydelle radasta ilman tärinän aiheuttamaa häiriötä. Uudessa suunnitelmassa radan läheisyyteen on suunniteltu puistoalue maavalleineen. Puistoalue toimii tärinän ja junaliikenteestä aiheutuvan melun suoja-alueena. Radan varresta vähennetty rakennusoikeus on siirretty kokoojakadun koillispuolelle.
  • Asemakaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen perusteella suunnittelualueen eteläosan ratkaisua pohditaan uudestaan. Erityisesti ratamelu ja rataliikenteen aiheuttama tärinä on edellyttänyt uudelleen pohdintaa.

Työ sisältää yleiskaavan (14.9.1992) mukaisesti asuntorakentamista ympäristöön soveltuvine työtiloineen. Pohjoisosaltaan alueen säilyy virkistysalueena.

Kaavamuutosalue muuttuu pääosin asumisen alueeksi. Entisessä Tikkurilan ja Ylä-Tikkurilan rakennuskaavoissa alue on puistoaluetta

Asemakaava ja asemakaavan muutos sisältävät asuinkerrostalojen korttelialueita, lähivirkistysalueen, puistoja, asuinpientalojen korttelialueita erillispientalojen korttelialueita, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleva korttelialue, Rautatiealueen, autopaikkojen korttelialueen sekä katu- ja katuaukiotilaa.

Toteuttaminen

Alueen toteuttaminen käynnistyy asemakaavan vahvistuttua.

Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue on tällä hetkellä pääosin peltoa. Suunnittelualue rajoittuu eteläreunastaan Hiekkaharjun puutarhamaiseen omakoti- ja rivitaloalueeseen. Suunnittelualueen luoteisosassa on kauppapuutarha. Kasvihuoneen luoteispuolella on pieni metsikkö. Alueen kaakkoisnurkassa junaradan länsipuolella pieni havupuumetsikkö. Myös osa päärataa kuuluu suunnittelualueeseen. Suuruudeltaan alue on noin 32 hehtaaria.

Maisemarakenne, maisemakuva

Kaavoitusalue on osa Rekolanojan ja sen sivuojan vartta seuraavaa laakeaa ja viljelykäytön vuoksi enimmäkseen aukeaa laaksoaluetta. Suunnittelualueen luoteisosassa sijaitsee v. 1998 rakennettu Tarhapuiston täyttöalue, joka on osin istutettu.

Luonnonolot

Suunnittelualue on maaperältään pääosin savea.

Kaavan asiakirjat nro 600500

Kaavakartta (PDF)

Selostus (PDF)

Tärinäselvitys (PDF)

Hiekkaharju 5-rakentamisohje (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.11.2005 (PDF)

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 16.8.2006 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter