Logistiikkakeskukseen varasto- ja toimistotilaa (nro 002015)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.9.2009
Kaava tullut voimaan 18.11.2009

Suunnittelualue sijaitsee Valkoisenlähteen (käytetään myös nimeä Valkealähde) pohjavesialueella. Aluetta rajaa pohjoisessa Kaarikuja ja Kaaripolun tilavaraus, idässä Lahdenväylä, etelässä Itäinen Valkoisenlähteentie ja lännessä osoitteissa Hakkilankaari 4 ja 6 sijaitsevat teollisuus- ja varastorakennukset.

Mitä alueelle on tulossa?

Alueelle on tulossa logistiikkakeskus. Keskus muodostuu korkeavarastosta ja siihen liittyvästä kolmekerroksisesta toimisto-osasta. Rakennukset on jaettavissa joustavasti väliseinillä erilaisten yritysten tarpeisiin.

Kaavamuutoksen tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Vantaan Akseli -yritysalueen keskellä mutta teollisuus- ja varastokäyttöön asemaavoitetut tontit ovat erillisinä ja pieninä ja jääneet rakentamatta. Tonttien nykyiset asemakaavamerkinnät ajantasaistetaan nykyaikaiselle korkeavarastointiin perustuvalle logistiikkakeskukselle soveltuviksi. Hankkeella eheytetään Itäisen Valkoisenlähteentien ja Lahdenväylän keskeisten liikennealueiden kaupunkikuvaa ja lisätään yritysalueen vetovoimaa. Valkoisenlähteen valtakunnallisesti merkittävälle I lk:n pohjavesialueelle sijoitettavalla toiminnalla ei saa vaarantaa pohjaveden laatua ja määrää.

Miten asemakaava muuttuu?

Korttelissa 66201 sijaitsevat suunnittelualueen tontit 3 ja 5 yhdistetään. Tonttien nykyisiä asemakaavan määräyksiä teollisuus- ja varastorakennusten sekä niihin liittyvien toimisto- ja liiketilojen osalta tarkennetaan ja ne ulotetaan koskemaan kumpaakin tonttia yhtenäisesti. Rakentamisen tehokkuus säilyy nykyiseen asemakaavaan verrattuna ennallaan. Rakennusoikeuden mukaisen kerrosalan suhteen tonttien pinta-alaan osoittava tehokkuusluku e= 0,60 ei muutu. Rakennusten kattojen enimmäiskorkeusasemaksi tulee sama kuin naapurikiinteistöillä, joka on +80 metriä merenpinnan tasosta.

Asemakaavan määräyksiä pohjaveden laadun ja määrän varmistamiseksi tarkennetaan nykyisten vaatimuksien mukaisesti. Ajopihojen, pysäköinti- ja lastausalueiden valumisvedet on kerättävä ja johdettava alueelta siten, ettei maaperälle, vesistölle tai pohjavesiesiintymälle aiheuteta haittaa. Maaperän salliessa tulee katoilta ja muilta alueilta kertyvät puhtaat sadevedet imeyttää tontilla tai sen lähistöllä imeytyspaikkaan.

Kaavoituslautakunta on 29.01.2003 päättänyt, että Valkoisenlähteentien uusi nimi välillä Vanha Porvoontie - Pohjolantie (Itä-Hakkila) on Itäinen Valkoisenlähteentie-Östra Vitbäcksvägen. Uusi nimi vahvistetaan ko. asemakaavan muutoksen yhteydessä suunnittelualueeseen liittyvälle katuosuudelle Vanhalta Porvoontieltä Lahdenväylälle.

Nykytilanne

Suunnittelualueella on ollut vanha sorakuoppa ja pohjavesilammikoita, jotka on kaivettu ennen maa-aineslain voimaantuloa. Vuoden 2004 jälkeen aluetta on valmisteltu nykyisen asemakaavan mukaiselle rakentamiselle louhinnalla ja täytöillä ympäristöluvan mukaisesti. Lammikoiden täyttöön aikaisemmin käytetty sekalainen aines on samalla poistettu ja korvattu puhtaalla louheella ja murskeella.

Maanomistajat

Yhdistettävät tontit omistaa Kiinteistö Oy Vantaan Mainoskeskus c/o Oy Alfred A. Palmberg Ab ja suunnittelualueella Valkoisenlähteentien katualueen omistaa Vantaan kaupunki.

Kaavan nro 002015 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.05.2008 (PDF)

Lisätietoja

Jukka Köykkä
asemakaavasuunnittelija
050 302 9283
Jukka.Koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 18.11.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter