Sähköasema Kaaripuistoon (nro 002039)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.8.2010
Kaava tullut voimaan 13.10.2010

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hakkilan kaupunginosassa K-rauta 75:n myymälän eteläpuolella, Lahdenväylän, Hakkilankaaren ja Vanhan Porvoontien välissä Kaaripuistossa. Suunnittelualue on Valkoisenlähteen (käytetään myös nimeä Valkealähde) pohjavesialueella.

Mitä alueelle on tulossa?

Alueelle asemakaavoitetaan Honkanummen sähköasema ja 110 kV:n voimansiirtolinja. Sähköasema koostuu sähköasemarakennuksesta ja muuntajasuojarakennuksesta.

Kaavamuutoksen tavoitteet ja hakijat

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita Hanabölen peltoja halkova 110 kV voimansiirtolinja on uudessa yleiskaavassa siirretty Vanhan Porvoontien ja Lahdenväylän varteen ja uuden linjan tarvitsemalle sähköasemalle on osoitettu alue Kaaripuistoon.

Tavoitteena on turvata kasvavan kaupungin sähkönkulutustarve sähkönjakeluverkkoa kehittämällä. Sähkönjakeluverkoston osaksi tulevaa uutta Honkanummen sähköasemaa tarvitaan Itä-Vantaan, erityisesti Jokiniemen ja Hakkilan alueiden, kasvavan sähkönkulutuksen turvaamiseksi sekä Rekolan ja Vaaralan asemien vikatilanteiden että 80-luvun alussa valmistuneen Hakkilan sähköaseman saneerauksen aikaisten poikkeusjärjestelyjen hallintaan.

Valkoisenlähteen valtakunnallisesti merkittävälle I lk:n pohjavesialueelle sijoitettavalla toiminnalla ei saa vaarantaa pohjaveden laatua ja määrää.

Kaavamuutosta hakevat Vantaan kaupunki ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy.

Miten asemakaava muuttuu?

Kaaripuiston itäisin osa muuttuu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten tontiksi, jonne osoitetaan rakennusalat Honkanummen sähköasemalle ja muuntamosuojille. Kaaripuistoon osoitetaan 110 kV:n voimansiirtolinja suojavyöhykkeineen ja itä-länsisuuntainen, seudullinen ulkoilureitti.

Kaaripuisto jakautuu kahteen erilliseen osaan, joiden uudelleennimeämistarpeet selvitetään.

Sähköasemalle osoitetaan huoltoajoyhteys ja johtokanava Hakkilankaarelta. Ajoyhteytenä halutaan hyödyntää sähköasematontin länsipuolella olevaa, käytöstä 1970-luvulla poistunutta osuutta Vanhasta Porvoontiestä. Se on ollut osa historiallista Turku-Viipuri -maantietä, jonka suojelumääräysten tarve alueella selvitetään.

Sähköasema koostuu kahdesta muuntajasta, joissa on öljyä yhteensä n. 30 000 kg.

Asemakaavan määräyksiä pohjaveden laadun ja määrän varmistamiseksi tarkennetaan niin, että vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely tontilla on järjestettävä ympäristöä vaarantamatta.

Nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Hakkilan logistiikka-alueen keskellä, Valkoisenlähteen pohjavesialueella. Suunnittelualue on pääosin havumetsää ja alueen jakaa kahteen osaan K-rauta 75:n tontin osa ajoyhteydellä. Puistoon on jäänyt käytöstä poistunut tieosuus Vanhasta Porvoontiestä asvalttipintoineen. Sen itäpuolella on kolme komeaa kallionyppylää, jotka on merkitty mm. Senaatin vuoden 1872 karttoihin. Kaaripuiston koilliskulmaan on läjitetty maa-ainesta.

Maanomistajat

Kaaripuiston itäosan omistaa Vantaan kaupunki, länsiosat ovat yksityisomistuksessa.

Kaavan nro 002039 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 09.02.2009 (PDF)

Lisätietoja

Jukka Köykkä
asemakaavasuunnittelija
050 302 9283
Jukka.Koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 13.10.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter