Satomäkeen uusi kerrostalo (nro 001985)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.10.2010
Kaava tullut voimaan 12.1.2011

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / II täydentää aiempaa 25.2.2008 päivättyä asiakirjaa. Suunnittelualuetta on laajennettu koskemaan myös Satomäentien katualuetta.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Satomäessä, Jokiniemen kaupunginosassa. Aluetta rajaa etelässä Tikkurilantie, lännessä Ohrapolku ja Ohratie. Idässä alue rajautuu pientalotontteihin ja Satomäenrannan peltoon.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Maanomistaja eli VVO on hakenut kaavamuutosta, joka mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen nykyisten kerrostalojen pohjoispuolelle. Rakennuksessa olisi pääosin seitsemänkerroksinen ja kooltaan noin 2300 kerrosneliömetriä. Rakennus sijoittuu osittain nykyisen Satopuiston alueelle, mäen korkeimmalle kohdalle.

Kaavamuutoksella täydennetään olemassa olevaa asuinaluetta. Satomäki on Vantaan modernin rakennuskulttuurin inventointikohde ja sen suojeluarvo selvitetään kaavatyön yhteydessä. Kaavamuutoksessa kiinnitetään huomiota siihen, että uudisrakennus sopeutuu ympäristöönsä ja autopaikat saadaan luontevasti sijoitettua haasteelliseen maastoon.

Miten asemakaava muuttuu?

Osa nykyisestä Satopuistosta muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Korttelialueen kasvaessa myös rakennusoikeus kasvaa. Nykyisen kaavan mukaista käyttämätöntä rakennusoikeutta on noin 650 kerrosneliömetriä ja uutta rakennusoikeutta tulee noin 1700 kerrosneliömetriä. Sinänsä kaavassa ilmoitettu tehokkuusluku, e säilyy kutakuinkin ennallaan (e= 0,60). Uusi rakennus on pääosin seitsemän kerroksen korkuinen, kuten Satomäen korkeimmat rakennukset nykyisinkin käytännössä ovat. Satomäentien katualueen kevyen liikenteen osuus muutetaan puistossa kulkevaksi kevyen liikenteen raitiksi. Ajo Satomäentien varren kiinteistöille säilyy nykyisellään.

Nykytilanne

Suunnittelualue on Vantaan ensimmäisiä aluerakentamiskohteita. 1950-luvulla suunnitellun alueen kaavassa korkeat pistetalot ja porrastetut lamellitalot sijoittuvat hienovaraisesti maaston muotoja mukaillen. Mäen päälle sijoittuvat pistetalot hallitsevat maisemaa ja näkyvät kauas Keravanjoen laakson avoimessa kulttuurimaisemassa. Mäen ja joen välissä on kivikautisia asuinpaikkoja (Sandåker). Gammelkullassa suunnittelualueen itäpuolella on historiallisen ajan muinaisjäänteitä ja länsipuolella on Haxaksen historiallinen pihapiiri 1800-luvun alusta. Tikkurilantie on Vanhaa Kuninkaatietä ja Ohratie historiallinen tie.

Maanomistajat

VVO Kiinteistökehitys Oy, yksityiset asunto-osakeyhtiöt ja Vantaan kaupunki

Kaavan nro 001985 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.04.2009 (PDF)

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 12.1.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter