Vantaan Akselin kaavarunko 1 (nro 062200)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.3.2013

Kaavarungon sisältö

Hakkilan etelä- ja länsiosissa on vireillä useita hankkeita ja asemakaavan muutoksia, jotka edellyttävät laajemman kokonaisuuden maankäytön suunnittelua. Mm.

  • Ruokakeskoa esitetään laajennettavaksi Kanervannummen puistoon, minkä vastineeksi Santaradantien itäpuoleisille rinnealueille on osoitettava korvaava lähivirkistysalue (asemakaavan muutos nro 002094).
  • Rautatiealueella olevaa VR:n suljettua kaatopaikkaa esitetään liitettäväksi Ramirent Oy:n (Tikkurilantie 12) korttelialueeseen (asemakaavan muutos nro 002084).
  • Vantaan Energia suunnittelee 110 kV:n voimajohtolinjaa alueelle.
  • Kontinon tavarakuljetukset hoidetaan vuodesta 2013 alkaen rekoilla.
  • Vantaan Akselin kaupunkikuvallisessa viitesuunnitelmassa (Kala 08.02.2010) esitetään katuyhteyttä
  • Kehä III:n ja Valkoisenlähteentien välille, mitä ei ole yleiskaavassa.
  • Valtaosa suunnittelualueesta on tärkeää pohjavesialuetta, jolla on runsaasti pilaantuneita tai pilaantuneiksi epäiltyjä maa-alueita.
  • Alueen asemakaavat ovat vanhentuneet ja asemakaavoitetusta rakennusoikeudesta on toteutunut alle puolet.

Haastavien lähtökohtien yhteensovittamiseksi on laadittu kaavarunko sekä tarvittavat pohjavesi-, hulevesi- ja liikenneselvitykset.

Työssä on selvitetty, miten kaavavarantojen käyttämätön rakennusoikeus voidaan käyttää siten, ja että liikenneverkon, yhdyskuntateknisten verkostojen sekä viheralue- ja ulkoiluverkoston tarvitsemat tilavaraukset, toimivuus ja laatu varmistetaan.

Suunnitelmissa ja selvityksissä on huomioitu myös rakennuskulttuurikohteiden ja pohjavesien suojelu sekä Vantaan kaupungin hulevesiohjelman tavoitteet.

Kaavarunkoon on osoitettu aluevaraukset keskitetyn hulevesien hallinnan tarvitsemille järjestelmän osille hulevesi- ja pohjavesiselvityksen mukaisesti.

Suhde yleiskaavaan

Kaavarungossa on esitetty vaihtoehtoinen ratkaisu yleiskaavan liikennejärjestelyistä ja viheryhteyksistä. Tarkennukset eivät ole ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan tavoitteiden kanssa.

Kaavarungossa esitetään Tikkurilasta Hakunilaan johtavan lähivirkistysalue- ja ulkoilureittiyhteyden siirtämistä yleiskaavan osoittamasta kortteleiden 66001 ja 66131 välisestä Kanervankulman kapeasta puistosta leveämpänä Inexin korttelin 66131 etelä- ja itäosien selänteen metsäisille ja rakentamattomille toimitilatonteille, Jokiniementien ja Kanervantien reunalle. Kanervanpuisto muuttuu katuyhteydeksi Santaradantieltä Kanervantielle, jonka oikaiseminen mahdollistaa Ruokakeskon laajentumisen myös pohjoiseen. Viheralueiden kokonaispinta-ala ei vähene nykyisestä. Tältä osin kaavarunko sisältää kaksi maankäytön vaihtoehtoa, jotka luovat nykyistä paremmat edellytykset viheryhteyksiä koskevien yleiskaavan tavoitteiden toteuttamiselle.

Jokiniementien ja tulevan Valkoisenlähteentien väliin esitetään yleiskaavan raideliikenteen kanssa, osittain samaan aluevaraukseen uutta katuyhteyttä Santaradantieltä, Santaradan ratalinjaa ja Hakintietä hyödyntäen. Se muodostaisi Heidehofintien välityksellä yhteyden Kehä III:lle. Uudella yhteydellä voidaan liikenneselvityksen mukaan hillitä Vanhan Porvoontien eteläosien ja Jokiniementien liikennemäärien kasvua.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty 12.04.2010.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 062200 asiakirjat

Kaavarunkokarttavaihtoehdot ja määräykset 13.06.2011 (PDF)

Vantaan Akselin kaavarunko 1 -raportti 13.06.2011 (PDF)

Hulevesiselvitys 14.2.2011 (PDF)

Liikenne-ennusta ja toimivuustarkastelut 23.2.2011 (PDF)

Pohjavesiolosuhteiden merkitys (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.04.2010 (PDF)

Lisätietoja

Jukka Köykkä
asemakaavasuunnittelija
050 302 9283
Jukka.Koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 18.3.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter