Kontino laajenee Hakkilantiellä (nro 002118)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.03.2015
Kaava tullut voimaan 17.6.2015

Suunnittelualue sijaitsee Vantaan Akselin yritysalueen keskellä Hakkilassa, Kontinon alueilla. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaa kiinteistö osoitteessa Hakintie 10, idässä ja etelässä Hakintie ja lännessä nk. Santaradan rautatiealue.

Mitä alueelle on tulossa?

Kontino uudistaa ja laajentaa terästuotteiden valmistukseen liittyviä varasto- ja tuotantotilojaan.

Kaavamuutoksen tarve ja tavoitteet

Kontinon toiminnoille tarvitaan lisätilaa. VR lopettaa rautatiekuljetukset Kontinolle v. 2013 mennessä, minkä jälkeen kuljetukset hoidetaan rekoilla. Se vaikuttaa toimintojen järjestelyihin kiinteistöllä ja aiheuttaa myös osaltaan lisätilatarpeita.

Laajentaminen nykyisten rakennusten väliselle pihalle edellyttää rakentamista tontinrajan yli. Tontit on nykyisissä asemakaavoissa osoitettu käyttötarkoituksiltaan erilaisiksi, joten rakentaminen ei ole mahdollista ilman asemakaavan muuttamista. Tontit on yhdistettävä ja niille on osoitettava kaavalla sama käyttötarkoitus.

Asemakaavan muutoksella halutaan luoda edellytykset Kontinon toiminnan jatkumiselle Hakkilassa ja varmistaa tavaroiden sujuvat kuljetukset Hakintien kautta.

Kontinon toimintaedellytysten turvaaminen tukee kaupungin tavoitetta kehittää Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vuosaaren sataman puolivälissä sijaitsevaa Vantaan Akselin aluetta logistiikan, teollisuuden ja kaupan yritysalueena.

Suunnittelussa noudatetaan mm. Vantaan kaupungin hulevesiohjelman sekä ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteita. Pohjaveden laatu ja määrä on turvattava.

Mitä suunnitellaan ja miten asemakaava muuttuisi?

Kontinon vuokraamat, käyttötarkoituksiltaan erilaisilla merkinnöillä (TTV5 ja T-3) osoitetut teollisuus- ja varastorakennusten korttelin 66019 tontit 2 ja 3 halutaan yhdistää käyttötarkoitukseltaan ja rakennusoikeudeltaan yhtenäiseksi tontiksi. Rakennusoikeutta tarvitaan lisää n. 5 500 kerros-m². Osa varastotiloista muuttuisi korkeavarastoiksi, jotka olisivat n. 5 m korkeampia kuin nykyiset rakennukset.

Autopaikkojen vähimmäismäärää esitetään pienennettäväksi.

Muuttuvat liikennöintijärjestelyt edellyttävät tarkistuksia rakennusten ja Hakintien väliin osoitettuihin istutettaviin alueisiin ja rakennusalaan. Kontinon rekkaliikenteen määrä selvitetään.

Kontinon rakennusten suojeluarvot selvitetään ja tarvittavat suojelumääräykset sisällytetään kaavaan.

Kaavan nro 002118 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.01.2012

Lisätietoja

Jukka Köykkä
asemakaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 17.6.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter