Kaupunki kaavoittaa pientalotontteja Leppäkorpeen (nro 841000)

Suunnittelualue sijaitsee Harmaahylkeentien ja Metsolansuon välissä.

Suunnittelualue rajautuu idässä ja kaakossa Harmaahylkeentiehen ja muulta osin Metsolansuon viheralueeseen.

Asemakaavan ja kaavamuutosten hakijoina on maanomistaja, Vantaan kaupunki.

Nykytilanne

Alue on tällä hetkellä rakentamatonta metsää, sekä Harmaanhylkeentien katualuetta.

Mitä on tarkoitus tehdä?

Tavoitteena on suunnitella ympäristöön ja alueen rakennuskantaan soveltuva erillispientaloalue. Suunniteltavalta asuinalueelta pyritään luomaan luontevat yhteydet liikenneverkkoon sekä ympäröiville virkistysalueille. Alueella pyritään säilyttämään paikan ominaispiirteet sijoittaen rakentaminen maasto mukaan, säilyttäen puustoa mahdollisuuksien mukaan ja avaten näkymiä ympäristöön.

Alueen läpi kulkevasta kadusta pyritään suunnittelemaan viihtyisä ja turvallinen tonttikatu. Alue jaetaan (noin 600-900 m²) tonteiksi, jotka Vantaan kaupunki myy tai vuokraa tuleville asukkaille. Tontit sommitellaan maaston ja ilmansuuntien mukaan. Rakennusten sijoittelussa maastoon ja ilmansuuntien lisäksi otetaan huomioon rakennusten keskinäinen suhde ja tiestö. Näkymiä seinästä seinään pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään.

Tavoitteena on melko väljä omakotitalo alue, jossa arki ja vapaa-aika nivoutuvat.

Suunnitelma sisältää myös Harmaahylkeentien katualuetta.

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa alue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen. Aluetta sivuaa tunnelivaraus (Satamarata).

Alueelle esitetty suunnittelu ei ole ristiriidassa maakuntakaa-van tai valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Uudessa yleiskaavassa suunnittelualue on asumiseen kaavailtua (A3). Aluetta rajaa virkistys alue ja tie

Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa. Aluetta reunustaa virkistysalue. Jonka asemakaava on vuodelta 2003.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 841000 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 04.03.2011 (PDF)

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
050 302 9028
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 2.1.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter