Kivistön Lumikvartsi (nro 232700)

Lumikvartsin suunnittelma

Lumikvartsin asemakaavoituksen tavoitteena on jatkaa tehokasta keskustarakentamista Kivistön alueella. Suunniteltavan naapuruston korttelit sisältävät asuntoja noin 1 500 asukkaalle. Tämän lisäksi alueelle tavoitellaan muita keskustatoimintoja, kuten kivijalkaliiketilaa, päiväkotia, koirapuistoa ja pysäköintilaitoksia hybridipalvelukokonaisuuksina.

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella, Kivistön aseman ja Lapinkylän asemavarauksen välissä. Kumpaankin etäisyys on noin 600 metriä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kehärataan ja lännessä vireillä olevaan Kivistöntähden asemakaavaan. Etelässä alue rajautuu Tikkurilantiehen ja idässä toistaiseksi asemakaavoittamattomaan metsään. Alueen pinta-ala on noin 7 ha. Kaava-alueen rajaus ja pinta-ala tarkentuvat kaavatyön edetessä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Lumikvartsin asemakaavassa toteutetaan Kivistön vision 2042 (hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.8.2017) ja Kivistön kaavarunkotyön (Kaavarunkoluonnos, kaupunkisuunnittelulautakunta 20.8.2018) mukaisia tavoitteita. Kaavarunkotyön pohjalta suunnittelualueelle on laadittu teemoittain alustavat suunnitteluperiaatteet sekä maankäyttöluonnos, jotka tarkentuvat työn aikana. Suunnitteluperiaatteet käsittelevät suunniteltavan alueen kaupunkirakennetta, viherrakennetta, liikkumisverkostoa, palveluverkkoa sekä teemanaapurustoja.

Alustava maankäyttöluonnos

Lumikvartsin suunnittelualueelle on laadittu alustava maankäyttöluonnos, jossa on osoitettu huomioitavat liito-oravayhteydet, tarvittavat jalankulun yhteydet suunnittelualueella sekä keskustamaisesti rakennettavat alueet. Alustavassa maankäyttöluonnoksessa Lumikvartsinkatu linjataan asemakaavan itäreunaan ja tärkeä viheryhteys Kivistön asemalta Lapinkylän asemalle kulkee itä-länsisuunnassa alueen poikki. Suunnittelun edetessä alueen maankäyttösuunnitelma tarkentuu ja muokkautuu esimerkiksi tarkentuvien lähtötietojen ja saatujen mielipiteiden perusteella.

Kaavan hakija ja maanomistus

Asemakaavan hakija on Vantaan kaupunki. Kaava-alueen maanomistajia ovat Vantaan kaupunki sekä rautatiealueen osalta Suomen valtio.

Asemakaavan valmisteluun osallistuneet

Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan kaupungin omana työnä.

Kaavan nro 232700 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2020

Kivistön visio ja kaavarunko

Avoimet ovet 30.1.2020, diaesitys

Lisätietoja

Ville Leppänen
Asemakaava-arkkitehti
puhelin: 050 312 4370
ville.leppanen2@vantaa.fi

Anna-Riitta Kujala
Aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 9.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter