24.6.2020

Vaaralanlampien lähialueen virkistyskäyttöä kehitetään (nro 931100)

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 24.8.2020


Kaava mahdollistaisi virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Lisäksi kaava vahvistaisi Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet. Suunnittelualue käsittää Vaaralanlammet ja niiden ympäristön sekä Slåttmossenin suoalueen. Lisäksi alueeseen kuuluu asemakaavoittamattomia osia Porvoonväylästä ja hieman sen eteläpuolelta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaava-alue esitetään kehitettäväksi virkistysalueena. Asemakaavassa esitetään virallista uimapaikkaa Vaaralan-Jakomäen lammille. Lampien alue on entinen hiekkakuoppa, joka on maisemoitu istutuksin 1980-luvulla maa-ainesten oton päätyttyä. Uimapaikan osalta kaavamerkintä on Helsingin puolelle.

Muilta osin alue varataan asemakaavassa pääosin lähivirkistysalueeksi (VL), joka on nykyisellään puustoista suota (Slåttmossen) sekä metsää. Tältä osin alueella edistetään virkistyskäytön ja luontoarvot yhteen sovittavaa kehittämistä. Slåttmossenin alue on osa pääkaupunkiseudun koillista vihersormea, joka yhdistää Vanhankaupunginlahden Sipoonkorpeen. Viheralueen reittien ja toimintojen kehittäminen palvelee sekä nykyisiä että tulevia lähialueiden asukkaita. Kuussillantien luoteispuoleinen alueen osa varataan puistoalueeksi (P) ja uimarannan käyttäjien tarpeisiin varatuksi yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). Porvoonväylän alue varataan yleisen tien alueeksi (LT). Porvoonväylän lähialueet varataan suojaviheralueiksi (EV) liikenteen melun vuoksi.

Nykytilanne

Suunniteltava alue on pääosin yleiskaavan lähivirkistysaluetta. Lisäksi pieni osa alueesta on yleiskaavan teollisuusaluetta. Alueella ei ole asemakaavaa. Valtaosa suunnittelualueesta sijaitsee Fazerilan pohjavesialueella.

Vaaralanlampien lähiympäristö ja Slåttmossenin suoalue ovat lähialueiden asukkaiden aktiivisessa ulkoilu- ja virkistyskäytössä, mutta alueella on tarvetta kunnostamiselle ja käytön ohjaamiselle.

Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa kiinteistöt 403-5-61, 403-2-82, 403-2-254, 403-2-248, 410-12-4 ja 410-12-5.

Suomen valtio omistaa kiinteistöt 895-2-42 ja 410-7-181.

Yksityiset maanomistajat omistavat kiinteistöt 410-18-0, 410-4-21, 410-7-325, 410-7-182 ja 410-7-180.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 931100 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 12.5.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.3.2018, päivitetty 15.10.2019

Vaarala-Jakomaen lammet - tekninen selvitys 29.6.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.3.2018

Asukasyhteistyö

Vantaan asukastilaisuus liittyen asemakaavan nähtävilläoloon oli Hakunilan kirkon kokoustilassa pe 14.2.2020 klo 17.30-19.

Helsingin ja Vantaan yhteinen asukastilaisuus järjestettiin Hakunilan kirkossa 9.10.2018

Vantaan esitys 9.10.2018

Vaaralan-Jakomäen lampien kehittämisen yhteinen asukastilaisuus järjestettiin Helsingin kaupungin kanssa ti 24.4.2018 Jakomäen nuorisotalolla.

Lisätietoja

Linnea Löytönen
asemakaavasuunnittelija
040 487 1184
linnea.loytonen@vantaa.fi

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter