17.10.2019

Ojangon erityisalueet (nro 920300)

Kaupunginvaltuusto on 13.11.2017 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 16.10.2019

Osa Ojangon lähivirkistysalueesta muutetaan noin 200 bussille mitoitetuksi Itä-Vantaanlinja-autovarikoksi. Alue sijaitsee Ojangon kaupunginosassa, Länsimäentien ja Kehä III:n liittymän pohjois- ja itäpuolella.

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen keskeinen sisältö on Kehä III:n ja Länsimäentien eritasoliittymään rajautuvan Ojangon lähivirkistysalueen osan (n. 4,9 ha) muuttaminen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi Itä-Vantaan linja-autovarikkoa varten ja sen pysäköintialueen suojaviheralueeksi.

Varikon eteläpuolelle on muodostettu Pitkäsuonkujaniminen katu sekä Ojangon lumenvastaanottopaikkaa varten tarkistettu erityisalue sähkön voimajohtoalueineen. Varikon itäpuolella lähivirkistysalueella sijaitsevan Ojangon koirienkoulutusalueen aluerajausta on tarkistettu ja maneesin rakennusoikeutta on lisätty 1 000 km².

Ojangon kaupunginosarajaa on siirretty hieman Kehä III:n suuntaan siten, että se on yhtenevä Kehä III:n tiealuetta varten muodostettujen kiinteistönrajojen kanssa. Kehä III:n tiealueen ja Ojangon lähivirkistysalueen väliin jääneet asemakaavoittamattomat ja liikenteen ympäristöhäiriöiden rasittamat suikaleet on samalla osoitettu suojaviheralueiksi.

Kumoutuvien asemakaavojen kokonaisrakennusoikeus on yhteensä 5 000 k-m². Kaavamuutoksen jälkeen alueen uusi kokonaisrakennusoikeuden määrä on yhteensä 11 000 k-m² , josta osoitetaan 5 000 k-m² yhdyskuntateknisen huollon rakennusten ja laitosten korttelialueelle sekä 6 000 k-m² lähivirkistysalueen koirien koulutusalueen maneesille.

Varikkokenttä on mitoitettu noin 200 linja-autolle ja maantason pysäköintialueet noin 250 henkilöautolle, joista 25 paikkaa on kuljettajanvaihtojen ajoneuvoille. Varikolle on toteutettava vähintään 50 polkupyöräpaikkaa.

Kaavamuutosalueen rakennusoikeuden laskennallinen tehokkuusluku on e=0,05. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueella e=0,11

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet HSL, Ojangon koiraurheilukeskus Oy, Promethor Oy, Sito Oy, T:mi Kari Sulonen, Trafix Oy, ja Uudenmaan ELY-keskus. Kaavatyö on tehty kaupungin työnä.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 920300 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Ojangon ulkoilualueen lounaisosan metsäalueen kääpä- ja metsäarvot, 13.10.2016

Itä-Vantaan linja-autovarikon hulevesien hallintasuunnitelma,20.1.2017

Ojangon bussivarikko - liikenneselvitys, 4.5.2017

Ojangon linja-autovarikko ja Vaaralan raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalue - Meluselvitys 13.4.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.4.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.10.2016

Program för deltagande och bedömning 28.10.2016

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter