4.2.2020

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja (nro 002340)

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 5.2.2020

Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan pihoille ja osin uudisrakennusten pohjakerroksiin.

Uudet kerrostalot muodostavat olemassa olevien kanssa liikennemelulta ja liikenteen pienhiukkasilta suojaavan suljetun pihapiirin, joka vähentää lisäksi olemassa olevien asuinrakennusten pohjoiseen suuntautuvien julkisivujen melutasoa. Olemassa olevien kerrostalojen rakennusoikeuteen ei tule muutosta.

Asemakaavamuutos koskee myös Raudikkokujan katualuetta, johon osoitetaan uusia katupuita sekä alueen eteläosassa olevaa virkistysaluetta, jonka itäosaan, nykyisen hiekkakentän alueelle, osoitetaan muutosaluetta palvelevaa pysäköintiä ja kevyen liikenteen reitti.

Kaavatyö kohdistuu osittain Vantaan kaupungin omistamalle maalle. Rakennusoikeus alueella on yhteensä 36 210 k-m², josta uudisrakentamista 18 660 k-m². Tehokkuus AK-alueilla on siten e=2.78.

Keskellä korttelia oleva LPA-alue huomioiden tehokkuusluku e=1.91. Asemakaava-alueen asukasmäärän voidaan arvioida olevan 800–1 000.

Asemakaavan muutosehdotusta on edellisestä päätöskäsittelystä muutettu rakennusalojen osalta ja rakennusoikeuksien osalta siten, että kerrosalaneliömetrejä pudotetaan tonttien 3, 4, 5 ja 6 osalta 14 100:sta 12 410 k-m²:iin. Asukaspysäköinti on muutettu tonttien 3 ja 4 osalta rakennusten maantasokerroksesta pihan LPA-alueelle, jota on laajennettu korttelin sisällä ja muotoiltu uudelleen.

Asemakaavan muutosaluetta on laajennettu eteläosassa käsittämään osan Hevoshaan puistoaluetta, jossa sijaitsee hiekkakenttä ja puita. Tälle alueelle sijoitetaan osittain LPA-alueen laajennus. Jäljelle jäävän puistonosan hakija sitoutuu rakentamaan asukkaiden käyttöön leikkipuistoksi viheralueyksikön ohjeiden mukaan.

Raudikkokujan itäpäässä sijaitsevaa pihakatualuetta on laajennettu vähäisesti korttelialueelle. Muutosalueen eteläreunassa sijaitseva Raudikkopolun osa on katsottu tarpeettomaksi kaupungin katualueena ja liitetty LPA-alueeseen.

Kaavan hakija

Sato Oyj (Vatrotalo 5 Oy ja SATOkoti 3 Oy).

Maanomistus

Alue on yksityisessä sekä kaupungin omistuksessa.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Schauman arkkitehdit ja Ark’idea Oy konsultteina.

Kaavan nro 002340 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 16.12.2019

Selostus 25.11.2019

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma, päivitetty 24.5.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.3.2017

Liikennemeluselvitys

Liikennemeluselvitys - Liite 1

Liikennemeluselvitys - Liite 2

Liikennemeluselvitys - Liite 3

Hulevesiselvitys

Hulevesiselvitys - Liite 1

Hulevesiselvitys - Liite 2

Lisätietoja

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter