28.9.2016

Itä-Hakkilassa Rukinpyörä (nro 002294)

Rukinpyörän suunnittelualue sijaitsee Itä-Hakkilan kaupunginosassa. Alue muodostuu olemassa olevasta puistoalueesta, joka rajoittuu lännessä Lahdentiehen, idässä Vyyhtitien pientalotontteihin ja etelässä olemassa olevaan asutukseen ja Palttinatiehen. Alueen länsilaidalla kulkee kevyen liikenteen reitti.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan kaupunki laatii asemakaavamuutoksen Itä-Hakkilan pientaloalueen länsipuolelle yleiskaavassa merkitylle täydennysrakentamisalueelle. Alueelle suunnitellaan asuinrakentamista sekä lähivirkistysaluetta. Lahdentien varteen tarkastellaan sijoitettavaksi alueen meluntorjuntana toimivaa kerrostalorakentamista. Olemassa olevan asuinalueen puolelle suunnitellaan sijoitettavaksi pien-, pari-, rivi- ja pienkerrostaloja. Lähivirkistysalue ja mahdollinen leikkipuisto sijoitetaan pääosin alueen keskelle. Alustava luonnos on viereisellä sivulla.

Täydennysrakentamisen lisäksi kaavatyössä tavoitteena on virkistysmahdollisuuksien kehittäminen ja luontoarvojen säilyminen. Kevyen liikenteen reitit, mm. kaavassa oleva yhteys koululle Värttinäpolkua pitkin sekä alueen virkistyskäyttö otetaan huomioon suunnittelussa.

Itä-Hakkilan Rukinpyöränpuiston ja sitä ympäröivien alueiden hulevesien hallinnasta on tarkoitus laatia hulevesisuunnitelma syksyllä 2016. Tällöin arvioidaan mm. Rukinpyöränpuiston avo-ojan valuma-alue, huippuvirtaamat ja tulvakorkeudet. Lisäksi kaavatyön yhteydessä laaditaan alueellinen hulevesisuunnitelma, jossa myös lähiympäristön tulvimisvaaraa pienennetään.

Rakentamiseen tutkittava alue on noin 11,5 hehtaaria ja tavoitteellinen kerrosala rakentamiselle noin 30 000 kem². Tonttien lukumäärä ja sijoittelu ratkaistaan asemakaavatyössä.

Kaupungin tavoitteena on tiivistää ja täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, tarjota laadukkaita tontteja ja kehittää nykyisiä alueita.

Kaavatyö on merkitty vuoden 2016 työohjelmaan ja se on kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä. Kaavan yhteydessä laaditaan tonttijako. Kaava-alue on Vantaan kaupungin omistuksessa.

Lähtötiedot

Metsäisestä puistoalueesta muodostuva maa-alue on Vantaan kaupungin omistuksessa ja rakentamaton. Alueella on metsäpolkuja. Alueen länsilaidassa kulkee kevyen liikenteen reitti ja itälaidalla olemassa olevan rakentamisen rajalla oja.

Hulevedet virtaavat puistoalueen halki avo-ojassa pohjois-eteläsuunnassa. Tulvaherkkä avo-oja laskee Itä-Hakkilan puroon ja edelleen Kormunniitynojaan. Avo-oja on putkitettu osittain d1000 teräsputkella. Puiston eteläosassa hulevesiä viivytetään tasausaltaalla. Lisäksi alueella ylläpidetään pohjavesien tasoa kolmella imetyskaivolla.

Alueelta on vuonna 2006 tehdyssä Vantaan Itä-Hakkilan lepakkoselvityksessä löydetty pääasiassa yleistä pohjanlepakkoa. Alueelta löytyi lepakkojen ruokailupaikkoja, muttei lisääntymis-, levähdys- eikä talvehtimispaikkoja. Lepakot huomioidaan kaavatyössä.

Alueen alla tunnelissa noin 60 metrin syvyydessä kulkee Vuosaaren satamarata. Tunnelin vaikutukset suunnitelmiin, mm. tunnelin junaliikenteestä aiheutuvat mahdolliset runkomelu- ja tärinähaitat, selvitetään kaavatyön yhteydessä. Tunnelin vuoksi alueesta tehdään työn yhteydessä myös maanalainen asemakaava.

Suunnittelualue on sekä Lahdentien että Lahdenväylän liikennemelun vaikutuspiirissä. Melukysymysten ratkaisu on kaavatyössä merkittävässä osassa. Kaavatyön yhteydessä alueesta tehdään meluselvitys. Uusi Lahdentien ja Lahdenväylän liikennemääriä mittaava liikenne-ennuste on tekeillä.

Asemakaavatyö tukee valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden, Uudenmaan maakuntakaavan ja Vantaan yleiskaavan toteutumista. Suunnittelualue on merkitty Vantaan yleiskaava 2007 pientaloalueeksi (A3) ja suojaviheralueeksi (EV). Suunnittelualueella on yleiskaavassa myös ohjeellisia ulkoilureittejä (ympyräviiva).

Kaava-alueella on voimassa Itä-Hakkilan asemakaava 960100, joka on hyväksytty 20.3.1978 ja vahvistettu 8.6.1978 (Sisäasiainministeriö). Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on puistoa (P).

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002294 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.9.2016

Rukinpyörä -asukastilaisuus 11.10.2016

Lisätietoja

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter