4.5.2016

Kuninkaanmäessä Byända (nro 971000)

Byändan suunnittelualue sijaitsee rajautuu luoteessa Lahdentiehen, koillisessa kunnan rajaan, kaakossa Palokallion luonnonsuojelualueeseen ja lounaassa Kuusijärven ulkoilualueeseen. Tarkka asemakaava-alueen rajaus määritellään kaavatyön kuluessa.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan kaupunki laatii Byändan alueelle asemakaavan yleiskaavan täydennysrakentamisaluetta mukaillen. Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asumista. Pääosa uudesta rakentamisesta sijoitetaan Laurintien varrelle, Nöjen ja Byändan tilojen välille. Olemassa olevia pientaloalueita (kuten Hunaja- ja Simakujan ympäristö) pyritään tiivistämään. Pientaloasumisen lisäksi suunnittelun tavoitteena on varmistaa alueelle hyvät ulkoilureitit ja parantaa lähialueiden virkistyskäytön saavutettavuutta. Suunnittelussa huomioidaan kulttuuriympäristö ja alueen luontoarvot. Alueen asukasmäärä pyritään määrittelemään siten, että nykyiset julkiset palvelut riittävät.

Asemakaavatyössä alueen sisäiset liikennejärjestelyt tutkitaan uudelleen ja alueelle suunnitellaan kunnallistekniikka. Laurintielle sekä Vanhalle Porvoontielle lisätään kevyen liikenteen väylä. Vanhan Porvoontien varteen kaavaillaan ympäristön virkistyskäyttöä palvelevaa pysäköintialuetta. Alueelle on lisäksi suunnitteilla alueen virkistyspalveluja tukevaa majoitustoimintaa sekä puutarhapalstoja.

Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik on tehnyt suunnitelmasta alustavan luonnoksen maanomistajan konsulttityönä ja siitä on tehty meluselvitys. Luonnos toimii kaavatyön pohjana. Alustavassa luonnoksessa esitettyä rakentamista tarkastellaan kaavatyön yhteydessä mm. suhteessa maisemaan, palveluverkkoon, yleiskaavan esittämiin rajauksiin, liikennemeluun, voimalinjojen ja Myyraksenojan suojaetäisyyksiin, arvokkaisiin luontokohteisiin sekä kiinteistörajoihin. Alustava luonnos nähtävänä tämän asiakirjan liitteenä sekä kaavan nettisivuilla.

Kaupungin tavoitteena on tiivistää ja täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, tarjota laadukkaita pientalotontteja ja kehittää nykyisiä alueita. Kaavatyössä tavoitteena on myös virkistysmahdollisuuksien kehittäminen ja luontoarvojen säilyminen. Kaavoitusta tullaan tekemään yhteistyössä nykyisten asukkaiden ja maanomistajien kanssa.

Kaavatyö on Vantaan kaupunkisuunnittelun Itä-Vantaan vuoden 2016 työohjelmassa joka on kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä. Kaavan yhteydessä laaditaan tonttijako. Kaavan toteuttamiseen liittyy maankäyttösopimuksia. Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. Aloite asemakaavalle on tullut maanomistajalta.

Lähtötiedot

Nykyisellään alue muodostuu harvasta asutuksesta, avoimesta peltoaukeasta sekä metsästä. Aluetta halkovat Laurintie, Myyraksenoja sekä voimalinja. Alueen luoteispuolella sijaitsee Myyraksensuo korpireunuksineen. Myyraksensuolla on luonnonsuojelualuevaraus. Alueen kaakkoispuolella sijaitsee Palokallion luonnonsuojelualue, sekä mm. Byändan perhosalue. Laurintien varrella, Nöjen pihaan vievän tien varressa, sijaitsee rauhoitettu luonnonmuistomerkki, Laurintien kaksi metsälehmusta.

Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. Alueen pääosin omakotiasumisesta muodostuva rakennuskanta on vuosien 1700-2000 väliseltä ajalta. Vanhinta rakennuskantaa edustavat Nöjen tilan vanha päärakennus 1700-luvulta sekä Byändan tila vuodelta 1830. Alueen sivuitse ja osittain myös läpi kulkeva Vanha Porvoontie on alueen kohdalla valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY2009). Vantaan kaupunginmuseon käynnissä oleva vanhan rakennuskannan inventointihanke VAARI kerää tiedot suunnittelualueen vanhoista rakennuksista toukokuun 2016 aikana. Inventoinnin toteuttaa tutkija, arkkitehti Amanda Eskola.

Alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet (bussilinjat). Lähimmät palvelut sijaitsevat Päiväkummussa.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro asiakirjat

Havainnekuva

Meluselvitys 8.2.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.5.2016

Lisätietoja

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Noora Koskivaara
asemakaava-arkkitehti
050 302 9293
noora.koskivaar@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter