16.4.2012

Håkansbölen kartano (nro 001932)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.4.2012
Kaava tullut voimaan 13.6.2012

Suunnittelualueeseen kuuluvat Håkansbölen kartanoalue, siihen oleellisesti liittyvät talousrakennukset, ympäröivä omakotiasutus sekä ympäröivät virkistys- ja viljelyalueet.

Alue rajautuu pohjoisessa Hakunilan urheilupuistoon, idässä Ponihakaan, etelässä Ojangon ulkoilualueeseen sekä Kormuniityn puistoon, lännessä Hevoshaantiehen ja niihin rajoittuviin asuntokortteleihin.

Kaavamuutos lyhyesti

Kartanon tontti on uudessa asemakaavassa merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolla on 10 säilytettävää rakennusta. Itse kartano on museorakennus, jota saa käyttää pienimuotoisena kokoontumistilana, asumista voi olla osassa toista kerrosta. Kartanon lisäksi asumista voi sijoittua kolmeen muuhunkin tontin rakennukseen. Makasiinimäki ja muut asumiseen tarkoitetut korttelialueet on merkitty erillispientalojen korttelialueiksi. Niillä on yhteensä 13 suojeltavaksi merkittyä rakennusta.

Alueelle sijoittuu kuusi uutta omakotitonttia kaupungin maalle. Yksityisten omistamille tonteille on paikoin sallittu uusia asuin- ja talousrakennuksia. Entisen navetan tontti on merkitty maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi ja purettujen kasvihuoneiden alue on merkitty Puutarha- ja kasvihuonealueeksi, jonne saa rakentaa uusia kasvihuoneita. Viljelypalstat voivat jatkaa alueen lounaisnurkassa ja niitä varten voi rakentaa talousrakennuksen.

Miten asemakaava muuttuu?

  • Asemakaavaa valmisteltaessa kaupunki selvittää kartanoalueelle erilaisia käyttömahdollisuuksia.
  • Vanha asemakaava oli laadittu siten, että kartanoalue toimi yksityiskartanona. Uusi asemakaava tulee määrittelemään kartanoalueelle monipuolisemman käytön.
  • Myös rakennussuojelumerkinnät koko kaava-alueella alueella tarkistetaan ajan tasalle.
  • Kartanoa ympäröivät yksittäiset rakennuspaikat sekä Makasiininmäen rakennuspaikat ja pihapiirit on inventoitu ja alueen maanomistajien kanssa tutkitaan sen mukaan alueen tulevaa maankäyttöä.
  • Kartanon maakauppoihin liittyi myös maa-alueita Ratsumestarintien pohjoispuolelta. Myös Ratsumestarintien varteen tutkitaan paikkaa muutamalle uudelle asuntotontille.

Nykytilanne

Håkansbölen kartanoalueen merkitys on sekä valtakunnallinen että paikallinen. Kartano-alue rakennuksineen on Suomen kartanoiden joukossa ainutlaatuinen, koska kartanon päärakennus ja pihapiirit ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä tilassa. Nykyinen päärakennus on arkkitehti Armas Lindgrenin suunnittelema ja kartanon puistosuunnitelman on laatinut Svante Olson. Myös päärakennuksen irtaimistoa on hyvin säilynyt ja se on myös osa alkuperäistä Armas Lindgrenin suunnittelemaa kokonaisuutta.

Maanomistajat

Suurimaan osan suunnittelualueesta omistaa Vantaan kaupunki.

Kaava-alueelle sijoittuu lisäksi 9 yksityistä maanomistajaa.

Tausta

Håkansbölen kartano, siihen kuuluvat rakennukset ja ympäröiviä maa-alueita siirtyi Sanmarkien suvun omistuksesta Vantaan kaupungin omistukseen vuonna 2005. Vantaan kaupunki on käynnistänyt kartanoalueen rakennusten peruskorjaus- ja saneeraustyöt ja ympäristörakentaminen alueella on käynnissä.

Kartanoalueeseen liittyy kiinteästi myös aikanaan kartanolle kuuluneet ympäröivät maa-alueet. Viereinen Makasiininmäki on tällä hetkellä kuuden eri maaomistajan omistuksessa ja ns. puutarha-alueella on kolme yksityistä maanomistajaa.

Kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävä suojelukohde.

Kaavamuutosalue on Vantaan uuden yleiskaavan mukaista maisemallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Alue on myös kulttuurihistoriallisesti arvokasta kylämaisemaa, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kylämaisemakuvaa on suojeltava. Kartanon rakennukset, pihapiiri, puisto ja kartanoa ympäröivä kulttuurimaisema talous- ja asuinrakennuksineen kuuluu olennaisena osana historialliseen ja maisemalliseen kokonaisuuteen. Alue liittyy myös laajempaan maisemakokonaisuuteen, johon yhdistyy läheinen Nissbackan kartano.

Vantaan maankäytön ja kaupunkikehityksen historiassa on merkittävää myös se, että Hakunilan asuntoalue on lähes kokonaisuudessaan rakentunut kartanon entisille maille.

Syksyn 2008 aikana on laadittu selvitystyö Håkansbölen kartanoalueen maankäytön historiasta, rakennuskannan inventointi sekä esitys vaihtoehdoiksi rakennusten ja maa-alueiden tulevasta käytöstä. Työn laati Arkkitehtitoimisto Schulman Oy ja se valmisteltiin yhteistyössä Vantaan kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Asemakaavoitusta on tarkoitus jatkaa raportissa esitettyjen lähtökohtien ja vaihtoehtojen pohjalta.

Kaavan nro 001932 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus 27.02.2012 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.10.2009 (PDF)

Håkansbölen kartanoalue / Historiaa, rakennuskannan inventointi ja maankäytön vaihtoehtoja 27.4.2009 (PDF)

Jugendin hehkua Vantaan maisemissa (PDF)

Håkansbölen kartanoalueen tuleva käyttö (PDF)

Lisätietoa

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter