19.12.2018

Kormuniittyyn puutarhakaupunkimainen asuinalue (nro 002226)

Hakunilassa Kormuniityn asemakaavamuutos Hevoshaantiellä sekä maanalainen asemakaava 941300ma (Satamarata)

Kaupunginhallitus päätti 8.10.2018 keskeyttää Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun tuloksettomana. Asemakaavoitustyön pohjaksi päätettiin laatia viitesuunnitelma käyttäen lähtökohtana kilpailun voittajaksi alun perin ajatellun ehdotuksen ajatuksia. Viitesuunnitelma laaditaan koulun länsipuoleiselle alueelle A yhteistyössä arkkitehtitoimiston kanssa.

Suunnittelun lähtökohdaksi suunnittelualueelle saatiin luonnos puutarhakaupunkimaisesta ym-päristöstä, jossa on kokonaisvaltaisesti tutkittu asuntorakentamista ja maisemansuunnittelua. Rakennusten, piha-alueiden ja liikkumisen samanaikainen suunnittelu asemakaavavaiheen yhteydessä on tärkeää. Suunnittelussa pyritään harkittuun, toimivaan ja viihtyisään ympäristökokonaisuuteen ilman toimintojen eriyttämistä. Liikenneympäristön turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Ajoyhteydet alueen sisällä, ulkotilojen mittakaava ja paikoituksen sovittaminen osaksi piha-aluetta ovat merkittäviä asuinympäristön viihtyisyyden kannalta. Maisemasuunnittelu lähtökohtana luo mahdollisuuden alueen identiteetin ja omaleimaisuuden kehittämiselle. Kasvillisuuden ja materiaalivalintojen avulla luodaan mittakaavaa ja yhtenäisyyttä. Suunnittelussa otetaan huomioon läheiset alueet.

Alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Hakunilan keskustan ja Kormuniityn välissä Hevoshaantien varrella.

Mikä alueella muuttuu

Tavoitteena on muuttaa kaksi sosiaalitoimen rakennuksille kaavoitettua tonttia ja pieni osa lähivirkistysaluetta asumiskäyttöön. Samalla varmistetaan toimivat reitit Kormuniitylle ja Hakunilan urheilupuistoon.

Asemakaavaan liittyy maanalainen asemakaava 941300ma, joka esittää satamaradan alueen. Satamarata on rakennettu eikä siihen ole tiedossa muutoksia.

Maanomistus ja hakija

Kaava-alue on Vantaan kaupungin omistuksessa.

Nykytilanne

Alue on rakentamaton.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002226 asiakirjat

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma päivitetty 19.12.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.03.2014

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Jari Jokivuo
asemakaavasuunnittelija
050 302 8995
jari.jokivuo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter