Veromiehessä toimitilakohde Mondoa käynnistyy (nro 002371)

Kaupunginvaltuusto on 20.9.2021 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 17.11.2021

Mondo

Kehäradan pohjoisaseman lähiympäristöön, Lentoasemantien ja Ilmakehäntien kulmaan suunnitellaan toimitilarakennusten korttelialuetta, johon sijoitettaisiin hotelli, toimistorakennuksia, vehreä sisäpiha ja pysäköintilaitos. Alue on osa kehittyvää Aviapoliksen keskuksen kaupunkirakennetta.

Alue rajautuu pohjoisessa Ilmakehään ja Virinpolkuun, lännessä Karhumäentiehen ja Karhumäenkujaan, idässä Lentoasemantiehen ja etelässä Karhumäenkallioon. Suunniteltava alue on osittain metsäistä kalliota ja osin louhittua kalliota.

Tavoite

Tavoitteena on muuttaa asemakaava-alueen käyttötarkoitusta toimistorakennusten korttelialueesta (KT) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), mutta rakennusoikeus halutaan pitää samana.

Käyttötarkoituksen muutoksen myötä rakennusmassat ja niiden sijainnit asemakaava-alueella muutettaisiin niin, että luotaisiin dynaamista kaupunkirakennetta sekä säilytettäisiin alueelle tärkeää luontoa. Tämän muutoksen yhteydessä asemakaava-alueelle muodostuisi suuri sisäpiha, jossa olisi maantasoista pysäköintiä sekä kulkuyhteyksiä. Korttelialueelle sijoittuisi alustavan suunnitelman mukaan hotelli, toimistotilaa sekä pysäköintilaitos.

Asemakaava-alueen konseptina on paikallista ympäristöä huomioiva urbaani luonnonläheinen toimitilarakennusten korttelialue. Alueen ympäristö koostuu kalliometsästä ja tarkoituksena on ottaa kalliometsästä ilmeneviä elementtejä huomioon toteutuksessa. Näitä elementtejä ovat muun muassa avonaisuus, kallio ja metsäisyys. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa korttelialue käytännölliseksi rakennusten sijainnin ja saavutettavuuden kannalta. Rakennetun ympäristön toteutuksen kannalta huomioidaan edellä mainittujen tekijöiden lisäksi viihtyisyys, kaupunkikuva, luonnon monimuotoisuus, ympäristöystävällisyys sekä kestävä kehitys.

Lähtötiedot

Veromieheen on 1950-luvulta lähtien rakennettu Vantaan laajinta, yhtenäistä työpaikka- ja varastoaluetta. Kaupunginosaa halkovat ja sivuavat tiet ovat ajan kuluessa muuttuneet maisemaa hallitseviksi elementeiksi niin äänimaailmaltaan kuin laajuudeltaan. Katuverkko on harva ja korttelikoko valtaisa.

Hakija ja maanomistus

NCC Property Development Oy

Kaavan asiakirjat nro 002371

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.8.2021

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma, 4.3.2020

Selvitykset

Meluselvitys Mondo Aviapolis, Sitowise 22.9.2020

Liitemelukartat 22.9.2020

Hulevesiraportti Mondo Aviapolis, Sitowise 10.11.2020

Huleveden suunnitelmakartta 10.11.2020

Huleveden valuma-aluekartta 10.11.2020

Lisätietoja

Agon Shala
kaavoitusinsinööri
040 096 4247
agon.shala@vantaa.fi

Julkaistu: 17.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter