Aviapoliksen teemat (selvitys nro 053100)

Aviapoliksen asemanseudun havainnekuva

Teematyöllä luodaan suunnitteluperiaatteet Aviapoliksen lentokenttäkaupungille. Työ keskittyy Veromiehen kaupunginosaan sekä osin Pakkalan pohjoisosiin. Alueelle rakentuu tulevaisuuden Aviapoliksen lentokenttäkaupunki. Tavoitteena on tehdä Veromieheen jopa 20 000–26 000 uuden asukkaan kaupunginosa sekä työpaikka-alue kymmenille tuhansille työntekijöille. 

Aviapoliksen aseman ympäristö rakentuu alueen keskukseksi, jossa yhdistyvät luonto, cityelämä ja lentokenttä. Viihtyisä ja kävelijäystävällinen raitti yhdistää keskuksen suoraan lentoasemalle sekä ns. Kiinnostavuuden kehänä Jumbon suuntaan.   

Aviapoliksen teemat -työllä mahdollistetaan lentokenttäkaupungin kokonaisvaltainen suunnittelu ja parannetaan alueen imagoa ja tunnistettavuutta. Työssä määritellään Aviapoliksen kaupunkirakentamisen laatutaso ja luodaan suunnitteluperiaatteet, joilla ohjataan alueen asemakaavamuutoksia ja niihin liittyviä muita maankäytön suunnitelmia. 

Työ pohjautuu Aviapoliksen kaavarunkoon ja Veromiehen Verkot -selvitykseen. Teematyössä tutkitaan mm. kaupunkivihreän sijoittumista, kävely-ympäristön periaatteita ja alueen kaupunkikuvallista luonnetta. Tavoitteena on luoda raamit alueen eri osien identiteettien kehittymiselle. Työssä osallistetaan yhteistyökumppaneita, asukkaita, maanomistajia, yrittäjiä ja muita asiantuntijatahoja.

Mitä työn tuloksena saadaan?

Erilaisia teemakarttoja, joissa havainnollistetaan esimerkiksi:

  • Kaupunkikuvalliset periaatteet alueella
  • Määritellään laadultaan tärkeimmät katutyypit, niiden sijainti ja julkisen ulkotilan solmukohdat
  • Tärkeimmät julkisen ulkotilan ja kortteleiden rajapinnat ja toiminnat
  • Kaupunkivihreän sijoittuminen kortteleihin ja katutiloihin
  • Puistojen ja viheryhteyksien sijoittuminen ja mitoitus eri alueille suhteessa asukas ja käyttäjämäärään

Alueellisia kaavamääräyksiä:

  • Paikallisuutta, alueen imagoa ja rakentamisen laatua tukevat kaavamääräykset
  • Resurssiviisautta edistävät kaavamääräykset

Lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteet ohjaavat kaavaluonnoksia ja muita kokonaissuunnitelmia, alueen asemakaavoja ja -muutoksia, rakennustapaohjeita sekä asemakaavoihin liittyviä muita suunnitelmia ja selvityksiä. Teematyön kautta kirkastetaan tarinaa lentokenttäkaupungista ja sen imagosta, ja sitä voidaan käyttää myös aluemarkkinoinnin tukena.

Mitä teematyö sisältää

Kaupunkivihreän malli

Tavoitteena on nykyisen logistiikkapainotteisen teollisuusalueen muuttaminen viihtyisäksi ja monipuoliseksi kaupunkialueeksi runsaan kaupunkivihreän, kuten katupuiden ja viherkattojen, sekä viihtyisien kävelyreittien avulla. Luodaan yhteiset suunnitteluperiaatteet ja työkaluvalikoima urbaanin kaupunkivihreän toteuttamiseksi. Luonnon monimuotoisuutta varjellaan ja säilytetään osana kaupunkiympäristöä samalla, kun uusia viheralueita suunnitellaan asukkaiden iloksi. Tutkitaan keinoja varautua ilmastonmuutokseen kestävän kehityksen mukaisilla ratkaisuilla. Teematyön ohella laaditaan laajempaa Hiilineutraali Aviapolis -työtä, jota hyödynnetään tämän työn sisällössä.

Käveltävä kaupunki

Työn tavoite on tunnistaa ja löytää keinot käveltävän kaupungin suunnitteluun Aviapoliksen alueella. Käveltävää kaupunkia määritellään niin kutsutun kiinnostavuuden kehän avulla. Kehä kokoaa varrelleen alueen eri toiminnot ja houkuttelevimmat paikat. Tavoitteena on määritellä kehän tunnelma, ominaispiirteet, solmukohdat ja laadun paikat sekä reitin varren toimintojen sijoittuminen. Yhdessä asuinalueita yhdistävien sujuvien reittien, aukioiden ja pikku puistikoiden kanssa kiinnostavuuden kehä muodostaa kaupunkitilaa, joka houkuttelee kävelemään ja viipymään. Nykyisestä, korttelirakenteeltaan suurimittakaavaisesta Veromiehestä kehittyy näin kävelijän ehdoilla suunniteltu viihtyisä ja elävä kaupunki, joka yhdistyy kävely- ja pyöräilyreitein Vantaan muihin osiin sekä muualle pääkaupunkiseudulla. Elävän kävely-ympäristön muodostamiseksi työssä tutkitaan lisäksi eri alueille soveltuvien kivijalan toimintojen sijoittuminen ja määritellään elävyyden kannalta oleelliset suunnitteluperiaatteet rakennusten julkisivuille ja sisäänkäynneille sekä kadun ja tontin rajapinnoille ja puolijulkisille tiloille. 

Kiehtova kaupunki

Autovaltaisesta Veromiehestä tehdään ihmisläheistä kaupunkia, jonka kiehtovuuden pohjana ovat paikan olemassa olevat vahvuudet: teollisuushistoria ja arvokas rakennusperintö, jylhä ja herkkä luonto – ja koko maailma ulottuvilla. Teematyössä alueelle laaditaan kaupunkikuvalliset periaatteet, joissa käsitellään muun muassa arkkitehtuuria, laadun paikkoja, taidetta, valaistusta, värejä ja materiaaleja sekä esitetään korkean rakentamisen paikat. Tavoitteena on kehittää omaleimainen ja tunnistettava ilme niin koko Veromieheen kuin sen eri alueenosille; Aviapoliksen asemanseudulle, Muuraan, Aerolaan, Huberilaan ja Annefrediin, sekä Kehä III:n eteläpuolelle.

Asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 18.3.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 27.2.2020

Aviapoliksen kaavarunko

Veromiehen verkot

Asiaa hoitavat

Osa 1: Kaupunkivihreän malli  

Asemakaavasuunnittelija Jonna Juusola, puh. 050 302 8995
Kaavoitusinsinööri Agon Shala, puh. 040 096 4247

Osa 2: Käveltävä kaupunki 

Asemakaava-arkkitehti Charlotta Tanner, puh. 050 312 1840
Asemakaava-arkkitehti Carina Ölander, puh. 043 826 7039

Osa 3: Kiehtova kaupunki

Asemakaava-arkkitehti Merja Häsänen, puh. 050 302 8958
Asemakaava-arkkitehti Päivi Veijola, puh. 043 826 6958

Suunnittelusta vastaa

Aluearkkitehti Johanna Rajala, puh. 050 302 8975

Julkaistu: 27.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter