Kivistön keskustaan uutta asuntorakentamista, Kvartsikulma (nro 232800)

Havainnekuva kaava-alueelta

Kvartsikulman asemakaavalla laajennetaan Kivistön keskustaa kohti Lapinkylän asemaa ja mahdollistetaan koteja noin 1000 asukkaalle. Suunnitelma edistää kävelijäystävällisen, elävän ja urbaanin, laadukkaan keskusta-alueen toteutumista, jonka ratkaisuissa vehreys, ekologisuus ja resurssiviisaus ovat keskeisiä tekijöitä.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella. Etäisyys Kehäradan Kivistön asemalle on noin 800 metriä ja Lapinkylän tulevalle asemalle 500 metriä. Suunnittelualue rajautuu lounaassa Lumikvartsinkatuun, etelässä Kehärataan. Luoteessa ja pohjoisessa alue rajautuu asemakaavoitettuun Kvartsijuonen puistoon. Koillisessa ja idässä aluetta rajaavat asemakaavan ulkopuoliset rakentamattomat alueet. Alueen pinta-ala on noin 3,5 ha. Kaava-alueen rajaus ja pinta-ala saattavat muuttua kaavatyön edetessä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen, pääosin asemakaavoittamattoman alueen muuttaminen keskusta-alueeksi. Kaava koostuu kuudesta tehokkaaseen asuntorakentamiseen osoitetusta korttelista (A, AR) ja yhdestä keskustatoiminnoille (C) osoitetusta hybridikorttelista. Korttelialueiden lisäksi kaavaan sisältyy luonnontilaisena säilytettävää puistoalueita (VL) ja katualueita.
• Rakennusoikeutta kaavassa osoitetaan yhteensä 46 200 k‐m², josta valtaosa (44 500 k‐m²) on asuntorakentamista ja loput (1 700 k‐m²) liiketiloja.
• Asuinrakennusten kerrosluvut vaihtelevat kahdesta kahdeksaan. Alueelle on mahdollista toteuttaa monipuolista asuntorakentamista, perinteisten piste- ja lamellikerrostalojen lisäksi alueelle voidaan toteuttaa rivitalo- ja/tai kaupunkipientalotyyppistä rakentamista. Talotyypistä riippumatta osaan maantasokerrokseen sijoittuviin asuntoihin on mahdollista toteuttaa huoneistokohtaisia pihoja ja etupuutarhoja.
• Liiketiloille osoitettu rakennusoikeus sijoittuu asuinrakennusten maantasokerrokseen Lumikvartsinkadun ja Sinikvartsinkadun varteen sekä keskustatoimintojen kortteliin, johon sijoittuu myös koko kaava-aluetta palveleva viisikerroksinen pysäköintilaitos.
• Pohjoisessa alue rajautuu Kvartsijuonenpuiston metsäalueeseen. Kaavassa luo-merkinnällä osoitettu lähivirkistysalue laajentaa nykyistä Kvartsijuonenpuistoa ja vahvistaa osaltaan liito-oravan sekä lahokaviosammalen elinaluetta. Kaavakartan luo-merkintä edellyttää olemassa olevan puuston säilyttämistä ja tarvittaessa uuden puuston istuttamista liito‐oravien tarvitseman latvusyhteyden turvaamiseksi. Tämän lisäksi merkintä pyrkii takaamaan lahokaviosammalen säilymisen alueella.
• Kaava-alueelle on laadittu taiteen konsepti, joka on liitetty osaksi asemakaavan selostusta.
• Asemakaavan alueella tulee tuottaa ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa.

Kaavan hakija ja maanomistus

Asemakaavan hakija on Vantaan kaupunki. Kaava-alue on kaupungin omistuksessa, lukuun ottamatta Kehäradan rautatiealuetta.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 232800 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset
Nähtävillä MRA 27 §:n nojalla 26.5.- 24.6.2021

Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.4.2021

Selostuksen liiteasiakirjoja

Kvartsikulman meluselvitys (Sitowise 21.3.2021)

Tärinä- ja runkomeluselvitys (WSP, 2.9.2020)

Kvartsikulman alustava katusuunnitelma 2021 (esikopio 19.2.2021)

KEKO Kvartsikulma (18.3.2021)

Kivistön keskusta-alueen hulevesisuunnitelma (Sitowise Oy, 16.6.2020)

Vantaan Kivistön lahokaviosammal‐ ja luontotyyppiselvitys (FCG Oy, 2020a)

Vantaan Kivistön ja Vantaanpuiston liito‐oravaselvitys (FCG Oy, 2020b)

Vantaan Kivistön seuranta-alueen liito-oravaselvitys (FCG Oy, 2020c)

Kivistön keskustan liito-oravaseuranta (Ramboll Finland Oy, 2019)
Kivistön keskustan liito-oravaseuranta (Ramboll Finland Oy, 2018)
Kivistön keskustan liito-oravaseuranta (Ramboll Finland Oy, 2017)

Myyrmäen, Kivistön ja Ylästön liito‐oravaselvitys (Ramboll Finland Oy, 2016)

Lahokaviosammal Vantaalla: esiintymisselvitys ja suojelusuunnitelma.
Faunatican raportteja 1/2020 (Manninen, O. & Nieminen, M., 2020)

Uudenmaan lahokaviosammalien luokittelu ja priorisointi
(Uudenmaan ELY‐keskus, 30.4.2019)

Marja‐Vantaan alueen matelija‐ ja sammakkoeläinselvitys (Faunatica Oy, 2011)

Marja‐Vantaan lepakkokartoitus (Faunatica Oy, 2009)

Vantaan Marjaradan rakentamisen luontoselvitys
(Ympäristötutkimus Oy Metsätähti, 2003)

Osallistumis-ja arviointisuunnitelmat ja mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.11.2019

Mielipiteiden koonti 11.11.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2019

Mielipiteiden koonti 5.3.2019

Lisätietoja

Veli-Pekka Ristimäki
asemakaava-arkkitehti
043 8250515
veli-pekka.ristimaki@vantaa.fi

Eija Hasu
asemakaava-arkkitehti
050 302 9427
eija.hasu@vantaa.fi

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 15.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter