Varistossa Kehä III:a parannetaan välillä Vanhakartano - Vantaankoski (nro 002030)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 3.3.2014
Kaava tullut voimaan 7.5.2014

Kaavassa osoitetaan Kehä III:n tiesuunnitelman mukaiset tiealueen laajennukset. Samalla liiketonteille lisätään määräyksiä vähittäiskaupan suuryksiköistä, jolloin nykyisiä kauppoja saa laajentaa lakimuutoksen mukaisesti niin kuin voimassa olevassa asemakaavassa on tarkoitettu. Kehä III on kaavailtu parannettavaksi kaupunkimoottoritieksi. Tien poikkileikkaus on Vanhakartanon ja Hämeenkylän välillä 2+2-kaistaa ja Hämeenkylästä Vantaankoskelle 3+3-kaistaa. Toimenpiteiden yhteydessä parannetaan eritasoliittymiä, rinnakkaista katuverkkoa, kevyen liikenteen yhteyksiä, joukkoliikenteen pysäkkejä ja tehdään meluntorjuntaa. Kaavamuutosalue käsittää yleisen tien alueen (Kehä III) sekä Kehä III:een rajoittuvia tontteja Variston ja Petikon kaupunginosissa.

Kaavamuutosalueen sijainti

Kaavamuutosalue sijaitsee Kehä III:lla Raappavuorentien ja Vihdintien välisellä osuudella. Kaavamuutosalue käsittää yleisen tien alueen (Kehä III) sekä Kehä III:een rajoittuvia tontteja Variston ja Petikon kaupunginosissa. Rajausta tarkennetaan suunnittelun aikana.

Kaavamuutoshakemuksen sisältö

Kehä III:n aluevarauksen laajentaminen ja nykyisten liittymien parantaminen konsultin (Finnmap infra) laatiman yleissuunnitelman pohjalta. Kaavamuutostyöhön liitetään Petikon ja Variston kaupunginosissa kaikki ne tontit, joita Kehä III:n aluevarauksen laajentaminen koskee. Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään myös asemakaavan rakennetta koskevia tarkistuksia, joita voivat olla esim.
- kaavaan merkityn kadun poisto/linjauksen tarkistaminen
- lähivirkistysalueen muuttaminen tontiksi
Valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY

Kaavamuutoshanke liittyy valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) projektiin: Kantatien 50 (Kehä III) parantaminen välillä Vanhakartano - Vantaankoski. Kehä III on kaavailtu parannettavaksi kaupunkimoottoritieksi. Tien poikkileikkaus on Vanhakartanon ja Hämeenkylän välillä 2+2-kaistaa ja Hämeenkylästä Vantaankoskelle 3+3-kaistaa. Toimenpiteiden yhteydessä parannetaan eritasoliittymiä, rinnakkaista katuverkkoa, kevyen li kenteen yhteyksiä, joukkoliikenteen pysäkkejä ja tehdään meluntorjuntaa.

Miksi asemakaavan muutos tarvitaan ?

Kehä III:n rakentaminen 3+3-kaistaiseksi kaupunkimoottoritieksi edellyttää Kehä III:n aluevarauksen laajentamista sekä liittymien parantamista. Nykyisenlaisina Petikon/Variston liittymät Kehä III:lle eivät täytä kaupunkimoottoritien vaatimuksia.

Miten tilanne muuttuu ?

Tontit Varistossa ja Petikossa pienenevät Kehä III:n varrella niissä kohdissa, jossa Kehä III:n aluevarausta laajennetaan. Tonttien pienenemisellä ei vaikutusta rakennusoikeuteen. Tonteilla uusitaan kaavamääräykset nykyisen käytännön mukaiseksi, mutta joissakin tapauksissa voidaan muuttaa myös tontilla olevan kaavan sisältöä. Tonttien kaavojen sisällön muuttaminen ei ole tämän kaavamuutostyön tarkoitus. Asiaa harkitaan tapauskohtaisesti ja siitä sovitaan erikseen. Kaavamääräysten uusimisen yhteydessä mm. autopaikkavaatimusta korotetaan nykyisin Vantaalla käytössä olevaan tasoon.
Uusi tonttijako tulee hyväksytyksi asemakaavan muutoksen hyväksymisen yhteydessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 17.11.2004 (§ 12) päättänyt, ettei Vantaan kaupunki peri tonttijakokustannuksia ja tonttirekisteriin merkitsemiskustannuksia niiltä maanomistajilta, joissa tonttijaon muutos johtuu katujen aluevarausten leventämisestä. Valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lunastaa Kehä III:lle tarvittavat lisäalueet.

Nykytilanne ja lähtötiedot

Kehä III on osa Suomen tärkeintä kansainväistä yhteyttä Pohjolan kolmioon kuuluvaa Eurooppatietä E18. Kehä III tarjoaa sujuvat itä-länsisuuntaiset yhteydet Etelä-Suomen satamiin. Se on tärkeä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteen välittäjä. Maankäyttö kehittyy Kehä III:n varrella nopeasti ja se tulee lisäämään entisestään Kehä III:n liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmia. Kehä III:lla on Petikko-Variston kohdalla kaksi ajorataa molempiin suuntiin. Varistosta on liittymä Kehä:lle/lta Riihitontuntien kohdalla. Petikosta liittymä on Kehä:lle/lta Petikontien kohdalla. Riihimiehentien silta yhdistää kaupunginosat toisiinsa. Variston ja Petikon kaupunginosat on kaavoitettu 1970-luvun lopulla varastotoiminnan ja pienteollisuuden toimialueeksi, mutta alueesta on kehittynyt 30 vuoden aikana tilaa vievän kaupan keskus. Näkyvimpiä ovat valtakunnalliset suurmyymälät kuten mm. Kodinykkönen. Nykyisin kaupunginosat ovat kaupunkimaisesti rakennettua liike-, teollisuus- ja varastorakennusten aluetta. Yleisen tien alueeksi (Kehä III) kaavailtu alue on pääsiassa rakentamaton, mutta alueita käytetään autojen paikoitukseen. Osalla autojen paikoitusaluetta on voimalinjojen vaara-alue. Inventoituja luontokohteita ei ole tiedossa.
Kulttuurihistoriallista arvoa on alueella mm. Suurella Rantatiellä. Tie alittaa Kehä III:n Pärispruunpuiston kohdalla.

Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa osan Kehä III:n aluevarauksesta. Tontit Petikossa ja Varistossa ovat pääasiassa yhteisöjen omistuksessa.

Aloite

Vantaan kaupungin yrityspalvelut on tehnyt kaavamuutosaloitteen. Kaavoitushakemus on päivätty 25.3.2008. Hakemusta on muuttuneiden tavoitteiden johdosta korjattu 27.7.2010.

Kaavan asiakirjat nro 002030

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus osa 1 (PDF)

Selostus osa 2 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 7.5.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter