Hanaböleen Rosenlundin alueelle täydennetään omakotitaloja (nro 741600)

Rosenlundin asemakaava mahdollistaa nykyisten asukkaiden pääsyn vesihuollon piiriin. Kaava mahdollistaa yhteensä 24 erillispientalotonttia ja näihin liittyviä talousrakennuksia erillistonteille sekä yhden maatilan talouskeskusten korttelialueen.

Mitä alueelle on tulossa?

Alueelle jo nyt johtavaa Rosenlundintietä on hyödynnetty pääkatuna, jota on jatkettu lyhyellä sivukadulla, Kormuntaantie.

Yleiskaavan rajauksen mukaisesti katujen varsille on sijoitettu olevaa täydentäen erillispientalojen korttelialueita AO tehokkuudella e=0.2 korkeintaan kahteen kerrokseen.

Itäreunassa nykyistä asutusta tulotien varrella on vanha tilakeskus, joka on asukkaan toivomuksesta merkitty maatilan talouskeskusten korttelialueeksi AM, jonka etelä- itäosa sisältää avoimena pidettävän alueenosan laidunta varten.

Rosenlundintien päästä on kevyenliikenteen yhteys radanvarren pääulkoilureitille. Kormuntaantien päästä on VL alueelle johtava kevyenliikenteen yhteys, jossa tontille ajo on sallittu.

Lähivirkistysalueella Kormuntaankujan päässä varataan tilaa pumppaamon rakentamiseen vain, jos on tarvetta.

Golfkentän alue saa urheilu- ja virkistyspalveluiden käyttötarkoitusmerkinnän VU.

Metsikkö on merkitty lyijyä sisältävien pintamaiden takia lähivirkistysalueeksi VL, jossa maanpintaa ei saa muokata eikä sitä rakenneta käyttöpuistoksi. Suljetuksi alueeksi sitä ei kuitenkaan ole tarpeen merkitä. Metsikkö saa myös yleiskaavan luonnonmuotoisuuden kannalta tärkeän alueen käyttötarkoitusmerkinnän.

Rekolanojan ranta-alue suojellaan ja maisemallista syistä avoimena säilytettävät alueet määritellään. Rakentaminen rajautuu jo nyt pohjoisosastaan kauniisti peltomaisemaan puuistutuksin. Samaa jatketaan myös uusilla osilla aluetta lähinnä etelän suuntaan, jossa korttelialueille on merkitty suojavihervyöhyke rajaamaan arvokasta peltomaisemaa.

Maanomistajat

Asemakaavan alueella on useita yksityisiä maanomistajia.

Asemakaavan aloite

Alueen asukkaat ovat jättäneet lukuisia kaavoituspyyntöja ja -hakemuksia.

Kaavan nro 741600 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 21.9.2021

Selostus 21.9.2021

Kartta asemakaavaehdotuksesta pois rajatusta alueesta 21.9.2021

Kaupunkiympäristölautakunta 21.9.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.2.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.10.2011

Lisätietoja

Mikel Aizpuru
asemakaavasuunnittelija
050 302 9410
mikel.aizpuru@vantaa.fi

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 18.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter