Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa toimialan toimitilainvestoinnit vuosille 2022–2031

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 8.11. päätettiin mm. toimialan toimitilainvestoinneista vuosille 2022–2031 sekä suomenkielisen tutkintokoulutukseen valmistavan (TUVA) koulutuksen opiskelijaksi ottamisen kriteereistä.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan investointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin investointiesityksiin. Esitysten taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Toimialan investointikustannukset johtuvat kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamista sekä uusille että tiivistyville asuinalueille. Lisäksi monen koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen tarve on kasvanut ja kumuloituu lähivuosina, johtuen mm. käytön toimintatapamuutosten ja kasvaneiden olosuhdevaatimusten sekä kiinteistöjen ylläpidon mukaisen elinkaarikorjausten ja aiempien vuosien matalan investointitason aiheuttamista tarpeista.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2021‒2031 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2031 mennessä 2 879 lapsella ja perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2031 mennessä 406 lapsella, joista on alakouluikäisiä 93 ja yläkouluikäisiä 313. Päiväkotien osalta tämä tarkoittaa 82 % peittävyyden mukaan laskettuna noin 14 uutta isoa päiväkotia. Perusopetusikäisten määrän kasvu vastaa noin puolikasta yhtenäiskoulun oppilasmäärää, mutta jakaantuu hyvin epätasaisesti eri suuralueiden välillä.
Taloussuunnitelmakaudella 2022‒2025 valmistuvia hankkeita ovat:

Vuonna 2022:

 • Länsimäen, Lauhatien ja Koivukylän päiväkodit
 • Jokiuoman päiväkoti (VTK-hanke)
 • Pähkinänsärkijän, Kukinpolun, Ylästön, Vallinojan, Ruokopillin, Ravurin ja Seljapolun päiväkotien osakorjaukset
 • Leppäkorven koulun laajennus yhtenäiskouluksi (vuodenvaihde 2021–2022)
 • Jokiniemen koulun laajennuksen ensimmäinen vaihe
 • Vierumäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt
 • Leppäkorven puukoulun peruskorjaus
 • Kaivokselan koulun korjaustöitä

Vuonna 2023:

 • Patotien, Latupuiston, Kelokuusen ja Korson päiväkodit
 • Mårtensdals bildningsrumin päiväkotilaajennus
 • Hakunilan lisäoppimistilat Rajakylän koululle
 • lisäksi yksityinen päiväkoti Myyrmäen suuralueelle
 • 2021‒2023 Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt
 • 2021–2023 Mikkolan koulun Vegan muutos- ja korjaustyöt
 • 2021–2023 Jokiniemen koulun I vaihe
 • Mårtensdals skolan korjaustyöt
 • Jokivarren koulun tilamuutokset
 • Veromäen koulun pintaremontti
 • Mikkolan koulun Lyyran muutos- ja korjausyöt

Vuonna 2024:

 • Hämeenkylän/Pähkinärinteen päiväkoti
 • Vaskivuoren lukion laajennus ja muutostyöt
 • Jokiniemen koulun laajennuksen toinen vaihe
 • Jokiniemen koulun tiilirakennuksen (ent. lukiorakennus) korjaus- ja muutostyöt
 • Kulomäen opetuspisteen korjaus- ja muutostyöt
 • Kytöpuiston koulun korjaus- ja muutostyöt

Vuonna 2025:

 • Kivistön, Aviapoliksen ja Kaskelan päiväkodit
 • Kanniston koulun laajennus yhtenäiskouluksi
 • Varian Vehkala (VTK-hanke)
 • Simonkallion, Itä-Hakkilan ja Kivimäen koulujen peruskorjaukset

Taloussuunnitelmakaudella valmistuvat päiväkodit korvaavat joko osittain tai kokonaan nykyisiä tiloja, lukuun ottamatta Kivistön ja Aviapoliksen suuralueiden uudisrakennushankkeita.
Kaupunkikonsernin ulkopuolelta vuokrataan vuonna 2022 Ruusupuun päiväkodin rakennus ja 2025 Kielotien päiväkodin tilat. Vuokratilapaviljonkina on päätetty toteuttaa suunnitelmakaudella vuonna 2022 Vapaalan päiväkotipaviljonki sekä Kytöpuiston, Itä-Hakkilan ja Ilolan koulun väistöpaviljongit.

Myöhemmillä suunnitelmavuosilla 2026‒2031 valmistuvista hankkeista lisää lautakunnan esityslistalla (asia 8).

Päätös: Esitetään kaupunginhallitukselle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimitilaesitykset sisällytetään vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja vuosien 2022‒2031 investointisuunnitelmaan.

Suomenkielisen tutkintokoulutukseen valmistavan (TUVA) koulutuksen opiskelijaksi ottamisen kriteerit

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä nykyiset nivelvaihekoulutukset lakkaavat ja ne uudistetaan yhtenäiseksi nivelvaiheen tutkintokoulutukseen valmentavaksi (TUVA)-koulutuskokonaisuudeksi, jota järjestetään 1.8.2022 alkaen.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta päätti 21.9.2021 § 18, että tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen varataan 210 aloituspaikkaa lukuvuonna 2021–2022. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta päätti 11.10.2021 § 12, että tutkintokoulutukseen valmentavaa (TUVA)-koulutusta järjestetään Vantaalla ammattiopisto Varian alaisuudessa nykyisen VALMAkoulutuksen järjestämisluvan perusteella.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku järjestetään keväisin. Siinä voi hakea ammatillisiin perustutkintoihin, lukiokoulutukseen, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, TUVA-koulutukseen, TELMA-koulutukseen, sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnatuille vapaan sivistystyön linjoille. Yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättäville nuorille.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän, tai muusta perustellusta syystä koulutuksen järjestäjän katsoessa hakijalla muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen.

Tutkintoon valmentavan koulutuksen opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on, että hakija ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa taikka valmentavaa tai valmistavaa koulutusta. Hakija voidaan kuitenkin ottaa opiskelijaksi tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen, jos tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen osallistuminen on jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi erityisestä syystä perusteltua tai kyseessä on oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 §:ssä tarkoitettu osoitettu oppivelvollinen.

Jatkuva haku on ensisijainen hakuväylä, jos hakijalla on perusopetuksen jälkeinen tutkinto. Jatkuvassa haussa hakevat myös ilman opiskelupaikkaa jääneet oppivelvolliset ja opintonsa toisen asteen oppilaitoksessa kesken koulutuksen päättävät oppivelvolliset, joilla ei ole muuta koulutuspaikkaa.

Toisen asteen koulutuksen palvelualueen johtajan esittää TUVA-koulutukseen opiskelijaksi ottamisen kriteereiksi:

a) Yhteishaussa tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen otetaan ensisijaisesti Vantaalla asuvat oppivelvolliset, joilla on perusopetuksen päättötodistus tai sitä vastaava todistus.
b) TUVA-koulutukseen voidaan ottaa jatkuvassa haussa aikuisia, joilla on tavoitteena siirtyä suorittamaan toisen asteen tutkintokoulutusta, mutta tarvitsevat valmiuksia toisen asteen tutkintokoulutukseen siirtymiseksi (asia 9).

Päätös: Päätettiin TUVA-koulutukseen opiskelijaksi ottamisen kriteerit esityksen mukaisesti.

Esityslistalla lisäksi:

 • Vantaan kaupungin edustajan nimeäminen Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön hallitukseen kaudelle 1.1.2022-31.12.2024 (asia 6)
 • Kasvatuksen ja oppimisen toimialan kolmas määrärahamuutos vuoden 2021 käyttötalouden talousarviossa (asia 7)
 • Oppilaaksi ottamisen perusteet suomenkielisessä esiopetuksessa 1.1.2022 alkaen (asia 10)
 • Kunnallisten kielikylpypalvelujen muuttaminen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta (asia 11)

Ajankohtaisissa asioissa lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori Tia Ristimäki esitteli Lapsiystävällinen Vantaa -toimintasuunnitelman 2022–2023 sekä yhdessä perusopetuksen aluepäällikön Johanna Honkasen kanssa Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen toimintaohjelman. Lisäksi varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä antoi Varhaiskasvatuksen tilannekatsauksen.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 8.11.2021 
(muokattu: )