Vuoden 2021 talousarvion kehyksessä huomioidaan koronan vaikutuksia

Vantaan vuoden 2021 talousarvion valmistelun pohjaksi laadittu kehys perustuu epävarmoihin tietoihin koronan vaikutuksista: verotulojen kehityksestä, valtion tuesta kunnille ja työllisyydestä. Kehys tehdään ns. teknisenä kehyksenä, jossa ei vielä ole ennakoitu kaikkia tulevia tuloja ja menoja. Pohjana on nykyiset veroprosentit.

Koronavirusepidemian vaikutukset kuntatalouteen, julkiseen talouteen kokonaisuutena sekä kansantalouteen ovat merkittäviä. Se vaikuttaa kuntatalouteen suoraan erityisesti sosiaali-ja terveydenhuollon menojen kasvuna. Sulkutoimet puolestaan vähentävät kuntien vero- ja maksutuloja. Kriisi vaikuttaa erittäin negatiivisesti kunnallis- ja yhteisöverojen romahtaessa sekä maksu- ja myyntitulojen laskiessa. Lisäksi työllisyyden hoidon menot ja joukkoliikenteen kustannukset kasvavat.

Vuoden 2021 kehyksen verotuloennuste on 54 miljoonaa euroa aiempia arvioita pienempi, josta kunnallisveroarvion laskun osuus on 46 miljoonaa euroa. Valtionosuuksissa pohjana ovat Kuntaliiton toukokuun ennusteet. Hallituksen suunnittelemia kuntatalouden kompensaatioita ei ole tässä vaiheessa arvioitu, koska niistä ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Säästöpäätöksiä

Kaupunginhallitus päätti säästöistä, jotka koskevat myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa. Niiden yhteenlaskettu vaikutus vuonna 2020 on 318 000 euroa. Toteuttamatta jätetään maahanmuuttajien pyöräilykoulu ja kesäaikaista kunnossapitoa myönteisen erityiskohtelun alueilla leikataan. Osallistuvan budjetoinnin toimenpiteet siirretään toteutettavaksi syksyllä 2020 ja investointien osalta toimenpiteet supistetaan 100 000 euroon.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa lapsiperheiden kotipalvelu sekä Moniku-mallin kehittämishanke siirretään vuodelle 2021. Hakunilassa on otettu käyttöön Lasten ja perheiden yhteisötalo, jonka toiminta korvaa osin toteuttamattomien hankkeiden toimintaa.

Uusi päiväkoti ja paviljonkeja

Kaupunginhallitus hyväksyi Patotien päiväkodin tarveselvityksen. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on viime vuosina kasvanut Myyrmäen suuralueella voimakkaasti. Päiväkoti rakennetaan osoitteeseen Patotien 8 ja rakennuspaikalta puretaan vanha päiväkoti. Uusi päiväkoti on 192-paikkainen ja sen kustannusennuste on 8,2 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti Rajakylän ja Koivukylän päiväkotien, Veromäen ja Vierumäen koulujen sekä, Kilterin, Jokiniemen ja Kaivokselan koulun uusien ja väistötilojen toteuttamisesta vuokrapaviljonkeina.

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville seuraavat asemakaavat:

Kivistö, Kivistöntähden kaava tuo alueelle monimuotoisten asuinkortteleiden, päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, lähivirkistys- ja puistoalueiden sekä niihin liittyvien katualueiden kokonaisuuden. Kaana on ollut aikaisemmin nähtävillä, jonka jälkeen valmistui Vantaan tilaama lahokaviosammalen esiintymisselvitys ja suojelusuunnitelma, joka aiheutti muutoksia kaavamerkintöihin.

Veromies, Aviapolis eteläinen kaavalla vahvistetaan Aviapoliksen palvelujen asiakaspohjaa, laajennetaan Avia-aukiota sekä muutetaan korttelin muita järjestelyjä. Alueelle rakennetaan noin 650 kotia noin tuhannelle asukkaalle.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi.

Vaaralanlampien kaava, joka mahdollistaa virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Lisäksi kaava vahvistaa Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet. Lampien aluetta tullaan kehittämään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Viertolan Lauhatien päiväkoti rakennetaan kaavan mukaan purettavan Kurjenpolven päiväkodin tilalle. Nykyisen Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin, ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue.

Julkaistu: 1.6.2020 
(muokattu: )