Sosiaali- ja terveyslautakunnassa esillä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset

- Lautakunnan kokous 25.2.2020 klo 17 alkaen


Hyväksyttäväksi esitettävä Liikkumista tukevien palvelujen toimintaohje 1.4.2020 lähtien korvaa vuoden 2016 ohjeet (vammaispalvelulain kuljetuspalvelua koskevan toimintaohjeen ja sosiaalihuoltolain Liikkumista tukevien palvelujen toimintaohjeen 1.7.2016).

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyt palvelut ovat määrärahasidonnaisia ja vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on vaikeavammaiselle henkilölle subjektiivinen oikeus. Molempien palvelujen myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin.

Ohjeiden päivittäminen ja yhdistäminen on tarpeen, koska kuljetuspalveluiden palveluntuottajat on kilpailutettu ja uudet sopimukset astuvat voimaan 1.4.2020 alkaen.

Menumat -aterian asiakasmaksun määritteleminen


Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan kotihoidon tukipalveluna myönnettävällä ateriapalvelulla. Tilapalvelut Vantti Oy:n ateriapalvelun rinnalla tarjotaan vaihtoehtona Menumat ateria -automaaattipalvelua.
Menumat ateria -automaattipalveluun sisältyy kotiin toimitettava puheella ohjaava palvelulaite, ruokien toimitus kotiin tilausten mukaisesti, asiakaspalvelu viikon jokaisena päivänä sekä tarvittaessa huoltopalvelu. Menumat ateria -automaattipalvelua on pilotoitu kotihoidon asiakkailla. Palvelua voi käyttää omatoimisesti tai hoitaja-avusteisesti.

Hankintakeskus on kilpailuttanut palvelun. Lautakunnalle esitetään, että Menumat-aterian asiakasmaksuksi tulisi 7,28 euroa/ateria 1.3.2020 alkaen.


Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuosikatsaus 2019


Vuosikatsaus sisältää toimialan talousarvion toteutumisvertailun sekä katsauksen keskeiseen toimintaan ja toiminnan muutoksiin v. 2019.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menot vuonna 2019 olivat 672,3 milj. euroa ja tulot 39,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon oman palvelutuotannon menot vuonna 2019 olivat 418,0 milj. euroa ja tulot 37,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2019 olivat 254,3 milj. euroa.


Aluehallintoviraston päätös valvonta-asioissa

Lautakunta saa tiedoksi ja käsittelee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.1.2020 antamaa päätöstä Vantaan kaupungin lastensuojelua koskevassa valvonta-asiassa. Päätös liittyy kahteen vuonna 2018 Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tulleeseen kanteluun sekä viraston oma-aloitteisesti tekemään valvontaan.

Päätöksessä aluehallintovirasto on antanut Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle huomautuksen riittävien toimenpiteiden viivästymisestä lastensuojelulain 11 §:n noudattamisessa siltä osin kuin laki edellyttää lastensuojelun järjestämistä laadultaan sellaisena, että se takaa lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen heidän tarvitsemansa avun ja tuen. Aluehallintovirasto kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa varmistamaan, että kaavaillut toimenpiteet vakauttavat tilanteen.

Tutustu lautakunnan esityslistaan:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 25.2. 2020 kokouksen esityslista liiteaineistoineen löytyy tästä linkistä

Julkaistu: 21.2.2020 
(muokattu: )