Kuljetuspalvelun useimmin kysytyt kysymykset

Mihin otan yhteyttä, jos kuljettaja ajaa mielestäni liian kovaa?

On tärkeää, että kuljetuspalvelu on turvallista. Kuljettajalle voi aina tilanteessa huomauttaa, mikäli kokee, että kuljettaja ajaa liian kovaa. Kuljettajaa voi pyytää ajamaan hiljempaa.

Mihin otan yhteyttä, jos kuljettaja ei tiedä osoitetta ja ajaa väärään paikkaan?

Palaute taksitarkastajalle on tärkeää, jotta tähän asiaan voidaan puuttua. Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa lähtö- ja määränpää-osoitteet tilausta tehdessä ja myös tarvittaessa kuljettajalle matkan aikana. Tarkkaa reittiä asiakkaan ei tarvitse tietää; kuljetuspalvelukyydit tulee ajaa aina lyhintä, suorinta reittiä lähtökohteesta määränpäähän.

Mihin otan yhteyttä, jos koen että taksi on huonokuntoinen?

Kaupungin työntekijät eivät voi suoraan valvoa ajoneuvojen kuntoa tai toimivuutta. Ajoneuvojen laatuvaatimukset tulee täyttää hankintavaiheessa. Huonokuntoiselta vaikuttavasta ajoneuvosta voi antaa palautetta taksitarkastajalle.

Kuljettaja ei osaa kiinnittää pyörätuolia oikein. Kenelle annan palautetta?

On vaarallista kiinnittää asiakas väärin apuvälineineen ajoneuvon kyytiin, ja tämä voi vähimmilläänkin aiheuttaa epämukavuutta ajon aikana, esim. keinumista. Tällaisesta tilanteesta tulisi antaa välittömästi palautetta taksitarkastajalle.

Mitä vammaispalvelulaki sanoo kuljetuspalvelun järjestämisestä?

Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen (vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa). Työ- ja opiskelumatkat järjestetään tarpeen edellyttämässä laajuudessa.

Kunnalla on oikeus valita kuljetuspalvelun järjestämistapa. Kunta ei voi kuitenkaan rajoittaa vammaisen henkilön yksilöllistä oikeutta saada hänelle sopivia palveluja ja tukitoimia. Viranhaltijan on varmistuttava kuljetuspalveluja järjestettäessä, että kyseessä olevan vaikeavammaisen henkilön yksilölliset tarpeet liikkumiseen toteutuvat ja että valitut kuljetusten järjestämistavat soveltuvat yksittäiselle palveluun oikeutetulle henkilölle.

Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

On arvioitava, voiko henkilö ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia käyttää joukkoliikennevälineitä. Henkilön vaikeavammaisuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota henkilön sairaudesta ja vammasta saataviin terveystietoihin ja niiden merkitykseen kuljetuspalvelujen järjestämisessä. Lisäksi tulee arvioida henkilön toiminnallista (sosiaalista ja fyysistä) ympäristöä.

Vammaispalveluja koskevat hakemukset tutkitaan hakemuskohtaisesti.

Vammaispalvelulaki ja -asetus eivät sisällä vamma- tai sairausluetteloa.

Lisätiedot:

Miksi joudun odottamaan kuljetuspalvelukyytiä kauan, odotus on jopa 1h!

Keskimääräinen odotusaika Vantaan kuljetuspalvelukyydeissä invatakseilla on noin 10-12 minuuttia, henkilöautoilla hieman lyhyempi. Ruuhka-aikoina, huonolla kelillä ja juhlapyhinä odotusajat saattavat pidentyä. Näihin on mahdollista varautua tekemällä taksin tilaus ennakkoon. Kuljetuspalvelu korvaa julkista liikennettä. Kuten julkisessakin liikenteessä, tulee ottaa sää- ja keliolosuhteet huomioon matkoja suunnitellessa, erityisesti talviseen vuodenaikaan.

Kuljettajan kielitaito on heikko. Onko kaupungilla laatuvaatimuksia kuljettajan kielitaidon suhteen?

Kuljetuspalvelun hankinnassa on otettu huomioon riittävä suomen kielen osaaminen asiakaspalvelussa. On tärkeää, että kuljettajalla on riittävä suomen kielen taito, jotta hän pystyy toimimaan asiakaspalvelutehtävissä. Tämä huomioidaan myös hankinnassa.

Voinko tilata taksin sähköpostilla tai kännykkäsovelluksella?

Tällä hetkellä kuljetuspalvelukyydin voi tilata vain soittamalla keskitettyyn tilausnumeroon.

Minulle on myönnetty invalisä. Mitä se tarkoittaa?

Pyörätuolia käyttävät asiakkaat voivat saada nk. invalisän eli invataksin käyttöoikeuden, mikä oikeuttaa käyttämään invataksia kuljetuspalvelumatkoilla.

Mitä tarkoittaa vakiotaksi?

Vakiotaksioikeus tarkoittaa, että asiakkaalle myönnetään oikeus käyttää samaa autoa/kuljettajaa siinä määrin, kuin se on hänelle välttämätöntä. Iän tai sairauden aiheuttama haurastuminen, näkövamma tai kehitysvamma eivät lähtökohtaisesti edellytä vakiotaksia. Asiakkaan vakiotaksin tarve arvioidaan aina moniammatillisesti liikkumista tukevissa palveluissa ja asiasta tehdään yksilöllisesti kullekin asiakkaalle päätös.

En saa itse takkia ylleni enkä kenkiä jalkaani. Voisiko taksin kuljettaja auttaa pukemisessa?

Taksinkuljettaja ei saa toimia asiakkaan apuna muualla kuin autossa ja sen välittömässä läheisyydessä. Tämä on turvallisuusseikka, joka koskee sekä kuljettajaa että asiakasta. Kuljettajan työtä koskee vakuutukset joiden vuoksi hän ei saa poiketa hänelle tarkoitetusta taksinkuljettajan tehtävistä esim. pukemaan asiakasta. Kuljettaja ei saa mennä asiakkaan kotiin eikä asiointipaikalle asiakkaan avuksi. Tällainen apu pitää järjestää muulla asiakkaalle soveltuvalla tavalla. Taksinkuljettaja ei saa korvata sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijän tekemää työtä.

Kuljetuspalvelua on kiristetty liikaa viime vuosina: vakiotaksioikeuden poistaminen, liukumien poistaminen, vierailupaikkakunnan matkojen poisto… Miksi nämä on poistettu?

Vakiotaksi tarkoittaa, että kuljetuspalveluasiakas saa viranhaltijalta oikeuden käyttää samaa taksia vapaa-ajan matkoillaan. Ilman viranhaltijan vakiotaksilupaa kuljetuspalvelukyydit pitää soittaa keskitetyn tilausnumeron kautta. Vakiotaksioikeutta ei ole lähtökohtaisesti poistettu miltään asiakasryhmiltä. Vuonna 2016 puututtiin tehotarkkailun muodossa niihin vakiotaksin käyttäjiin, joille ei oltu myönnetty viranhaltijan lupaa käyttää samaa taksia vapaa-ajan matkoillaan. Nämä asiakkaat käyttivät samaa taksia ilman viranhaltijan lupaa. Työ- ja opiskelumatkoilla asiakkailla on oikeus käyttää vakiotaksia ilman viranhaltijan erikseen myöntämää kirjallista lupaa. Vierailupaikkakunnan matkat ja liukumat eivät ole lakisääteisiä oikeuksia, ja jotkin kunnat, mukaan lukien Vantaa ovat luopuneet näistä.

Onko omavastuuosuuden maksamiselle käteisellä vaihtoehtoja?

Tämä on hyvä palaute ja huomioidaan uusia käytäntöjä suunniteltaessa. Omavastuuosuuksia on pystynyt joissain tapauksissa maksamaan laskutettuna. Muussa tapauksessa asiakkaan on aina lähtökohtaisesti tullut maksaa omavastuuosuus autoon matkan päätyttyä. On totta, että joillekin asiakasryhmille omavastuuosuuden maksaminen ja rahoista huolehtiminen on haastavaa.

Pitäisikö kuljettajalla olla riittävä terveydenhuollon osaaminen ja ensiaputaidot? Osaavatko kuljettajat auttaa asiakkaita oikein? Asiakkailla on hyvin monenlaisia tarpeita.

Kuljettajilla ei ole velvoitetta erityisesti ensiapuosaamisesta. Taksin kuljettajat toimivat autonkuljettajina, eikä heiltä voida odottaa osaamista esim. sairauskohtauksen sattuessa. Taksin kuljettajaa voidaan verrata esim. julkisen liikenteen bussin kuljettajaan; hänellä on velvoite hälyttää apua mutta ei osaamisvelvoitetta hoitaa asiakasta. Kuljettajien ei tarvitse tuntea asiakkaan sairauksia tai toimintakyvyn haasteita muilta osin, kuin mitä asiakkaan turvallinen kuljettaminen paikasta toiseen vaatii. Vakiotaksioikeuskaan ei tarkoita, että kuljettajalla olisi velvoitetta asiakkaan sairaanhoidollisesta osaamisesta. Vakiotaksioikeus tarkoittaa, että asiakkaalle myönnetään oikeus käyttää samaa autoa/kuljettajaa siinä määrin, kuin se on hänelle välttämätöntä.

Ajankohtaista