Henkilökohtainen apu

Koronaepidemiaan liittyvää tietoa

Tietoa koronaviruksesta

Vantaalla järjestetään vammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua

1. Työnantajamalli

Vantaan kaupunki korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.

2. Palveluseteli

Vantaan kaupunki myöntää vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetussa laissa (569/2009) tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo vastaa vammaispalvelupäätöksessä myönnettyä henkilökohtaisen avun tuntimäärää.

Tutustu Henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjaan.

3. Ostopalvelu

Vantaan kaupunki hankkii vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita kilpailutetuilta palveluntuottajilta.

Kaikki Vantaalla käytössä olevat henkilökohtaisen avun toteuttamistavat ovat käyttäjälleen maksuttomia.

Henkilökuntaisen avun työnantajamalli ja palkanmaksu

Työnantajamallilla vammainen henkilö palkkaa avustajansa itse ja Vantaan kaupunki korvaa vammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Työnantajana toimivan vammaisen henkilön maksettavaksi kuuluvat tällöin lakisääteiset maksut ja korvaukset sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Vantaan kaupunki korvaa vammaiselle työnantajalle suoranaiset avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset sekä sellaiset muut kustannukset, jotka johtuvat työnantajan lakisääteisistä velvoitteista.

Vammainen henkilö toimii työnantajana tai työnjohtajana sillä viikko- tai kuukausituntimäärällä, mikä hänelle on vammaispalvelupäätöksen mukaan myönnetty. Vantaan kaupunki maksaa avustajalle maksimissaan päätöksen mukaisen viikko- tai kuukausituntimäärän mukaisen palkan. Palkanmaksussa huomioidaan lakisääteiset vakuutukset, työntekijän sosiaaliturvamaksut sekä päätöksen mukaisesti ilta- ja viikonlopputyön lisät.

Vammainen henkilö (tai hänen huoltajansa tai edunvalvonjansa) palkkaa avustajan itse ja toimii avustajansa työnantajana. Työnantajana toimiva henkilö tekee kirjallisen työsopimuksen palkkaamiensa avustajien kanssa.

Palkanmaksu perustuu työsopimukseen ja siinä ilmoitettuun viikko- tai kuukausituntimäärään, joka ei saa ylittää päätöksen mukaista tuntimäärää. Palkanmaksun perusteena käytetään työtuntilistaa, joka toimitetaan todellisista tehdyistä työtunneista Vantaan kaupungin vammaispalvelujen toimistosihteereille.

1.11.2019 alkaen henkilökohtaisen avun työnantajien on mahdollista syöttää toteutuneet työtuntilistat Suoratyön Itsesyöttö -järjestelmässä.

Henkilökohtaisen avustajan työnkuva

Henkilökohtaisen avustajan työhön voi sisältyä avustamista päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Avun tarve ja avustajan työ ovat yksilöllisiä ja riippuvat vammaisen henkilön yksilöllisestä tilanteesta, avun tarpeesta ja elämäntilanteesta. Tämän vuoksi jokainen avustajan työpaikka on erilainen ja painottuu kunkin kohdalla eri asioihin.

Henkilökohtaisella avulla pyritään edistämään vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja tasavertaista osallistumista yhteiskunnan jäsenenä.

Ajankohtaista