Toiminnan esittely

Sairaalan toiminnan periaatteita

Potilaan hoidosta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lääkäri, hoitajia, terapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä. Potilaan hoitoa ja kuntoutumista arvioidaan ja suunnitellaan viikoittain lääkärinkierrolla ja tavoitekokouksessa. Jokaiselle potilaalle nimetään omahoitaja, joka työvuorossa ollessaan pääosin vastaa potilaan hoitotyöstä sairaalassaolon aikana.

Sairaalassa noudatetaan toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää työtapaa, joka näkyy monissa arjen käytännöissä. Potilaat ruokailevat useimmiten yhdessä, seurustelevat päiväsalissa ja osallistuvat kuntoutumista ja kotiutumista edistävään toimintaan vointinsa mukaan.

Yhdessä potilaan kanssa pyritään löytämään ja vahvistamaan hänen omia voimavarojaan, jotka mahdollistavat itsenäisen selviytymisen päivittäisissä toimissa. Itsenäistä suoriutumista pyritään lisäämään eri keinoin: hoidoilla, ohjauksella, lääkityksillä, fysioterapialla, avustamisella jne. Kuntouttavan työskentelytavan periaatteiden mukaisesti työntekijät välttävät tekemästä sellaista, mihin potilas kykenee itse. Potilaan oma aktiivinen rooli on tärkeä.

Tavoitekokouksessa arvioidaan viikoittain potilaan toimintakykyä, kuntoutumista sekä kotiuttamisen ajankohtaa. Osastonlääkäri on osastolla arkisin virka-aikana ja kiertää potilaiden luona kerran viikossa. Tarvittaessa on mahdollisuus konsultoida erikoislääkäreitä.

Potilaskohtaisia hoitoneuvotteluja pidetään tarpeen mukaan. Niissä ovat mukana potilas ja hänen omaisensa sekä hoitoon/kuntoutukseen osallistuvia sairaalan ja avopuolen edustajia (esim. palveluohjaaja)

Omahoitajuus sairaalassa

Vantaan sairaalassa toimitaan omahoitajamallin mukaisesti. Se tarkoittaa sitä, että jokaiselle potilaalle nimetään heti hoitojakson alussa omahoitaja, joka pääosin vastaa potilaalle annettavasta hoitotyöstä koko hoitojakson ajan.

Omahoitaja hoitaa kaikkia potilaan asioita ja pääsääntöisesti hoitaa potilasta työvuorossa ollessaan. Kaikissa hoitoon liittyvissä asioissa otetaan ensisijaisesti yhteyttä potilaan omahoitajaan.

Omaiset saavat täytettäväksi kyselylomakkeita, joiden pohjalta kartoitetaan potilaan kunto ja selviytyminen ennen sairaalahoitoa. Omahoitaja laatii hoitojakson alussa kirjallisen hoitotyön suunnitelman, joka toimii työohjeena muille hoitotyöntekijöille.

Ajankohtaista