Toimintaterapia

Katso kuntoutuspalveluiden ajankohtaiset tiedotteet täältä.

Toimintaterapiassa etsitään yhdessä ratkaisuja arkielämän haasteisiin, kun toimintakyky on rajoittunut. Toimintakyky voi heikentyä esim. kehitysviivästymän, vammautumisen, sairauden tai ikääntymisen myötä. Toimintaterapiassa keskeinen tavoite on arjen toimintakyvyn kohentuminen ja asiakkaan osallisuuden lisääminen arjen toimissa.

Toimintaterapiasta voi olla apua sinulle silloin, kun arkipäivän toiminnot eivät tahdo sujua. Mikäli sinulla on vaikeuksia seuraavissa asioissa, voidaan sinut ohjata arvioon toimintaterapeutille:

 • Vammasta, sairaudesta tai ikääntymisestä johtuva toimintakykyrajoite, joka vaikeuttaa selviytymistä päivittäisistä toiminnoista kotona tai lähiympäristössä (esim. pukeutuminen, ruoanlaitto tai kodinulkopuolinen asiointi ei onnistu)
 • Vaikeuksia suunnitella, aloittaa, edetä ja viedä loppuun tarkoituksenmukaisia toimintakokonaisuuksia (esim. kahvinkeitto/ruoanlaitto)
 • Kipu rajoittaa merkittävästi päivittäisiä toimintoja
 • Sairaalasta kotiutuvat kuntoutusta tai kontrollikäyntiä tarvitsevat neurologiset, vaikeavammaiset ym. lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat asiakkaat.

Palvelut

 • Ohjaus ja neuvonta
 • Terapia- ja ohjauskäynnit (myös etävastaanotto/-terapia)
 • Ryhmämuotoinen kuntoutus
 • Kotona selviytymisen arviointi
 • Asunnonmuutostyö- ja apuvälinetarpeen arviointi kotiympäristössä
 • Pienapuvälineiden (esim. esim. pukemiseen ja ruokailuun liittyvät apuvälineet) tarpeenarviointi
 • Yläraajaortoositarpeen arviointi
 • KELA:n tai vakuutusyhtiöiden kuntoutusvastuulla olevat vaikeavammaisten asiakkaiden kuntoutusarviot mikäli hoito ei ole erikoissairaanhoidon vastuulla
 • Asiantuntijapalvelut (esim. koulutus ja konsultaatiopalvelut)

Lasten ja nuorten toimintaterapia

Toimintaterapiasta voi olla apua, kun lapsella on

 • vaikeuksia selvitä ikänsä mukaisesti arkipäivän toiminnoista, kuten ruokailussa, pukeutumisessa tai käden taidoissa
 • arkuutta tai kömpelyyttä liikkumisessa
 • oppimisvaikeuksia, keskittymättömyyttä tai vähäiset leikkitaidot
 • ongelmia kaverisuhteissa

Lasten toimintaterapiaa varten tarvitaan lähete, jonka voi saada esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajalta. Lähetteen saatuaan vanhemmat ovat yhteydessä toimintaterapeuttiin.

Toimintaterapeutti arvioi kuntoutuksen tarpeen aina yksilöllisesti. Arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Arvioinnin perusteella toimintaterapeutti laatii yhdessä vanhempien kanssa mahdollisen jatkosuunnitelman.

Toimintaterapeuttisen kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Menetelminä käytetään esimerkiksi leikkejä, pelejä tai luovia toimintoja. Kuntoutus voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä.

Toimintaterapia on asiakkaalle maksutonta.

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Toimintakyky voi heikentyä esim. vammautumisen, sairauden tai ikääntymisen myötä.

Toimintaterapiassa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja arkitoimintojen, kuten pukeutumisen, ruuanlaiton tai asioimisen haasteisiin.

Toimintaterapiaa voi olla esimerkiksi

 • päivittäisten toimintojen harjoittelu
 • uudenlaisten toimintatapojen löytäminen arjesta selviytymiseksi
 • tarvittavien asunnonmuutostöiden suunnittelu
 • apuvälineiden ja yläraajan ortoosien tarpeen arviointi ja käytön ohjaus

Toimintaterapiaan voi hakeutua omasta tai läheisen aloitteesta. Usein toimintaterapiaan ohjaudutaan myös vammaispalvelun, kotihoidon tai muun terveydenhuollon henkilöstön lähetteestä. Toimintaterapia on asiakkaille maksutonta.

Ajankohtaista