Lastensuojelutarpeen selvitys

Kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus, selvitetään lastensuojelun tarve. Lastensuojelutarpeen selvityksessä kartoitetaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa heidän arkeaan, hyvinvointiaan, voimavaroja ja pulmatilanteita. Lastensuojelun ensisijaisena tavoitteena on aina mahdollistaa lapsen kotona asuminen.

Alkutapaaminen

Tapaamisessa ovat mukana perhe ja sosiaalialan työntekijäpari. Jos viranomaistaho on tehnyt ilmoituksen, myös viranomainen on mukana. Tapaamisessa käydään lastensuojeluilmoitus läpi, kerrotaan tulevasta prosessista, sovitaan seuraavat tapaamiset ja käydään läpi kysymyksiä.

Lapsen tapaaminen

Lapsen mielipiteitä, ajatuksia ja tunteita kuunnellaan erityisesti. Sosiaalityöntekijä pyrkii toimimaan lapsen tunteiden tulkkina ja kuvaamaan miltä perheen tilanne lapsesta tuntuu. Sisarusten mukaan ottaminen on tärkeää, vaikka huoli koskisi vain yhtä perheen lapsista.

Vanhempien tapaaminen

Vanhemmille järjestetään oma tapaaminen, jossa selvitetään perheen elämää: arkea, perheen voimavaroja, pulmakohtia, lasten koulunkäyntiä, vapaa-ajan viettoa ja vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Perheen saama tuki, apu ja palvelut käydään läpi. Sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä esimerkiksi neuvolaan, päiväkotiin ja kouluun saadakseen käsityksen lapsen kokonaistilanteesta.

Kirjallinen yhteenveto

Selvityksestä tehdään yhteenveto, joka käydään läpi perheen kanssa. Perheen kanssa sovitaan mahdollisesta lastensuojelutyöskentelyn jatkumisesta. Mikäli työskentely jatkuu, perhe saa vastuusosiaalityöntekijän ja perheen kanssa tehdään asiakassuunnitelma. Työskentelyn päättyessä perhe voidaan ohjata muun tuen piiriin.