Taloudelliset tuet

Taloudellista neuvontaa saa seniorineuvonnasta.

Ikäihmisiä auttavat sosiaalityöntekijät työskentelevät seniorineuvonnassa. Seniorineuvontaan voi ottaa yhteyttä erilaisissa elämän kriiseissä, taloudellisissa vaikeuksissa tai halutessaan tietoa tarjolla olevista palveluista.

Seniorineuvonta p. 09 8392 4202, ma−pe klo 9−15

Katriinan sairaalan osastojen potilaiden sosiaalityö, p. 09 839 33218 tai p. 09 839 33236

Asumisen tuet

Eläkkeellä olevien asumistukea voivat hakea Kansaneläkelaitokselta pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Eläkkeensaajien asumistukea ei voi saada samanaikaisesti yleisen asumistuen kanssa. Hakija maksaa aina itse asumismenoistaan omavastuuosuuden. Lisätietoja asumisen tuista Kelan verkkosivuilta tai Kelan Vantaan toimistoista.

Matkakulujen korvaaminen

Sairausvakuutuslain mukaan Kansaneläkelaitos korvaa sairauden hoidosta tai Kelan kuntoutuksesta aiheutuneita matkakuluja. Lisätietoa matkakorvauksista Kelan verkkosivuilta tai Vantaan Kelan toimistoista.

Hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Tukea haetaan Kelasta, lisätietoa hoitotuesta Kelan verkkosivuilta.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvontaan voi ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi hoitaa, ja kun laskujaan ja velkojaan ei niiden erääntyessä pysty hoitamaan. Tarvittaessa velallisia ohjataan hakemaan muuta oikeudellista apua.

Sosiaalista luottoa voi saada pienituloinen ja vähävarainen vantaalainen, jolla ei ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa esimerkiksi sosiaalisista syistä. Sitä voidaan myöntää myös henkilölle, jolla ei ole perusteita saada avustusta tai muuta rahoitusta tai mahdollisuutta selviytyä nykyisten lainojen hoitomenoista ilman syvempää velkaantumista.

Toimeentulotuki

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka ei omalla työllään, muiden huolenpidolla tai muulla tavoin saa tarpeenmukaista toimeentuloa.

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimeiseksi turvaksi, kun muita tuloja tai varoja ei ole tai ne ovat vähäiset. Toimeentulotukea määriteltäessä otetaan huomioon asumismenot ja ravinto- ja käyttömenot sekä perheen erityisistä olosuhteista johtuvat muut välttämättömät menot. Ravinto- ja käyttömenojen tuen suuruus riippuu mm. perheen koosta ja lasten iästä.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta, lue perustoimeentulotuen hakemisesta Kelan sivuilta.

Jos sinulla on erityisiä menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen, Vantaan sosiaalitoimi voi myöntää harkinnanvaraisia tukia: täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea. Tarvitset kuitenkin ensin voimassaolevan Kelan päätöksen perustoimeentulotuesta.

Voit kysyä täydentävästä toimeentulosta sekä hakemuksesi tilanteesta numerosta 09 8392 3384 (ma–pe klo 8.15–16). Tästä numerosta valitaan alavalikolla 1 jolloin puhelu ohjautuu täydentävän toimeentulotuen yksikköön. Ehkäisevän toimeentulotuen osalta voit olla yhteydessä suoraan omatyöntekijääsi.

Omaishoidon tuki

Ajankohtaista