Ratikan kaavarunko (YK0049)

Vantaan ratikan reitin varrelle laaditaan sen kaupunkikehitystä ohjaava kaavarunko. Se on yleiskaavaa tarkempi, mutta asemakaavaa yleisempi suunnitelma, jolla:

  • luodaan pitkän aikavälin visio ratikkakaupungista
  • määritetään tavoitemitoitus suunnittelualueen lisärakentamiselle
  • arvioidaan ratikkakaupungin kehittämisen vaikutukset
  • aikataulutetaan alueiden kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Ratikan kaavarunko kattaa ratikan pysäkeistä noin 800 metrin säteellä muodostuvan vyöhykkeen. Se yhteensovittaa tämän vyöhykkeen maankäyttöön kohdistuvia tavoitteita ja tarkentaa Vantaan uuden yleiskaavan maankäyttösuunnitelmaa. Siinä tarkastellaan muun muassa asuinalueita, palveluverkkoa, elinkeinorakennetta, liikenneverkkoa ja viheralueiden rakennetta. Se myös kokoaa vyöhykkeellä jo käynnissä olevia maankäytön suunnitelmia, kuten alueellisia kaavarunkoja, yhteen.

Kaavarungon ensimmäisenä työvaiheena sille kootaan lähtökohdat ja tavoitteet. Se tehdään uuden yleiskaavan, uusien selvitysten sekä osallisuus- ja arviointisuunnitelmasta saatujen mielipiteiden pohjalta. Lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta käynnistetään kaavarungon luonnoksen laadinta. Osana luonnoksen laatimista järjestetään teematyöpajoja syksyllä 2021.

Kaupunginhallitus päättää kaavarungon luonnoksen nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämisestä vuonna 2022. Luonnos kuulutetaan nähtäville, jolloin se löytyy virallisesti kaupungin verkkosivuilta. Nähtävillä olon aikana luonnoksesta pyydetään lausunnot ja kuntalaiset sekä muut osalliset voivat jättää siitä kannanoton. Asiakirjat ja havainnollistava materiaali tulevat silloin nähtäville tälle sivulle.

Nähtävillä olon jälkeen kaavarunko viimeistellään ehdotukseksi, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy. Tavoitteena on, että kaavarunko voidaan hyväksyä vuoden 2023 alkupuolella, ennen ratikan investointipäätöksen tekoa.

Tarkempia tietoja kaavarungosta löytyy sen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf).

Ajankohtaista