Rakennuskieltojen määrääminen ja voimassaoloaikojen pidentäminen

Vantaalla rakennuskieltoa käytetään mm. alueilla, joilla maankäyttö muuttuu voimakkaasti.

Alueilla rakennuskiellon avulla pyritään varmistamaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja olemassa olevan miljöön arvojen turvaaminen.

Rakennuskiellot löytyvät kaupungin karttapalvelujen sivuilta: https://kartta.vantaa.fi/?link=61wRF2

Vantaan Akselin rakennuskieltoalue, nro 90095R

Santaradan ympäristö on tärkeää laajentumisaluetta Tikkurilan kantakaupunkimaiselle sekoittuneelle kaupunkirakenteelle. Santarata halutaan muuttaa katuyhteydeksi välillä Kehä 3 – Valkoisenlähteentie.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja, jotka mahdollistavat alueen kehittämisen teollisuusalueena, raideliikenteen alueena sekä huoltoaseman rakentamisalueena. Voimassa olevat asemakaavat ovat ristiriidassa kaupungin alueen maankäytölle asettamien tavoitteiden kanssa sekä alueella sijaitsevien rakennusperintökohteiden suojelutarpeen tarkastelun sekä pohjaveden suojelun näkökulmista.

Rakennuskiellolla halutaan varmistaa kaupungin tavoitteiden mukainen maankäyttö alueella sekä turvata alueen suojeluarvot. Alueen asemakaavoitus on tarkoitus käynnistää yleiskaavan 2020 tultua lainvoimaiseksi.

Lue Vantaan Akselin kaupunginhallituksen listateksti 4.10.2021

Katso Vantaan Akselin liitekartta

Lisätiedot:

aluearkkitehti Marjaana Yläjääski, puh. 040 5913878
asemakaavapäällikkö Ilkka Laine, puh. 050 5402254
etunimi.sukunimi[at]vantaa.f

Aviapoliksen rakennuskieltoalue nro 90099R

Alue on tarkoitus muuttaa logistiikkapainotteisesta alueesta tiiviisti rakennetuksi keskustatoimintojen sekä asuin- ja työpaikkakortteleiden alueiksi. Alueelle valmistellaan maankäytön suunnitelmia, raitiotieselvitystä ja liikenne- ja pysäköintisuunnitelmaa. Rakennuskieltoalueella on tekeillä Aviapoliksen keskustan (Coren) sekä Muuran kaavaluonnokset, joiden pohjalta asemakaavoja uudistetaan kaavamuutoksin. Aviapoliksen asema-alueen ympäristössä alueen rakentaminen on jo käynnistynyt. Rakennuskieltoalueen asemakaavoituksen arvioidaan valmistuvan vuosien 2023-2030 aikana.

Lue Aviapoliksen kaupunginhallituksen listateksti 4.10.2021

Katso Aviapoliksen liitekartta

Lisätiedot:

aluearkkitehti Johanna Rajala, puh. 050 302 8975
asemakaavapäällikkö Ilkka Laine, puh. 050 5402254
etunimi.sukunimi[at]vantaa.f

Veromiehen rakennuskieltoalue, nro 90102R

Alue on tarkoitus muuttaa logistiikkapainotteisesta alueesta tiiviisti rakennetuksi sekoittuneiden toimintojen alueeksi sekä asuin- ja työpaikkakortteleiksi. Alueelle valmistellaan maankäytön suunnitelmia, raitiotieselvitystä ja liikenne- ja pysäköintisuunnitelmaa. Rakennuskieltoalueelle juuri valmistunut kaavaluonnos, jonka pohjalta asemakaavoja uudistetaan kaavamuutoksin. Rakennuskieltoalueen asemakaavoituksen arvioidaan valmistuvan vuosien 2028-2032 aikana.

Lue Veromiehen kaupunginhallituksen listateksti 4.10.2021

Katso Veromiehen liitekartta

Lisätiedot:

aluearkkitehti Johanna Rajala, puh. 050 302 8975
asemakaavapäällikkö Ilkka Laine, puh. 050 5402254
etunimi.sukunimi[at]vantaa.f

Veromiehen rakennuskieltoalue nro 90096R

Alue on tarkoitus muuttaa logistiikkapainotteisesta alueesta tiiviisti rakennetuksi sekoittuneiden toimintojen alueeksi sekä asuin- ja työpaikkakortteleiksi. Alueelle valmistellaan maankäytön suunnitelmia, raitiotieselvitystä ja liikenne- ja pysäköintisuunnitelmaa. Rakennuskieltoalueelle on laadittu muun muassa Aviapolis Urban Blocks asemakaavaluonnos. Muuran alueen asemakaavaluonnos on tekeillä ja myös Huberilan alueesta aletaan laatia asemakaavaluonnosta lähivuosina. Kaavaluonnosten pohjalta asemakaavoja uudistetaan kaavamuutoksin. Rakennuskieltoalueen asemakaavoituksen arvioidaan valmistuvan vuosien 2023-2033 aikana.

Lue Veromiehen kaupunginhallituksen listateksti 4.10.2021

Katso Veromiehen liitekartta

Lisätiedot:

aluearkkitehti Johanna Rajala, puh. 050 302 8975
asemakaavapäällikkö Ilkka Laine, puh. 050 5402254
etunimi.sukunimi[at]vantaa.f

Kivistön asemakortteleille rakennuskielto

Rakennuskiellolla (nro 90103R) ja asemakaavamuutoksella pyritään varmistamaan Kivistön keskustan kaavarungon tavoitteiden mukainen toteutuminen.

Kaupungin tavoite on kehittää asemakortteleiden aluetta keskeisiksi palvelukortteleiksi, joissa julkiset ja kaupalliset palvelut limittyvät toimitila- ja asuntorakentamiseen luontevasti.

Asemakortteleiden alue rajautuu kehäradan eteläpuolelle; Hämeenlinnanväylän, Tikkurilantien ja Keimolantien väliin.

Alueen asemakaavaluonnoksen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2023 mennessä.

Lisätiedot:

Asemakaava-arkkitehti Niina Rinne, puh. 040 167 8305
Aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala, puh. 050 302 8799

Lue kaupunginhalituksen 24.5.2021 esitys.
Katso rajaus kartalla.

Vantaan ratikan reitin varrella määrätään yhteensä 12 kiinteistöä rakennuskieltoon

Rakennuskiellon avulla pyritään varmistamaan Vantaan ratikan infrastruktuurin ja siihen liittyvän katutilan tilatarpeen vaatimien ns. teknisten asemakaavamuutosten laatiminen.

Rakennuskieltoon määrättävistä kiinteistöistä sijaitsee:

  • kaksi kaupunginosassa Veromies
  • yksi kaupunginosassa Pakkala
  • yhdeksän kaupunginosassa Vaarala

Kyseisillä kiinteistöillä voimassa olevan asemakaavan mukainen rakentaminen saattaisi vaikeuttaa tulevien asemakaavamuutosten laatimista ja toteuttamista.

Lisätiedot:

Asemakaava-arkkitehti Mari Jaakonaho, puh. 050 302 9411
Aluearkkitehti Vesa Karisalo, puh. 040 750 7339
Aluearkkitehti Johanna Rajala, puh. 050 302 8975
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Lue kaupunginhallituksen päätös 26.4.2021
Tutustu liitekarttaan.

Kaupunginhallitus 26.4.2021

Rakennuskiellon jatkaminen / Pirttiranta 90100R

Pirttirannan alueella jatketaan rakennuskieltoa asemakaavan laatimista varten 17.12.2022 saakka.

Kieltoalueella toimii Pirttiranta Oy, jonka alueella on 56 asuin- ja lomarakennusta, joista vakinaisessa asuinkäytössä on noin puolet. Pirttirannassa maankäytön haasteena on Vantaanjoen tulvariskin ja heikon maaperän yhdistelmä.

Lue kaupunginhallituksen 14.12.2020 pöytäkirja

Rakennuskieltojen määrääminen ja voimassaoloaikojen jatkaminen

Osa nykyisistä rakennuskielloista päättyy 2.10.2019 (90094R, 90095R, 90096R, 90097R ja 90099R) sekä 17.12.2020 päättyvä (90100R).

Kaupunginhallitus päätti jatkaa seuraavia rakennuskieltoja kokouksessaan 7.10.2019:

Länsi-Vantaa

Rakennuskieltoa jatketaan asemakaavan muuttamiseksi Köysikujan rakennuskieltoalue, nro 90097R

Voimassa oleva asemakaava on ristiriidassa yleiskaavan ja Kehä II -yleissuunnitelman kanssa (Vihdintien ja Rajatorpantien eritasoliittymä). Alueen kaavamuutostyötä on haettu.

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Aviapolis

Rakennuskieltoa jatketaan asemakaavan laajentamiseksi tai muuttamiseksi Voutila, nro 90094R

Rakennuskieltoa jatketaan Voutilan asemakaavan nro 400700 laajentamiseksi. Alueella on kulttuurihistoriallisesti arvokas kylä, jonka alueelle valmistellaan asemakaavaa. Asemakaavan jatkovalmistelu odottaa yleiskaavan ratkaisua.

Rakennuskieltoa jatketaan asemakaavan muuttamiseksi Veromiehen rakennuskieltoalue, nro 90096R

Voimassa oleva asemakaava on ristiriidassa kaavoituksen tavoitteiden kanssa. Vantaan kaupungin keskeinen tavoite on kehittää Veromiehen aluetta kaupunkimaiseksi ja kansainväliseksi asuin- ja yritysalueeksi. Veromiehen alueen suunnittelutyö on käynnissä. Alueen asemakaavojen arvioidaan valmistuvan 2025 mennessä.

Rakennuskieltoa jatketaan asemakaavan muuttamiseksi Aviapoliksen rakennuskieltoalue, nro 90099R

Voimassa oleva asemakaava on ristiriidassa kaavoituksen tavoitteiden kanssa. Aviapolis-asema-alueen ympäristössä alueen rakentaminen on käynnistynyt, ja alueen asemakaavoja uudistetaan. Alueelle valmistellaan maankäytön suunnitelmia, raitiotieselvitystä ja liikenne- ja pysäköintisuunnitelmaa.

Asemakaavatyön arvioidaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä.

Lisätietoja:

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Tikkurila

Rakennuskieltoa jatketaan asemakaavan muuttamiseksi Vantaan Akselin rakennuskieltoalue, nro 90095R

Voimassa oleva asemakaava on ristiriidassa kaavoituksen tavoitteiden kanssa. Akselin alue on yksi Vantaan keskeisiä kehittämiskohteita. Alueen uutta maankäyttöä on linjattu Vantaan Akselin kaavarungoissa 1 (nro 062200) ja 2 (nro 062400). Santarata halutaan muuttaa katuyhteydeksi välillä Kehä 3 – Valkoisenlähteentien. Maankäytön muutostarve on harkinnassa, alueella ei ole nyt vireillä kaavamuutoksia.

Keskon vanhat teollisuusrakennukset sijaitsevat Tikkurilantien varrella. Niiden rakennusperintöarvoa on selvitetty. Nykyinen huoltoasematontti Kankikuja 2:ssa sijaitsee pohjavesialueella. Nykyisen huoltamon toiminnan päättyessä alueelle ei sallita uutta huoltamoa.

Lisätietoja:

Seppo Niva, vs
alue-arkkitehti,
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Liitteet:

Lue kaupunginhallituksen 7.10.2019 pöytäkirja

Karttaliite 1, 30.9.2019/Voimassa oleva tilanne, rakennuskiellot

Karttaliite 2, 30.9.2019/ Rakennuskieltojen voinmassaoloaikojen pidentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki rakennuskiellosta, 53 §

Kiellot asemakaavaa laadittaessa

Alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin 128 §:ssä säädetään (toimenpiderajoitus).

Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kunnan määräämä rakennuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta.

Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Rakennuskiellosta voi hakea poikkeamista.