Kivistön visio ja kaavarunko (nro 021600)

Kivistön keskustan kaavarungolla tavoitellaan sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Kaavarungolla osoitetaan, että Lapinkylän aseman ympäristöön on mahdollista kaavoittaa asumista Lapinkylän aseman toteutumisen edellyttämälle asukasmäärälle sekä sovittaa yhteen liito-oravien elinympäristöt ja viherrakenne Kivistön keskustassa.

Kaavarungon suunnittelualue

Kivistön keskustan kaavarunko koskee Kivistön suuralueen kaupunginosia Piispankylä (21), Keimola (22), Kivistö (23), Lapinkylä (24) ja Myllymäki (25). Kaavarungon suunnittelualue rajautuu noin 1 kilometrin etäisyydellä Kivistön sekä mahdollisen Lapinkylän asemista. Kaavarungon suunnittelualue kattaa noin 530 hehtaarin suuruisen alueen, josta noin puolet sijoittuu alueelle, jolla lentoliikenteen aiheuttama melutaso on korkeintaan Lden 55 dB. Tästä pinta-alasta noin 74 ha on potentiaalista maata uudelle asuinrakentamiselle sekä muille sekoittuneen kaupunkirakenteen toiminnoille. Lentomelukäyrien Lden 55 – 60 dB väliselle alueelle voidaan sijoittaa asumisen täydennysrakentamista sekä sekoittuneen kaupunkirakenteen toimintoja, jotka eivät ole herkkiä lentomelun haitoille.

Kaavarungon tavoitteet

Kaavarungolla tavoitellaan sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä Kivistöön. Päätavoitteena on Kehäradan Lapinkylän aseman varmistaminen. Kaavarunkotyössä osoitetaan, että Lapinkylän aseman ympäristöön on mahdollista kaavoittaa asumista Lapinkylän aseman toteutumisen edellyttämälle asukasmäärälle. Kaavarungolla määritellään keskusta-alueen kaupunkirakenteen kehittämisen periaatteet ja mitoitus Kivistön ja Lapinkylän asemien vaikutusalueilla. Vaikutusalueella tarkoitetaan yhden kilometrin sädettä molemmista asemista. Kaavarungon tärkeänä tavoitteena on myös Kivistön liito-oravien elinympäristöjen ja viherrakenteen yhteensovittaminen Kivistön keskustassa.

Kivistön keskustan kaavarunko tulee toimimaan Kivistön keskustan asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Kaavarungolla ei ole yleiskaavan tai asemakaavan kaltaisia oikeusvaikutuksia, vaan yksityiskohdista päätetään edelleen erikseen tarkempien suunnitelmien, kuten asemakaavojen yhteydessä. Kaavarunko toimii myös tausta- ja selvitysmateriaalina Vantaan käynnissä olevaan yleiskaavatyöhön ja voi tuottaa muutostarpeita yleiskaavaan 2020 Kivistön keskustassa.

Kaavarunkoluonnoksen lähtökohdat

Kaavarunkoluonnoksen lähtökohtana on Kivistön visio 2042, joka hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.8.2017 kaavarungon suunnittelun pohjaksi sekä noudatettavaksi ohjeellisena maankäytön suunnittelussa Kivistön suuralueella. Kivistön suuralueen visioksi 2042 on määritelty Onnellinen Kivistö – vehreä ja aktiivinen kotikaupunki. Visiotyössä Kivistön suuralue on määritelty muodostuvan viidestä eri aluetyypistä: Kivistön keskusta, Tiivistyvä Kivistö, Kulttuurimaiseman Kivistö, Metsäinen Kivistö ja Elinkeinojen Kivistö. Kivistön keskustan aluetyypin tavoitetilaksi on määritelty: Kivistön keskusta on kahden asemanseudun muodostama monipuolinen ja värikäs kaupunki.

Kivistön keskustan kaavarungolla pyritään Kivistön suuralueen visiossa 2042 määritellyn tavoitetilan saavuttamiseen. Kivistön keskustan kaavarunko on Kehäradan nykyisen Kivistön aseman ja mahdollisen uuden Lapinkylän aseman vaikutusalueita koskeva suunnitelma, jossa määritellään Kivistön keskustan kaupunkirakenteen kehittämisen suuntaviivat. Kaavarunko on strateginen suunnitteluväline, joka esittää alueen kehittämisen keskeiset suunnitteluperiaatteet.

Kivistön keskustan kaavarungon lähtökohtana on ollut tutkia kahteen Kehäradan asemaan tukeutuvaa kaupunkirakennetta muuttaen Kivistön keskustan yhden aseman kaupungista kahden aseman kaupungiksi. Kivistön aikaisemmat suunnitelmat ovat perustuneet yhteen asemaan tukeutuvan asemanseudun kehittämiseen. Kivistön keskustan kaupunkirakenne on esitetty kaavarunkoaineistossa kaupunkirakennevaihtoehtoina VE 0+ ja VE 1. Vaihtoehto VE0+ perustuu yhteen asemaan tukeutuvaan kaupunkirakenteeseen ja VE 1 kahteen asemaan tukeutuvaan kaupunkirakenteeseen. Vaihtoehdossa VE0+: asemiin tukeutuvien alueiden (noin 1 km etäisyys) asukasmäärä olisi yhteensä noin 16 500 asukasta (muutos nykyiseen + 12 000 asukasta). Vaihtoehdossa VE1 asemiin tukeutuvien alueiden asukasmäärä olisi yhteensä noin 28 000 – 45 000 asukasta (muutos nykyiseen noin + 19 000 – 36 000 asukasta). Vaihtoehto 1 on työssä tarkemmin esitetty kaavarungon vaihtoehto ja VE0+ on sen vertailukohta.

Kaavarunkoluonnoksen sisältö

Kaavarungon luonnosvaiheen aineisto (Kivistön keskustan kaavarunkoluonnoksen raportti 20.8.2018) koostuu neljästä eri osa-alueesta: johdanto, lähtökohdat, teemakartat ja suunnitteluperiaatteet sekä kaavarunkotyön eteneminen. Johdannossa esitellään työn taustoja ja tarkoitusta. Lähtökohdat -osiossa esitellään Kivistön keskustan nykytilannetta ja historiaa, lähtökohtia kaavarungon suunnittelulle sekä kaavarungon tarkasteltuja vaihtoehtoja. Teemakartat ja suunnitteluperiaatteet osiossa esitellään teemakartat ja suunnitteluperiaatteet viidelle eri teemakokonaisuudelle: kaupunkirakenne, viherrakenne, liikkumisverkosto, palveluverkko ja teemanaapurustot. Viimeisessä osiossa on esitelty kaavarunkotyön etenemisaikataulu sekä kaavarungon ehdotusvaiheen tulevat toimenpiteet. Kaavarungon liitteinä on OAS-vaiheen mielipiteet ja vastineet, Kivistön keskustan kaavarungon liikenneselvitys (WSP Finland Oy 6/2018) ja Kivistön keskustan arviointityöpajan aineistot (Gehl Architects ApS 4/2018).

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

Kivistön visiolle ja kaavarunkotyölle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 9.2.2017. OAS päivitettiin 25.9.2017, kun visiovaiheesta siirryttiin kaavarunkotyöhön. Mielipiteitä saatiin päivitetystä OAS:sta 7 kpl. Mielipiteen antajina olivat Museovirasto, HSY, Fingrid Oyj, Vantaan Energia Oyj, Finavia Oyj, Gasum Oy ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Mielipiteet ja niihin annetut vastineet ovat esitetty erillisessä liitteessä.

Kivistön keskustan kaavarunkotyöllä on jatkettu erilaisia osallistamisen menetelmiä käyttäen hyödyksi myös visiovaiheessa kerättyä vuorovaikutusmateriaalia. Kaavarunkotyön luonnosvaiheessa vuorovaikutus on keskittynyt eri sidosryhmien ja yhteistyötahojen väliseen vuorovaikutukseen. Kaavarungon suunnittelutyötä on tehty kaavarungon työryhmän työpajoissa, yhteisissä teemakokouksissa sekä Kivistön aluetiimin kokouksissa. Kaavarunkotyötä on ohjannut koko luonnosvaiheen ajan ohjausryhmä. Kaavarungosta on tiedotettu alueen asukkaille ja toimijoille Kivistön yleisötilaisuuksissa. 24.10.2017 järjestettiin Kivistön taideseminaari, jossa työstettiin kaavarungon taideteemaa. Kaavarunkotyön yhteydessä on järjestetty Kivistön keskustan arviointityöpaja yhteistyössä Gehl Architects ApS –arkkitehtitoimiston kanssa