Kivistön visio ja kaavarunko (nro 021600)

Havainnekuva
Kuva: Tietoa Finland Oy

Vuonna 2050 Kivistön keskusta on tiivis ja vehreä 45 000 asukkaan kaupunkikeskusta, joka tukeutuu Kehäradan Kivistön ja Lapinkylän asemiin. Kivistön keskustan kaupunkirakenne on pienimittakaavaista ja ihmisen kokoista. Se synnyttää miellyttävää kävely-ympäristöä sekä kohtaamispaikkoja, arjen elämyksiä jokaiselle.

Kivistön keskustan kaavarunkoalue sijaitsee Kivistön suuralueen eteläosassa Vantaalla. Noin 600 hehtaarin kokoinen kaavarunkoalue rajautuu 1 kilometrin etäisyydellä Kivistön ja suunnitteilla olevan Lapinkylän asemista. Kivistön keskustan kaavarunko koskee Kivistön suuralueen kaupunginosia Piispankylä (21), Keimola (22), Kivistö (23), Lapinkylä (24) ja Myllymäki (25).

Kivistön keskustan kaavarunkoluonnos (021600) on ollut nähtävillä 4.9.-3.10.2018. Nähtävilläolon jälkeen luonnosta on tarkasteltu saadun palautteen sekä laadittujen selvitysten pohjalta. Kaavarunkoa on laadittu samanaikaisesti Vantaan yleiskaavan 2020 kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 25.1.2021 (ei vielä lainvoimainen).

Hiilineutraali Kivistö

Kivistön keskustan suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, sekä Vantaan kaupungin tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tiiviin kaupunkirakenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti hajautuneen kaupunkirakenteen päästöjä vähäisemmät. Maankäyttöä tiivistämällä ja toimintoja sekoittamalla vähennetään päästöjä tuottavaa liikkumistarvetta, monipuolistetaan asuntotuotantoa sekä tuetaan vastuullisen vantaalaisen eli kestävän kivistöläisen toimintamahdollisuuksia.

Kivistön keskustan kaavarunko vastaa näihin tavoitteisiin. Vuonna 2050 jopa 45 000 asukasta asuu kilometrin etäisyydellä asemista (nyt 7 850). Kivistön keskustassa asuttaessa hiilijalanjälki kutistetaan lukuun 0 kg CO2/asukas (nyt 3800). Tavoitteessa tärkeää ovat riittävät lähipalvelut, esimerkkeinä 15 lähikauppaa (nyt 2) ja 30 päiväkotia (nyt 7).

Kaksiosainen kaavarunko

Kivistön keskustan kaavarunko koostuu kahdesta osiosta: I) selostus ja II) Kestävän Kivistön 2050 manifesti. Suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja prosessi kuvataan kaavarungon selostuksessa. Lisäksi kaavarunko havainnollistetaan aluevaraus- ja teemakartoin.

Manifestilla ohjataan kestävää suunnittelua ja toteutusta

Kestävän Kivistön 2050 manifesti tarkentaa millaista kaupunkia tavoittelemme ja miten. Manifestin kymmenen periaatetta ohjaavat Kivistön keskustan jatkosuunnittelun laatua. Kestävän Kivistön 2050 manifestiin voi tutustua tarkemmin selostuksen toisessa osiossa ja osoitteessa: https://storymaps.arcgis.com/stories/223b2c78efae40f3af88802fbc4e4ed6

Lähipalvelujen Kivistö

Tulevaisuudessa Kivistön keskusta-alue tarjoaa monipuoliset kaupalliset palvelut perustuen ensisijaisesti Kivistön suuralueen ostovoimaan. Kivistö on lähipalveluiden kaupunki, jossa palvelut keskittyvät juna-asemien yhteyteen ja kauppakatujen varsille. Kivistön keskusta tarjoaa tulevaisuudessa myös merkittävän määrän toimitilarakentamista ja työpaikkoja.

Identiteettimaisemat keskustarakenteessa

Kävelymatkan päässä Kivistön keskustasta avautuvat laajat metsäalueet sekä valtakunnallisesti arvokas Vantaanjokilaakson maisema-alue. Kivistön keskustan viherrakenne ilmentää sekä metsäisen Kivistön että kulttuurimaiseman Kivistön identiteettiä. Tavoitteena on, että Kivistön keskusta on vehreä ja jokaisesta kodista pääsee yhtenäistä viherverkostoa pitkin laajoille virkistysalueille.

Tavoitteena valmis keskusta vuonna 2050

Kivistön keskustaa asemakaavoitetaan ja rakennetaan vaiheittain tulevien vuosikymmenten aikana. Kaavarunko tulee toimimaan Kivistön keskustan asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Kaavarungolla ei ole yleiskaavan tai asemakaavan kaltaisia oikeusvaikutuksia, vaan yksityiskohdista päätetään edelleen erikseen tarkempien suunnitelmien, kuten asemakaavojen, yhteydessä.

Kivistön keskustan suunnittelu etenee kaavoitusohjelman mukaisesti asemakaavoittamalla ensiksi kaupungin omistuksessa olevaa maata ja laajentamalla jo rakennettua Kivistön keskustaa kohti tulevaa Lapinkylän asemaa. Täydentyvien ja uudistuvien alueiden asemakaavoitus toteutetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja aikataulu arvioidaan kulloisenkin tilanteen mukaan.

Kaavarunkotyö on jatkuvaa

Kivistön keskustan kaavarunko tarkentuu jatkosuunnittelun ja vuorovaikutuksen edetessä. Suunnittelun jatkotoimenpiteitä on jo käynnistynyt, kuten kaupungin sisäinen hiilineutraalit alueet - selvitystyö ja kasvikattolinjaustyö. Vuonna 2021 on keskeisenä tarpeena kaavarungon kaavataloudellinen arviointi sekä muun muassa pienilmastoon liittyvät selvitykset.

Tavoitteenamme on luoda sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä Kivistö!