Työllistämisen Vantaa-lisä järjestöille

Järjestöjen työllistämistuen tarkoituksena on parantaa järjestöjen edellytyksiä palkata vantaalaisia pitkäaikaistyöttömiä.

Kenelle? Työnantajalle, joka palkkaa työttömän työnhakijan, jolle TE-toimisto on myöntänyt valtion palkkatukea. Työnantajana yhteisöt, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa, kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat.

Kuinka paljon? 300 euroa/kk

Mistä kyse? Tarkoitettu palkattavan työntekijän palkkakustannuksiin. Edellytyksenä Te-toimiston myönteinen palkkatukipäätös.

Miten haetaan? Oma Vantaa -asiointipalvelussa. Asiointipalveluun kirjaudutaan yksityishenkilönä, minkä jälkeen palveluun luodaan yhdistystoimija perustietoineen.

Kaupunki kannustaa työnantajia palkkamaan vantaalaisia työnhakijoita

Kaupunki kannustaa työnantajia palkkamaan vantaalaisia työnhakijoita ja edistää vantaalaisten työnhakijoiden työllistymistä. Työnantajan on mahdollista hakea työllistämisen Vantaa-lisää sopiessaan oppisopimuksesta tai työllistäessään vantaalaisen, jonka palkkauksen tueksi työnantaja saa TE-toimiston myöntämää palkkatukea. Palkkatuen tulee olla myönnettynä vähintään haettavalle ajanjaksolle. Tuki on harkinnanvarainen.

Nämä ohjeet ovat voimassa 11.4.2019 alkaen ja koskee Vantaan kirjaamoon ko. päivänä tai sen jälkeen saapuneita hakemuksia.

Tuen hakeminen ja myöntäminen

 Työllistämisen Vantaa-lisä järjestöille voidaan myöntää yhdellä päätöksellä enintään palkkatuen keston ajalle, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. TE-toimiston jatkaessa tai myönnetyn palkkatukijakson olleessa pidempi kuin 12 kuukautta, voidaan tukea myöntää jatkopäätöksellä toiset 12 kuukautta. Oppisopimukseen tukea voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalle. Tuki on haettava 12 kuukauden jaksoissa.

  • Vantaa-lisää voidaan myöntää määräaikaiseen, toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen.
  • TE-toimiston myöntämä palkkatuki ja Vantaa-lisä ei saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja. Vantaa-lisän määrää vähennetään ylimenevältä osalta.
  • Palkan tulee olla työehtosopimusten (TES) mukainen tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä. 
  • Tuki ei saa johtaa muiden työntekijöiden lomautuksiin, irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin.
  • Tuki voidaan myöntää, mikäli työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille sekä osa-aikatyöntekijöilleen.
  • Irtisanomiset tai lomautukset eivät ole esteenä tuen myöntämiselle, jos työnantaja ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.
  • Työnantajalla ei saa olla laiminlyöntejä verojen ja muiden lakisääteisten maksujen maksamisesta.

Työllistämisen Vantaa-lisä yhdistyksille haetaan sähköisesti Oma Vantaa -asiointipalvelussa tai hakulomakkeella. Hakemuksen liitteenä on toimitettava TE-toimiston palkkatukipäätös sekä allekirjoitettu työsopimus. Jatkohakemuksen liitteeksi pyydetään toimittamaan palkkalaskelma ja vain ne muut liitteet, joissa on tapahtunut muutoksia.

Tukihakemuksen liitteineen on oltava perillä kaupungin kirjaamossa viimeistään 30 päivän kuluttua työn aloituksesta. Hakemuksen saapuessa myöhemmin tuki voidaan myöntää alkavaksi vain sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut. Myönteinen päätös Vantaa-lisästä maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille noin 1,5 kuukauden kuluttua työsuhteen aloituksesta kertasuorituksena päätöksenmukaiselle ajalle tai kalenterivuoden loppuun. Vuoden vaihteen ylittävä osa tuesta maksetaan automaattisesti tammikuussa.

Työsuhteen muutokset ja tuen käytön seuranta

Tuella palkatun henkilön työsuhteen keskeytymisestä tai päättymisestä on välittömästi ilmoitettava TE-toimiston lisäksi myös kaupungin työllistämistuen käsittelijälle. Tuki tullaan perimään takaisin työsuhteen keston ylittävältä osalta. 

Tuen saajan tulee toimittaa selvitys tuen käytöstä viimeistään kahden kuukauden kuluttua tukijakson päättymisestä. Selvityksen liitteenä toimitetaan tukijakson viimeisin palkkalaskelma. Selvitys toimitetaan Vantaan kirjaamoon tai Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta.

Virheellisten tietojen perusteella myönnetty tai tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetty tuki peritään hakijalta takaisin. Mikäli tuen saaja ei kehotuksesta huolimatta toimita pyydettyä selvitystä annettuun määräaikaan mennessä, peritään tuki takaisin.

Ajankohtaista


Twitter