Elinkeinoelämän ja kunnan ilmastoyhteistyö -hanke

Vantaalla, Keravalla ja Järvenpäässä on käynnistynyt Ympäristöministeriön rahoittama yhteistyöhanke, jossa kehitetään kuntien ja alueella toimivien yritysten välistä ilmastoyhteistyötä.

Hankkeessa mukana olevilla kaupungeilla on asetettuna ilmastotavoitteita, jotka tähtäävät alueen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tavoitteiden saavuttaminen kuitenkin edellyttää, että kaupungin lisäksi alueen muut toimijat kuten yritykset aktivoituvat ja innostuvat ilmastotyöstä.

Vuoden kestävässä hankkeessa laaditaan toimintamallikirjasto, johon kootaan kuntien käytössä olevia keinoja toteuttaa ilmastoyhteistyötä alueen yritysten suuntaan. Toimintamallikirjasto edistää kansallisesti kuntien ilmastotyötä, kun toimintamallit kootaan yhteen paikkaan helposti monistettavaksi.

Toinen päätavoite on luoda hankekuntiin paikallinen ilmastoyhteistyön malli. Hankkeen aikana selvitetään minkälaista yritysyhteistyötä Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungeissa nykyisin tehdään ja miten ilmasto näyttäytyy yhteistyössä. Tärkeä ulottuvuus on myös selvittää alueen yritysten näkökulmaa: esimerkiksi minkälaisia toiveita yrityksillä on kunnan suuntaan ja miten kunta voisi konkreettisesti tukea yritysten ilmastotyötä.

Nykytilan kartoituksen ja yritysnäkökulman selvittämisen jälkeen hankkeessa pilotoidaan selvitysten perustella hyväksi tunnistettua ilmastoyhteistyön mallia, jonka arvioidaan toimivan parhaiten hankekunnissa. Pilotoitavan mallin tarkoituksena on edistää kaupunkien ilmastotavoitteita ja parantaa alueella toimivien yritysten ilmastotyön edellytyksiä. Taustalla on pyrkimys alueen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Hankkeen loppupuolella hankekuntiin valitaan lopullinen ilmastoyhteistyön malli, jota ylläpidetään hankkeen päättymisen jälkeen. Toimintamallin valintaan vaikuttavat ainakin pilotoinnin tulokset, kunnan erityispiirteet sekä käytettävissä olevat resurssit. Valitun toimintamallin ympärille laaditaan suunnitelma, jolla varmistetaan ilmastoyhteistyön jatkuminen myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeessa mukana: Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungit

Hankkeen kesto:1.5.2021–30.6.2022

Hankkeen budjetti: 100 000 €

Rahoittaja: Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Käynnissä on myös useita muita kuntien ja yritysten väliseen ilmastoyhteistyön kehittämiseen tähtääviä hankkeita, joihin voi tutustua Ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Ajankohtaista


Twitter