CircularHoodFood

Nainen sadetakissa pihalla hoitamassa kasvimaata

CircularHoodFood-hankkeessa edistetään hiilineutraalin kaupunkiympäristön syntymistä, kiertotalousratkaisuja, ruokaan liittyvän hiilijalanjäljen pienenemistä sekä uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja uusien ratkaisujen syntymistä.

Urbaanilla ruoantuotannolla tarkoitetaan kaikkea ruokaa, mitä voidaan tuottaa kaupungeissa. Nopeasti kehittyvä teknologia mahdollistaa uusia ratkaisuja, jotka eivät ole riippuvaisia perinteisestä maataloudesta.

CircularHoodFood-hankkeen tavoitteena on kehittää ymmärrystä ja ratkaisuja kaupunki- ja aluekehityksen tueksi ruoantuotannon murroksesta, jonka taustalla ovat ilmastonmuutos, viljelykelpoisen maan väheneminen ja teknologian kehittyminen. Sitä kerätään kokeilemalla oppeja ja toimivia ratkaisuja ruoantuotantoon kaupunkiympäristössä.

Hankkeessa edistetään urbaaniin ruoantuotantoon sekä ruoan kiertotalouteen liittyvän uuden liiketoiminnan ja yhteistyön syntymistä, kokonaisarvoketjuun perustuvan urbaanin ruoantuotannon yritysekosysteemin tunnistamista sekä ydinyritysten aktivoitumista mukaan uusien ratkaisujen yhteiskehittämiseen ja kokeilujen juurruttamiseen. Lisäksi kehitetään ja lisätään urbaania ruoantuotantoa, lähiruoan tuottamista, ruoan arvostuksen nousua sekä biojätteen lajittelua ja edistetään niihin liittyvän osaamisen ja uusien yhteistyömallien kasvua.

Hankkeessa myös tutkitaan biojätteen korkeamman jalostusarvon mahdollisuuksia ja hyödyntämistä, sekä viedään kokemuksia osaksi alue- ja asemakaavoituksen suunnittelukäytäntöjä.

CircularHoodFood-hankkeen uutuusarvona on koota tietoa, luoda uutta osaamista ja liiketoimintaa urbaaniin ruoantuotantoon osallistamalla monipuolisesti eri toimijoita mukaan kehitystyöhön ja kokeiluihin. Hankkeessa toteutetaan konkreettisia kokeiluja niin yrityksissä kuin asuinkiinteistöissäkin liittyen urbaaniin ruoantuotantoon, biojätteen lajitteluun ja ruoan arvostuksen nostamiseen.

Hankkeessa mukana: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki.

  • Kesto: 1.4.2020 - 31.12.2021
  • Budjetti: 713 056 euroa

Ajankohtaista


Twitter