Vantaa kasvoi 5 609 asukkaalla vuoden 2019 aikana

Tilastokeskuksen lopullisten väestötilastojen mukaan Vantaalla oli 233 775 asukasta 31.12.2019. Väestö kasvoi vuoden 2019 aikana peräti 5 609 asukkaalla (2,5 %), joka oli lähes 500 enemmän kuin viime vuonna. Yhtä koviin kasvulukemiin on viimeksi päästy 1970-luvulla, sillä määrällinen väestönkasvu oli tätä suurempaa vuonna 1973 ja suhteellinen kasvu vuonna 1976.

Kaikista Suomen kunnista määrällinen väestönkasvu vuoden 2019 aikana oli Vantaata suurempaa vain Espoossa ja Helsingissä. Suhteellisesti Vantaan väestö kasvoi kolmanneksi eniten (2,5 %), mutta molemmat edellä olleet kunnat olivat väestömäärältään huomattavasti pienempiä, alle 6 000 asukkaan kuntia. Vantaa on edelleen Suomen neljänneksi suurin kaupunki, mutta ero kolmantena olevaan Tampereeseen on selvästi supistunut, eron ollessa nyt vajaa 4 400 asukasta.

Vantaan väestössä oli hieman enemmän naisia (50,2 %) kuin miehiä (49,8 %), mutta sukupuolten välinen ero ei ole koskaan ollut näin pieni. Ikärakenteen mukaan tarkasteltuna 0-6-vuotiaita oli tasan 8 prosenttia, 7-15-vuotiaita 10,4 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 15,4 prosenttia. 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyi vuoden 2019 aikana 800 henkilöllä ja osuus kasvoi 6,1 prosenttiin.

Vantaalaisista 77,4 prosenttia oli suomenkielisiä, 2,4 prosenttia ruotsinkielisiä ja 20,2 prosenttia vieraskielisiä. Vieraskielisten osuus kasvoi edellisvuodesta 1,3 prosenttiyksikköä. Usean vuoden tauon jälkeen venäjästä tuli jälleen Vantaan yleisin vieras kieli, kun se ohitti viron.

Voit lukea aiheesta lisää Tietopalvelun uutiskirjeestä. Väestötilastot löytyvät Tilastokeskuksen ilmaisesta StatFin –tietokannasta. Tarkempia tilastoja Vantaasta ja sen osa-alueiden väestörakenteesta on saatavilla huhti-toukokuussa.

Vantaan väestönkasvu lähivuosina yli 4 000 henkeä vuodessa

Ennusteen ensimmäisen vuosikymmenen aikana vuosittaisen väestönkasvun ennustetaan olevan keskimäärin 1,7 prosenttia, mikä vastaa noin 4 300 uutta vantaalaista vuodessa. Vuoden 2019 alussa Vantaalla asui 228 166 henkilöä. Ennusteen mukaan väestöä olisi vuonna 2025 lähes 255 000 ja vuonna 2029 ylitettäisiin 270 000 asukkaan raja.

Runsaan asuntorakentamisen myötä väestön ennustetaan kasvavan määrällisesti eniten Myyrmäen (+9 800 henkilöä), Kivistön (+9 000 henkilöä) ja Aviapoliksen (+8 400 henkilöä) suuralueilla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Nopeimmin kasvavia ikäryhmiä ovat työikäisten, 16-64-vuotiaiden ikäryhmät (yhteensä +28 400 henkilöä) sekä 75 vuotta täyttäneet (+9 400 henkilöä).

Väestöennusteen loppujaksolle, vuosien 2030-2045 väliselle ajalle, on laadittu kolme ennusteversiota. Nopeimman kasvun versiossa väkiluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2045 mennessä lähes 344 000:een, keskitason ”perusennusteessa” noin 325 000:een ja hitaimman kasvun versiossa lähes 316 000 henkilöön.

Vantaan väestöennuste 2019 kattaa koko kaupungin osalta vuodet 2019-2045 ja osa-aluetasolla vuodet 2019-2029. Tutustu tarkemmin Väestöennusteeseen 2019.

Vantaan väestönkasvu maan kärkeä vuonna 2018

Vuoden 2019 alussa Vantaalla oli 228 166 asukasta. Väestö kasvoi vuoden 2018 aikana peräti 5 139 asukkaalla (2,3 %), joka oli enemmän kuin koko Suomessa (+4 789) tai missään muussa kunnassa. Yhtä koviin kasvulukemiin Vantaalla päästiin viimeksi yli 40 vuotta sitten. Suuralueista suhteellisesti eniten uusia asukkaita sai Kivistö (8,9 %), mutta määrällisesti väestö kasvoi eniten Tikkurilan suuralueella (+1 285).

Vantaa sai vuonna 2018 muuttovoittoa ennätysmäärän, lähes 4 000 henkilöä, josta 65 prosenttia tuli kotimaasta ja 35 prosenttia ulkomailta. Muuttovoiton kasvun taustalla on Helsingistä saadun muuttovoiton kohoaminen ennätyslukemiin, 2 050 henkilöön, mikä oli lähes 1 200 henkeä enemmän kuin edellisvuonna.

Vieraskielisten muuttovoitosta 52 prosenttia tuli Suomesta ja 48 prosenttia ulkomailta. Tämä oli 2000-luvulla ensimmäinen kerta, kun vieraskielisten muuttovoitosta yli puolet tuli Suomesta.

Vantaalaisista 78,7 prosenttia oli suomenkielisiä, 2,4 prosenttia ruotsinkielisiä ja 18,9 prosenttia vieraskielisiä. Vantaan yleisimmät kielet suomen jälkeen olivat viro ja venäjä, joita molempia puhui äidinkielenään 3,6 prosenttia väestöstä. Perheisiin kuului 74 prosenttia Vantaan väestöstä ja perheiden keskikoko oli 2,78 henkilöä. Yhden hengen asuntokuntia oli 41 prosenttia, kahden hengen 32 prosenttia ja vähintään neljän hengen asuntokuntia 15 prosenttia.

Lue lisää Vantaan väestö 2018/2019 -julkaisusta.

Tietoa Vantaan väestöstä

Helsingin seudun vieraskielinen väestö yli kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä

Vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan Helsingin seudun 14 kunnan alueella nykyisestä 201 000:sta 437 000:een vuoteen 2035 mennessä. Seudun vieraskielisen väestön osuus kasvaa näin ollen nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin. Vantaalla asuu nyt noin 40 000 vieraskielistä ja vuoden 2035 ennuste on noin 95 000, jolloin vieraskielisten osuus koko väestöstä kasvaisi nykyisestä 18 prosentista 34 prosenttiin. Helsingissä vieraskielisten osuuden ennustetaan olevan 26 prosenttia ja Espoossa 30 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Vantaalla suurimman kieliryhmän muodostavat venäjää ja entisen Neuvostoliiton alueen kieliä puhuvat, kun Helsingissä ja Espoossa niiden ennustetaan olevan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kieliryhmä sekä Kauko-Aasian kieliä puhuvat.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste vuosiksi 2018–2035 on laadittu Helsingin, Espoon ja Vantaan tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä.

Koko uutinen löytyy Helsingin kaupungin sivuilta. Tästä pääset lukemaan julkaisua Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018-2035.

Ajankohtaista

Twitter