Vastuullisuustyö Vantaalla

Vastuullisuus on keskeinen arvo kaupungin strategiassa. Vantaa toimii itse vastuullisesti ja edellyttää vastuullista toimintatapaa myös kumppaneiltaan. Kestävää kehitystä edistävään vastuullisuustyöhön on valittu neljä konkreettista painopistettä.

Kaupunki toteutti vuoden 2018 lopulla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (sustainable development goals, SDG:t) olennaisuusarvioinnin, jossa tarkasteltiin kaupungin nykytilaa, haasteita ja jo tehtyjä toimia. Tämä työ oli alkusysäys kaupungin systemaattiselle vastuullisuustyölle ja aiemmin aloitettujen toimien yhdistämiseksi kattavaksi vastuullisuuskokonaisuudeksi.

Vastuullisuus kattaa monia eri puolia: Vantaan vastuullisuustyötä on niin ilmasto- ja ympäristötyö, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö, hyvinvointi- ja terveystoimi kuin kestävä taloudenpitokin. Lisäksi vastuullisen kunnan työhön kuuluu myös esimerkiksi laadukas opetus ja koulutus sekä kuntalaisdemokratia ja muut osallistumisen väylät.

Vantaan kaupungin Uusi Vantaa 2020 -organisaatiouudistuksessa vastuullisuus tunnistettiin yhdeksi kaupungin strategiateemaksi. Strategiateemoja johdetaan poikkihallinnollisesti - vastuullisuus on koko Vantaan yhteistä työtä!

Painopistealueet

Kaupungin olennaisuusarvioinnissa tunnistettiin 17 SDG-tavoitteen joukosta neljä painopistealuetta, joihin kaupunki keskittää vastuullisuuden kehittämistoimet lyhyellä aikavälillä.

Näillä pääteemoilla pyritään vahvistamaan kaupunkia vastuullisena ja oikeudenmukaisena toimijana sekä mahdollistamaan asukkaille resurssiviisas arki. Tämän aikaansaamiseksi Vantaa muun muassa kehittää hankintojen osaamista ja uudenlaisia ympäristövastuullisia ratkaisuja. Vantaa on ollut Reilun kaupan kaupunki vuodesta 2014.

Painopistealueemme

  • Vastuullinen Vantaa
    Myönteisen erityiskohtelun ohjelma
    Vastuulliset hankinnat
  • Vastuullinen Vantaalainen
    Minun pyöräilykaupunkini
    Minun energiani

Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi

Kesäkuussa 2021 julkaisimme ensimmäisen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaraporttimme (VoluntaryLocalReview, VLR). Raportin tarkoituksena on kartoittaa kuluneen valtuustokauden strategian ja kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydet, joiden pohjalta voidaan antaa suosituksia ja tehdä suunnitelmia tulevaisuutta varten sekä jakaa hyviä käytäntöjä.Raportissa on tarkasteltu kaupungin toimintaa jokaisen 17 kestävän kehityksen tavoitteen ja soveltuvien alatavoitteiden näkökulmasta. Jokaiselle tavoitteelle on etsitty mahdollisimman hyvin tavoitteen tilaa Vantaalla kuvaavat indikaattorit sekä toimenpiteet, jotka esitellään raportissa. Vantaalla kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa tullaan raportoimaan kahden vuoden välein.

Organisointi ja toteutus

Vastuullisuustavoitteiden toteuttaminen on kaupungin kaikkien toimialojen ja tulosalueiden yhteinen asia.

Vantaa toteuttaa vastuullisuustyötä erilaisten ohjelmien ja tiekarttojen avulla: muun muassa resurssiviisauden tiekartta, hyvinvointiohjelma, myönteisen erityiskohtelun ohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, strategisten hankintojen tiekartta ja elinvoimaohjelma ohjaavat kaupungin työtä.

Vastuullisuudesta järjestetään koko henkilöstölle koulutusta. Lisäksi kehitetään kaupungin henkilöstön eettistä ohjeistusta henkilöstökeskuksen johdolla (henkilöstön code of conduct). Kaupunki tekee yhteistyötä HEUNIin kanssa harmaan talouden ja työelämäoikeuksin edistämiseksi.

Jatkuva vastuullisuuden kehittäminen on Vantaalle tärkeä arvo. Teemme monipuolista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin vastuullisuusteemoissa.