Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hankkeet ja projektit v. 2021

Perhepalvelujen hankkeet

Lapset SIB -vaikuttavuusinvestointi

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheiden tukeminen ja palvelujen kehittäminen.
Lue lisää Sitran sivuilta

Lapsiperheiden kotipalvelu

Projektin tavoitteena tarjota kaikille vauvaperheille kolme kotipalvelukäyntiä ja tavoittaa ennakoiden varhaisen tuesta hyötyvät perheet. MEK-ohjelmaan (myönteinen erityiskohtelu) kuuluva projekti.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamallin ja rakenteiden kehittäminen

Kehitetään lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamalli (avainhenkilötoiminta) ja rakenteita Vantaalle.

Rikoksilla oireilevat nuoret-hanke (Ri-O)

Oikeusministeriön eristyisavustuksella lastensuojelun avohuollossa ja nuorten aikuisten sosiaalityössä toteutetaan nuorisorikollisuuden vähentämiseen tähtäävä hanke 01/2021-04/2023. Tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta, estää sijoituksia ja huostaanottoja ja tukea nuoria kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää. Hankkeessa mallinnetaan nuorten sosiaalityöhön viranomaisyhteistyön sujuvuutta korostava toimintamalli ja lastensuojelun avohuoltoon pilotoidaan MDFT (Multidimensional family therapy)- interventio.

lue lisää täältä.

Talous- ja hallintopalvelujen hankkeet

Koko toimialan yhteinen hanke, jota hallinnoi talous- ja hallintopalvelut

APOTTI-hanke, Vantaa

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi hankitaan ja otetaan käyttöön yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Apotti on yhteistyöhanke. Siinä ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS Helsingin yliopistollinen sairaala sekä KL-Kuntahankinnat Oy, jonka kautta muiden kuntien mahdollisuus liittyä hankkeeseen.

Lue lisää Apotti-hankkeesta Vantaalla.
Lue lisää Oy Apottu Ab:n sivuilta.

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla

Me Vantaalla yhdessä Keravan kanssa haluamme tehdä sosiaali- ja terveyspalveluista helposti saavutettavia, oikea-aikaisia ja vaikuttavia. Palveluita kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin asukkaidemme tarpeisiin, niin erilaisissa hankkeissa kuin arkityön ohessakin.

Valmistaudumme jo nyt mahdolliseen sote-uudistukseen kehittämällä nykyistä palvelujärjestelmäämme entistä sujuvammaksi sekä luomalla pohjaa mahdolliseen siirtymiseen hyvinvointialuemalliin. Mikäli sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa, Vantaa ja Kerava muodostavat vuoden 2023 alusta alkaen yhdessä hyvinvointialueen, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisestä.

Lue lisää sote-uudistuksesta Vantaan sivuilta.

EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano ja toisiolain tuomat muutokset toimialalla

Projektin tavoitteena on varmistaa rekisterinpitäjän toisiolain mukaisten prosessien suunnittelun lainopillinen tuki.

Terveyspalvelut

Potilaiden lääkäri- ja hoitajakäyntien määrään ja laatuun vaikuttaneet tekijät Vantaan terveyskeskuksessa 2002-2019

Tutkimuksessa selvitetään, millaiset potilaat hakeutuvat terveyskeskukseen, miksi potilas tulee ja miten hänen hoitonsa terveyskeskuksessa toteutuu.

Pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät ei-toivottujen raskauksien primaaripreventiossa

Tutkimuksella selvitetään pitkävaikutteisten raskaudenehkäisymenetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia, kun niitä tarjotaan osana perusterveydenhuollon palveluita.

Raskauden ja synnytyksen vaikutus Vantaalla asuvien naisten terveyteen liittyvään elämänlaatuun

Tutkimuksella selvitetään pitkävaikutteisten raskaudenehkäisymenetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia, kun niitä tarjotaan osana perusterveydenhuollon palveluita. Tutkimus saa ERVA-rahoitusta (erityisvastuualue).

Astma, keuhkokuume ja raskauden kulku sekä syntyvän lapsen neurologinen kehitys

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää äidin astman ja sen lääkehoidon merkitystä sikiön sairastavuuteen.

Potilaiden lääkäri- ja hoitajakäyntien määrään ja laatuun vaikuttaneet tekijät Vantaan terveyskeskuksessa 2002 - 2019

Tutkimuksella selvitetään pitkävaikutteisten raskaudenehkäisymenetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia, kun niitä tarjotaan osana perusterveydenhuollon palveluita. Tutkimus saa ERVA-rahoitusta (erityisvastuualue).

Moniku-mallin luominen Vantaalle

Projektin tavoitteena on luoda uusi malli monikulttuurisesta psykoedukatiivisesta työstä, jota tehdään monikulttuuristen lapsiperheiden parissa. MEK-ohjelmaan (myönteinen erityiskohtelu) kuuluva projekti.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa

Vantaan kaupungilla aloitettiin joulukuussa 2020 henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke, HeBu-Vantaa. Hanke on osa valtakunnallista henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) hanketta. Hankkeen tavoitteena on vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen.

Lue lisää: Henkilökohtaisella budjetoinnilla vammaispalvelut paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi Vantaalla

Yksinäiset vanhukset Vantaalla

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaan liittyvä selvitys.

RAI-ID:n käyttöönotto

Kehitysvammaisille asiakkaille tarkoitetun toimintakykymittarin käyttöönotto.

Vantaan sairaala – ammattitaidolla sinulle

Vantaan sairaalan toiminnan kehittäminen henkilöstölähtöisesti. Tavoitteena tuottaa potilaille laadukasta, yksilöllistä ja turvallista hoitoa ja kuntoutusta elämän arvoa lisäävästi. Kehittämishankkeen pääteemat ovat Potilaskokemus, Sujuva ja vaikuttava hoito, Osaaminen ja kehittäminen, Arjen ilo ja mielekkyys sekä Valmentava johtaminen.

Suun terveydenhuolto

Asukastapahtumat

Projektin tavoitteena on järjestää erilaisia suun terveydenhuollon asukastapahtumia matalan kynnyksen periaatteella.