Kaupunkikulttuurin toimialan hankkeet ja projektit

Toimialan yhteiset hankkeet

Nuorisopalvelut

Kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja asukaspalvelut

Toimialan yhteiset hankkeet

Harrastusten Vantaa

Harrastusten Vantaa –hankkeen tavoite on tarjota vantaalaisille peruskoululaisille mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oman koulun ja kodin läheisyydessä. Harrastustoiminta järjestetään heti koulupäivän jälkeen, sitä ennen tai sen aikana.

Tärkeää on lasten ja nuorten harrastustoiveiden kuuleminen ja toiveiden pohjalta mieluisen harrastuksen tarjoaminen. Vantaalla lasten ja nuorten toiveita on kuultu Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyn ja Vantaan kulttuuripalveluiden Taidekaruselli-kyselyn kautta.

Harrastusten Vantaa on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen malli toimintaa ja pilotoi harrastustoimintaa Vantaallaa keväällä 2021. Toiminnan pilotointiin Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Vantaan kaupungille 312 000 euroa.

Lisätietoja: Anna Puhakka, anna.puhakka@vantaa.fi, projektikoordinaattori

Harrastamisen Suomen mallista: https://minedu.fi/suomen-malli

Nuorisopalvelut

Työpajatoiminnan kehittäminen

Etelä-Suomen AVI:n tukemaa Vantaan nuorten työpajojen kehittämistyötä.

Työpajatoiminta on nuorten tarpeesta kehitetty toimintamalli, jossa yksittäiset toimenpiteet muodostavat palvelukokonaisuuden. Tavoitteena on laadukas työpajatoiminta, jolla tuetaan ja ohjataan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Vantaan nuorisopalvelut haluaa jatkossakin turvata heikossa asemassa olevien nuorten palveluja ja vähentää syrjäytymiskehitystä. Nuoren omista lähtökohdista sekä voimavaroista riippuen tarjolla on erilaisia palveluja, joissa työmuodot ja tukitoimet vaihtelevat nuoren tarpeiden mukaisesti. Koko nuorisopalveluiden työpajatoiminta lähtee siitä, että nuori on keskiössä ja hänelle löytyy sopiva palvelu.

Toiminnan kehittämiskohteina ovat nuoren oman osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, monikulttuurisuusosaamisen jatkokehittäminen, nuorten oppimaan oppimisen taitojen edistäminen ja opinnollistaminen, vertaistuen, ryhmätoiminnan sekä omaohjaajuuden kehittäminen nuorten työpajoilla, verkosto- ja yritysyhteistyön kehittäminen sekä tilastoinnin ja tutkimuksen parempi hyödyntäminen. Lisätietoja susanna.salmela@vantaa.fi

Kipinä etsivä nuorisotyö Vantaalla

Etelä-Suomen AVIN tukeman Hankkeen avulla on rakennettu toimintamallin perusteet, joissa etsivän työotteen, ohjauksen, tuen ja verkostoyhteistyön avulla autetaan niitä nuoria, jotka eivät ole päässeet eteenpäin jatkokoulutukseen ja jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle.

KIPINÄ etsivän työn toimintamalli on valmis, mutta sitä kehitetään edelleen toiminnassa arvioinnin ja kokemusten perusteella. Etsivän nuorisotyön rooli on vahvistunut.

Hankkeen lähestymistapana on omalta osaltaan toteuttaa Nuorisolain periaatteita; tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuoren kasvu- ja elinolosuhteita. Toteuttamisessa lähtökohtana ovat yhteisöllisyys ja osallisuus. Hanke toteuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston hyväksymää lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa. Lisätietoja paivi.ruotonen@vantaa.fi.

Nuorisotyö raiteilla -hanke 2019-2021

Vuonna 2015 toimintansa aloittaneen Nuorisotyö raiteilla -hankkeen tavoitteena on nuorisotyön vieminen sinne, missä nuoret liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa raideliikenteessä, asemilla, kauppakeskuksissa sekä lentoasemalla. Arkisten kohtaamisten kautta edistetään nuorten hyvinvointia ja nuoria tuetaan, autetaan sekä tarvittaessa ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Nuorisotyöntekijäparit liikkuvat junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa havainnoiden sekä kartoittaen nuorten liikkeitä sekä nuorisoilmiöitä. Raidenuorisotyöllä pyritään ennaltaehkäisemään konfliktien syntyä yhteistyössä muiden rataympäristössä toimivien tahojen kanssa. Toiminnalla halutaan edistää turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisätä nuorten ja muiden matkustajien keskinäistä ymmärrystä.

Toiminnan toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Vantaan kaupungin Nuorisopalvelut. Hankkeessa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tiimi, joka vastaa raidenuorisotyön suunnittelusta, valmistelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta.

Yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin ja Espoon kaupunkien nuorisopalvelut, Aseman Lapset ry., Liikennevirasto, VR Group, Finavia, HKL, poliisilaitokset, järjestyksenvalvontayritykset ja ammattikorkeakoulut. Toiminnan laajentuessa 1.5.2019 mukaan tulevat Kirkkonummi, Kauniainen, Järvenpää sekä HYRIA säätiö. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja tiina.haapalainen@vantaa.fi.

NUOSKA OSAAMISKESKUS, Vantaa yhtenä osatoteuttajana (nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa)

Vantaan kaupunki on yksi yhdeksästä osatoteuttajasta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitteisessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMKin koordinoimassa osaamiskeskus Nuoskassa. Vantaalla työskentelevät projektisuunnittelija, projektikoordinaattori ja projektiesimies.

Nuoskan tarkoituksena on kartoittaa koulu - ja oppilaitosnuorisotyön tämänhetkistä tilaa ja kehittää toimintamalleja valtakunnallisesti ja alueellisesti kouluihin sekä oppilaitoksiin. Vantaan osuuteen kuuluu vantaalaisen koulunuorisotyön toimintamallien eteenpäin vieminen ja niiden kehittäminen osaksi valtakunnallisesti sovellettavia malleja. Vantaan kaupungin nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa toimii alustana, jossa kokeillaan uusia toimintamalleja ja niiden käyttöönottoa. Olemme myös mukana nivelvaiheyhteistyön kehittämisessä ja koulunuorisotyön siltaamisessa alueelliseen nuorisotyöhön. Osallistumme erilaisten toimintamallien arviointiin, koulutuksien ja verkostopäivien järjestämiseen sekä raportointiin.

Lisätietoja: hanke- ja suunnittelupäällikkö miia.siitonen@vantaa.fi

http://www.nuoskainfo.fi/

takaisin ylös

Kulttuuripalvelut

Taidekaruselli-hanke

Vantaan kulttuuripalveluiden Taidekaruselli-kerhotoiminnan hanke (2016–2019) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, jolla edistetään lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen saavutettavuutta. Vantaan maksuttomat Taidekarusellikerhot ovat suunnattu perusopetuksen 1.–9.-luokille. Pääpaino osallistujissa on 1.–3.luokkalaisissa, jotka eivät ole iltapäivätoiminnassa tai joilla ei ole harrastusta koulupäivän jälkeen.

Kerhotoimintaa järjestetään koulujen tiloissa n. 600 oppilaalle vuosittain eri taiteen lajeista oppilaiden toiveiden mukaisesti. Toiminnassa vahvistetaan koulun sekä taiteen, kulttuurin ja liikunnan ammattilaisten yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä jaetaan toimivia käytäntöjä. Tavoitteena on toimintamallin juurruttaminen Vantaalle ja jakaminen valtakunnallisesti.

  • Kulttuurituottaja Rebekka Barongo, 050 302 6447, taidekaruselli@gmail.com

RimCirkus

Vantaan kulttuuripalveluiden RimCirkus-hankkeen (2018–2021) tavoitteena on edistää ruotsin ja suomen kielen oppimista innovatiivisesti sirkus-, draama- ja sanataidepedagogiikan keinoin. Taide toimii oppimisympäristönä ja alustana, jossa taidepedagogit, lapset sekä vanhemmat yhdessä oppivat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kieltä toiminnallisesti. Hankkeessa korostuu ilmiöpohjaisuus ja moniammatillisuus sekä uusien taidemenetelmien kehittäminen kielen oppimisen tueksi. Tavoitteena on tutkia, millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella, säännöllisellä taiteellisella työskentelyllä on kielenopetuksen tuloksiin ja oppilaiden motivoitumiseen kielen kokonaisvaltaisessa opiskelussa, kielikasvatuksessa.

Hanke kohdistuu Vantaalla neljään päiväkotiin, joista kaksi on ruotsinkielistä; Håkansböle ja Trollebo daghem ja kaksi suomenkielistä; Kannuskujan ja Rautkallion päiväkodit. Päiväkodeissa RimCirkus -hanke kohdistuu 3–6-vuotiaisiin lapsiin. Kouluista on mukana Lehtikuusen koulu ja Västersundoms skola. Lehtikuusen koulussa kohderyhmänä ovat neljäsluokkalaiset ja Västersundom skolassa toisen vuosikurssin oppilaat.

Taidepedagogit (sirkus, draama ja sanataide) kiertävät viikoittain hankkeen päiväkodeissa sekä kouluissa ohjaamassa suomeksi ja ruotsiksi. Hankkeen rahoittaa Svenska Kulturfondenin Hallå!-hankeohjelma.

takaisin ylös

Kirjasto- ja asukaspalvelut

Monipaikkainen digitukipalvelu kuntalaisille

Valtiovarainministeriön rahoittamassa Monipaikkainen digitukipalvelu kuntalaisille -hankkeessa kehitetään etätyön mahdollistava monipaikkainen, monikanavainen ja monitoimijainen digitukipalvelumalli Vantaan ja Espoon kaupungeille. Vantaa koordinoi hanketta. Hankkeessa luotavan palvelumallin tavoitteena on helpottaa kuntalaisten pääsyä sähköisiin palveluihin ja lisätä erityisesti niiden kuntalaisten digitaitoja, joiden taidot tarvitsevat vahvistamista.

Malli kehitetään asiakaslähtöisesti ja kuntalaisia kuuntelemalla: hankkeessa kerätään tietoa kuntalaisten digituen tarpeista, osallistetaan heidät palvelumallin suunnitteluun ja selvitetään sähköisten palveluiden käyttäjien tarpeet Vantaan kaupungin monikanavaisen palvelumallin eri tasoilla (0=verkkopalvelut, 1=yleisneuvonta, 2=asiantuntija). Lisäksi hankkeessa vahvistetaan kuntalaisten roolia sekä digituen antajina (esim. järjestöt ja vapaaehtoiset) että sen vastaanottajina.

Hankkeessa selvitetään Espoon ja Vantaan kaupunkien nykyiset ja kehitteillä olevat sähköiset palvelut. Tavoitteena on lisätä erityisesti etänä ja monipaikkaisesti annettavaa digitukea, luoda etädigituelle selkeät prosessit ja kuvata palveluiden kohderyhmät.

Hankkeessa luotu malli juurrutetaan Espoon ja Vantaan kaupunkien palvelutuotantoon. Mallin tarkoituksena on vastata digitalisaation asettamiin haasteisiin.

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Anu Salmela, anu.salmela@vantaa.fi, puh. 040 630 4908
Hankeasiantuntija Nina Rahja, nina.rahja@vantaa.fi, puh. 043 825 0012

takaisin ylös

Ajankohtaista