Kaupunkikulttuurin toimialan hankkeet ja projektit

Nuorisopalvelut

Kulttuuripalvelut

Nuorisopalvelut

ERASMUS+ Youth in Action

EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorisotyöntekijöille. Youth in Action kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tukee nuorisopolitiikan uudistamista. Lisäksi se edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta. Nuorisohankkeeseen osallistuminen kasvattaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Erityisesti karttuvat sosiaaliset taidot ja monikulttuurinen osaaminen. Ylipäätän osallistuminen voi olla nuorelle koko elämän mullistava kokemus.

Työpajatoiminnan kehittäminen

Etelä-Suomen AVI:n tukemaa Vantaan nuorten työpajojen kehittämistyötä.

Työpajatoiminta on nuorten tarpeesta kehitetty toimintamalli, jossa yksittäiset toimenpiteet muodostavat palvelukokonaisuuden. Tavoitteena on laadukas työpajatoiminta, jolla tuetaan ja ohjataan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Vantaan nuorisopalvelut haluaa jatkossakin turvata heikossa asemassa olevien nuorten palveluja ja vähentää syrjäytymiskehitystä. Nuoren omista lähtökohdista sekä voimavaroista riippuen tarjolla on erilaisia palveluja, joissa työmuodot ja tukitoimet vaihtelevat nuoren tarpeiden mukaisesti. Koko nuorisopalveluiden työpajatoiminta lähtee siitä, että nuori on keskiössä ja hänelle löytyy sopiva palvelu.

Toiminnan kehittämiskohteina ovat nuoren oman osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, monikulttuurisuusosaamisen jatkokehittäminen, nuorten oppimaan oppimisen taitojen edistäminen ja opinnollistaminen, vertaistuen, ryhmätoiminnan sekä omaohjaajuuden kehittäminen nuorten työpajoilla, verkosto- ja yritysyhteistyön kehittäminen sekä tilastoinnin ja tutkimuksen parempi hyödyntäminen. Lisätietoja susanna.salmela@vantaa.fi

Kipinä etsivä nuorisotyö Vantaalla

Etelä-Suomen AVIN tukeman Hankkeen avulla on rakennettu toimintamallin perusteet, joissa etsivän työotteen, ohjauksen, tuen ja verkostoyhteistyön avulla autetaan niitä nuoria, jotka eivät ole päässeet eteenpäin jatkokoulutukseen ja jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle.

KIPINÄ etsivän työn toimintamalli on valmis, mutta sitä kehitetään edelleen toiminnassa arvioinnin ja kokemusten perusteella. Etsivän nuorisotyön rooli on vahvistunut.

Hankkeen lähestymistapana on omalta osaltaan toteuttaa Nuorisolain periaatteita; tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuoren kasvu- ja elinolosuhteita. Toteuttamisessa lähtökohtana ovat yhteisöllisyys ja osallisuus. Hanke toteuttaa omalta osaltaan valtioneuvoston hyväksymää lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa. Lisätietoja paivi.ruotonen@vantaa.fi.

Nuorisotyö raiteilla -hanke 2019-2021

Vuonna 2015 toimintansa aloittaneen Nuorisotyö raiteilla -hankkeen tavoitteena on nuorisotyön vieminen sinne, missä nuoret liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa raideliikenteessä, asemilla, kauppakeskuksissa sekä lentoasemalla. Arkisten kohtaamisten kautta edistetään nuorten hyvinvointia ja nuoria tuetaan, autetaan sekä tarvittaessa ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Nuorisotyöntekijäparit liikkuvat junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa havainnoiden sekä kartoittaen nuorten liikkeitä sekä nuorisoilmiöitä. Raidenuorisotyöllä pyritään ennaltaehkäisemään konfliktien syntyä yhteistyössä muiden rataympäristössä toimivien tahojen kanssa. Toiminnalla halutaan edistää turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisätä nuorten ja muiden matkustajien keskinäistä ymmärrystä.

Toiminnan toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Vantaan kaupungin Nuorisopalvelut. Hankkeessa työskentelee kokenut ja ammattitaitoinen tiimi, joka vastaa raidenuorisotyön suunnittelusta, valmistelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta.

Yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin ja Espoon kaupunkien nuorisopalvelut, Aseman Lapset ry., Liikennevirasto, VR Group, Finavia, HKL, poliisilaitokset, järjestyksenvalvontayritykset ja ammattikorkeakoulut. Toiminnan laajentuessa 1.5.2019 mukaan tulevat Kirkkonummi, Kauniainen, Järvenpää sekä HYRIA säätiö. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja arja.lehikoski@vantaa.fi

MOODI -hanke 2018-2020

Moodi on Euroopan Sosiaalirahaston (toimintalinja 5, erityistavoite 10) tukema hanke. Toimintalinja 5:n tavoite on osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta, erityistavoitteena työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. 

Moodi-hankkeen kohderyhmänä ovat 18-25 vuotiaat kotiin jumiutuneet nuoret aikuiset. Hanke pyrkii tiivistämään monialaista ammattilaisverkostoa sekä kehittämään kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyötä hyödyntämällä Vantaalla jo olevia nuorten aikuisten palvelujen resursseja entistä tehokkaammin. Tarkoituksena on, että nuori aikuinen ei putoaisi palveluista, vaan löytäisi paremmin tarvitsemansa tuen ja avun.

Visiona hankkeessa on luoda riittävän pitkäkestoinen, monialainen sosiaalisen kuntoutuksen polku nuorille aikuisille. Tavoitteena on saada monialaista työtä konkreettisemmaksi ja kotiin jumiutuneiden nuorten aikuisten palveluita eheämmiksi, aidosti nuorta auttaviksi ja luottamusta herättäviksi. Hankkeessa edistetään luottotyöntekijämallia, luottamukseen perustuvaa työotetta ja monialaista työparityöskentelyä. Lisäksi rakennetaan monialaista yhteistyöryhmää, josta vaikeassa tilanteessa olevat nuoret ja heidän luottotyöntekijänsä saavat tukea. Järjestöjen nuorille aikuisille antama tuki pyritään saamaan luontevaksi osaksi nuoren aikuisen palvelupolkua järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa. Hankkeessa kehitetään ja hyödynnetään soveltavan taiteen menetelmiä osana kotiin vietävää tukea, ja lisätään ammattilaisten valmiuksia käyttää soveltavan taiteen menetelmiä työssään. Lisätietoja: Projektipäällikkö hannele.sorri@vantaa.fi

ART4 ALL 2019

Hankkeen tavoitteena on nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja nuorten yhteisöllisyyden vahvistaminen Vantaan eriytyvillä asuinalueilla kulttuurisen toiminnan keinoin. Pääkaupunkiseudulla asuinalueiden hyvinvointierot ovat kasvaneet erityisesti Vantaalla. Monissa tutkimuksissa on todettu, että nuorten osallistuminen matalan kynnyksen osallistavaan kulttuuriseen toimintaan ja taidetyöskentelyyn lisää nuorten hyvinvointia, osallisuuden kokemusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lähiyhteisöön. Hanke lisää nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia taideharrastuksiin osallistumiseen Hakunilan, Koivukylän ja Myyrmäen alueiden nuorisotiloilla ja kouluissa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 13-20- vuotiaat nuoret. Lisätietoja vesa.peipinen@vantaa.fi

Wau mikä Mahis! lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 2018-2019

Kerhotoiminnan kohderyhmä on 9–17-vuotiaat lapset ja nuoret. Toiminta järjestetään viikoittain ja edellyttää nuorilta sitoutumista säännölliseen toimintaan. Kerhot ovat maksuttomia, ainoastaan maksuton jäsenkortti vaaditaan. Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla Vantaata. Vantaan nuorisopalveluiden nuorisotilojen kävijöistä ovat yli 60 % monikulttuurisia lapsia ja nuoria. Iltapäiväkerhotoiminnan painotus on mm. monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden lisäämisessä. Tärkeitä teemoja ovat myös hyvinvointi ja ympäristötoiminta.Etelä-Suomen AVI on myöntänyt toimintaan rahoitusta. Lisätietoja miia.siitonen@vantaa.fi

takaisin ylös

Kulttuuripalvelut

Taidekaruselli-hanke

Vantaan kulttuuripalveluiden Taidekaruselli-kerhotoiminnan hanke (2016–2019) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, jolla edistetään lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen saavutettavuutta. Vantaan maksuttomat Taidekarusellikerhot ovat suunnattu perusopetuksen 1.–9.-luokille. Pääpaino osallistujissa on 1.–3.luokkalaisissa, jotka eivät ole iltapäivätoiminnassa tai joilla ei ole harrastusta koulupäivän jälkeen.

Kerhotoimintaa järjestetään koulujen tiloissa n. 600 oppilaalle vuosittain eri taiteen lajeista oppilaiden toiveiden mukaisesti. Toiminnassa vahvistetaan koulun sekä taiteen, kulttuurin ja liikunnan ammattilaisten yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä jaetaan toimivia käytäntöjä. Tavoitteena on toimintamallin juurruttaminen Vantaalle ja jakaminen valtakunnallisesti.

  • Kulttuurituottaja Rebekka Barongo, 050 302 6447, taidekaruselli@gmail.com

RimCirkus

Vantaan kulttuuripalveluiden RimCirkus-hankkeen (2018–2021) tavoitteena on edistää ruotsin ja suomen kielen oppimista innovatiivisesti sirkus-, draama- ja sanataidepedagogiikan keinoin. Taide toimii oppimisympäristönä ja alustana, jossa taidepedagogit, lapset sekä vanhemmat yhdessä oppivat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kieltä toiminnallisesti. Hankkeessa korostuu ilmiöpohjaisuus ja moniammatillisuus sekä uusien taidemenetelmien kehittäminen kielen oppimisen tueksi. Tavoitteena on tutkia, millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella, säännöllisellä taiteellisella työskentelyllä on kielenopetuksen tuloksiin ja oppilaiden motivoitumiseen kielen kokonaisvaltaisessa opiskelussa, kielikasvatuksessa.

Hanke kohdistuu Vantaalla neljään päiväkotiin, joista kaksi on ruotsinkielistä; Håkansböle ja Trollebo daghem ja kaksi suomenkielistä; Kannuskujan ja Rautkallion päiväkodit. Päiväkodeissa RimCirkus -hanke kohdistuu 3–6-vuotiaisiin lapsiin. Kouluista on mukana Lehtikuusen koulu ja Västersundoms skola. Lehtikuusen koulussa kohderyhmänä ovat neljäsluokkalaiset ja Västersundom skolassa toisen vuosikurssin oppilaat.

Taidepedagogit (sirkus, draama ja sanataide) kiertävät viikoittain hankkeen päiväkodeissa sekä kouluissa ohjaamassa suomeksi ja ruotsiksi. Hankkeen rahoittaa Svenska Kulturfondenin Hallå!-hankeohjelma.

takaisin ylös

Ajankohtaista