Kasvatuksen ja oppimisen toimialan hankkeet ja projektit

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Perusopetus

Toisen asteen koulutus

Vantaan ammattiopisto Varia

Tutustu myös Varian projektit sivustoon.

Oppimisen uusi ekosysteemi

DigiOne-hankkeen tavoitteena on oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä.

Hankkeen rahoittajat: Vantaan kaupunki ja BusinessFinland

DigiOne-hankkeen nettisivut

Robotiikan oppimiskeskus

Robotiikan oppimiskeskus on Vantaan kaupungin sivistystoimen omarahoitteinen nelivuotinen hanke (v. 2018-2022), jonka tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten osaamista ohjelmoinnista ja robotiikasta. Robotiikan oppimiskeskus järjestää mm. koulutuksia, työpajoja, tapahtumia ja se tarjoaa päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille mm. välinelainaamotoimintaa, makerspace-tilojen varausta sekä aihepiiriin liittyvää pedagogista asiantuntijuutta. Keskuksen tehtävänä on toimia ohjelmoinnin ja robotiikan opetuskäytön showcasena ja suunnannäyttäjänä.

Robotiikan oppimiskeskuksen sivut
Lisätietoja: Tuulia Kuismin, projektisuunnittelija, 040 548 7832

Digikilta

Digikilta on laaja verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Kehitystä ohjataan tutkimustiedolla, jota hyödynnetään teemapajoissa ja webinaareissa. Hankkeessa kerätty kokemustieto ja uutisointi julkaistaan avoimessa tietopankissa osoitteessa https://digikilta.fi/tietopankki.

DigiKilta-hankkeiden toiminnasta vastaavat Hämeenlinnan johdolla 18 DigiKilta-kuntaa sekä Tampereen yliopisto ja Suomen eOppimiskeskus ry. Virallisten DigiKilta-kuntien lisäksi verkostossa on mukana useita yhteistyökuntia ja -organisaatioita, jotka ovat osallistuneet verkoston toimintaan ja tapahtumiin. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Digikilta-hankkeen nettisivut
Lisätietoja: Heli Luokkamäki (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Lukunen - Lumoudu lukemisesta

Hankkeessa pyritään edistämään lukemisen kulttuuria varhaiskasvatuksessa, alkuopetuksessa, kirjastoissa ja kodeissa. Tavoitteena on vahvistaa lukutaidon merkityksen ymmärtämistä, innostaa lukemaan ja vahvistaa lasten lukutaitoa. Pyritään siihen, että lapset saavat laadukkaita ja myönteisiä lukemisen kokemuksia päivittäin.

Hankkeessa:

 • Kannustetaan toimialojen henkilöstöä ja vantaalaisia vanhempia lukemaan lapsille enemmän ja hyödyntämään kirjastoa palveluna
 • Lisätään osaamista lukutaitoa kehittävistä menetelmistä ja tuetaan yhdenvertaista, monipuolista ja laadukasta lukemisen kulttuuria ja lasten monikielisyyttä
 • Kehitetään lasten oppimisympäristöjä lukemisen kulttuuria vahvistaviksi ja lukemiseen innostaviksi

Ajankohta: 2020-2022

Rahoitus: Opetus ja kulttuuriministeriö, Lukemisen kulttuurin ja lasten lukutaidon vahvistamiseksi

Lisätietoja: Projektiasiantuntija Katri Hiekkala, etunimi.sukuniemi@vantaa.fi

Voit myös tutustua toimintaan hankkeen Facebook-tilillä

Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä

Vantaan varhaiskasvatuksen uusi ohjausjärjestelmä korvaa käytössä olevat asiakas- ja muut tiedonkäsittelyjärjestelmät. Järjestelmä tarjoaa asiakkaalle paremman palvelukokemuksen. Tavoitteena on sujuva ja moderni tapa hoitaa asiointia varhaiskasvatuksessa sekä parantaa varhaiskasvatuksen ja kodin välistä viestintää. Järjestelmä helpottaa asiakastiedonkäsittelyä varhaiskasvatuksen hallinnossa.

Ajankohta: 2018-2020

Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen suunnittelija Merja Asikainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Tutkimus- ja kehittämishanke Emill

Vantaan varhaiskasvatus on mukana kehittämässä Ilona It:n Emill-sovellusta. Emill on pedagogiseen käyttöön tarkoitettu mobiilisovellus, jossa opettajat voivat yhteisönä jakaa ja jalostaa hyviä ideoita varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi. Emill mahdollistaa ratkaisuja mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten levittää hyviä pedagogisia ideoita helposti ja käyttäjäystävällisesti?
 • Miten varmistaa laadukkaan pedagogiikan toteutuminen tasavertaisesti?
 • Miten yhdistää opettajien pedagoginen asiantuntemus ja oppimisteknologian tarkoituksenmukainen käyttö eheäksi pedagogiseksi kokonaisuudeksi? Miten tukea opettajaa pedagogisessa suunnittelussa?
 • Miten toteuttaa oppimiskokonaisuuksia, joissa lasten mielenkiinnonkohteet yhdistyvät luontevasti opetussuunnitelmien yhteisiin tavoitteisiin?
 • Miten tuoda oppimisteknologia osaksi jokapäiväistä oppimisympäristöä? Miten löytää laadukkaita ratkaisuja? Miten innostua oppimisteknologian käytöstä?
 • Miten varmistaa tiedon saatavuus, esimerkiksi kunnan omiin kehittämiskohteisiin liittyen?
 • Miten johtaa pedagogiikkaa?
 • Miten käyttää pedagogiseen suunnitteluun tarkoitettu aika mielekkäästi?

Ajankohta: 2018-2020

Lisätietoja: Pedagoginen tieto- ja viestintäteknologian asiantuntija Päivi Leppänen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Vopeka

Vopeka on seitsemän kunnan, Kuntaliiton ja Tampereen yliopiston yhteishanke, jossa kehitetään työväline varhaiskasvatuksen työntekijöiden tieto- ja viestintäteknologian taitojen arviointiin. Työväline mahdollistaa tvt:n pedagogisen käytön arvioinnin yksilön, varhaiskasvatusyksikön, kunnan ja valtakunnan tasolla. Arviointitietoa hyödynnetään varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämisessä ja osaamisen kehittämisen suunnittelussa. Ensimmäinen arviointi tehdään syksyllä 2020.

Ajankohta: 2018-2020

Rahoitus: Opetushallituksen avustus, Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa

Lisätietoja: Pedagoginen tieto- ja viestintäteknologian asiantuntija Päivi Leppänen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Leikkien liikkumaan - Vantaan liikkuvat päiväkodit

Hankkeen avulla tuetaan päiväkoteja kohti aktiivisempaa arjen toimintaa sekä luodaan uusia oppimisympäristöjä yhdessä lasten ja varhaiskasvattajien kanssa. Tavoitteena on lisätä liikuntaa vantaalaisten lasten arkipäiviin.

Ajankohta: 2016-2020

Rahoitus: Aluehallintovirasto, Liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeet

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jani Raivio, etunimi.sukunimi@vantaa.fi, hankkeen nettisivut

Kokeellinen oppimisympäristö goes metsä

Hankkeen avulla pyritään edistämään lasten myönteisen luontosuhteen vahvistumista sekä tasa-arvoisia oppimisedellytyksiä, erityisesti lasten luonnontieteellistä ja matemaattista ajattelua tukien. Hankkeessa jatketaan Kokeellinen oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa -hankkeen kehittämistyötä.

Hankkeessa:

 • kokeillaan metsä- ja luontoympäristön mahdollisuuksia eriarvoistumiskehityksen hillitsemiseksi
 • tuetaan lasten matemaattista ja luonnontieteellistä ajattelua metsä- ja lähiympäristöjen käyttöä vahvistaen
 • vahvistetaan lasten myönteistä luontosuhdetta
 • tiivistetään oppimisympäristöjen kehittämiseen kytkeytyviä verkostoja sekä jaetaan uusia innovaatioita

Ajankohta: 2019-2021

Rahoitus: Opetushallituksen avustus, Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa

Lisätietoja: Projektisuunnittelija Marika Latva-Kyyny, etunimi.sukuniemi@vantaa.fi

Voit myös tutustua toimintaan hankkeen Instagram-tilillä.

Positiivisen diskriminaation edistäminen -hanke

Avustuksella kehitetään samanaikaisopettajuuden käytäntöjä ja pedagogisia toimintamalleja, joilla voidaan vahvistaa tasa-arvoisia oppimisen edellytyksiä. Avustusta käytetään varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaajien, taidepedagogien ja resurssiopettajien palkkaamiseen.

Ajankohta: 2019-2020
Rahoitus: Opetushallituksen avustus, Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019-2020
Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen asiantuntija Hanna Tuominen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kota-hanke

Erityisavustusta käytetään lasten koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen. Avustusta käytetään laaja-alaisten erityisopettajien palkkaamiseen perusopetukseen. Opettajat työskentelevät alkuopetuksessa ja tekevät siltaavaa yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä.

Ajankohta: 2019-2020
Rahoitus: Opetushallituksen avustus, Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019-2020.
Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina-Liisa Åkerfelt, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Aikaisempien koulutuksellisen tasa-arvon valtion erityisavustusten käyttö esiopetuksessa:

2017-2018 Esiopetuksen Kota-opettajamallin pilotointi
2018-2019 Esiopetuksen Kota-opettajamallin jatkokehittäminen

InnoKota-hanke

Erityisavustusta käytetään tukea tarvitsevien ja monikielisten lasten koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen. Avustusta käytetään tsemppari-opettajien palkkaamiseen perusopetukseen. Opettajat työskentelevät alkuopetuksessa ja tekevät siltaavaa yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä.

Ajankohta: 2018-2020
Rahoitus: Opetushallituksen avustus, Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2018-2020
Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina-Liisa Åkerfelt, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kieli- ja kulttuuricoach -hanke

Hankkeessa kehitetään kieli- ja kulttuuricoachtoimintaa tukemaan kielirikasteista esiopetusta.
Ajankohta: 2019-2020
Rahoitus: Opetushallituksen avustus, Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2019
Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina-Liisa Åkerfelt, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Perusopetus

Teemme tulevaisuuden tekijöitä – Peruskoulu on parasta-hanke

Teemme tulevaisuuden tekijöitä – peruskoulu on parasta! -hankkeessa pyritään parantamaan perusopetuksen arvostusta ja yleisiä mielikuvia perusopetuksesta vahvistamalla viestinnän keinoin huoltajien ja muiden kuntien asukkaiden ymmärrystä perusopetuksen tehtävistä ja tavoitteista sekä koulujen toimintakulttuurista. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisen viestintäkampanjan toteuttamista niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla sekä uusien viestintätapojen kehittämistä kouluilta ja kunnilta huoltajille, medialle ja päättäjille.

Vantaan lisäksi hankkeessa on mukana Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja Oulu.

Lisätietoja: Tiedottaja Anna Työrinoja, anna.tyorinoja@vantaa.fi

#paraskoulu-hanke

Perusopetuksen #paraskoulu -hanke ”Hyvinvoiva koulu- tasa-arvoinen tulevaisuus” on Vantaan, Espoon, Hämeenlinnan ja Riihimäen yhteishanke, jota Vantaa koordinoi. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeen tavoitteena on koulujen hyvinvointiosaamisen ja oppilaiden hyvinvointia tukevan toiminnan kehittäminen. Koko kouluyhteisön lisäksi hankkeessa huomioidaan eri kieli- ja kulttuuriryhmien sekä oppimisen tuen tarpeen oppilaat. Tarkoituksen on löytää eri toimijoiden väliset yhdyspinnat ja vahvistaa sekä tehostaa toimintoja, jotka tukevat lapsen hyvinvointia. Hankkeessa vakiinnutetaan jo olemassa olevia toimintamalleja ja -käytänteitä sekä luodaan uusia hyvinvointijohtamista vahvistavia toimintatapoja.

Vantaalla hanke toteutetaan perusopetuksen ja liikuntapalveluiden yhteistyönä. Yhteiseksi tavoitteeksi on asetettu hyvien, erityisesti liikuntaan lisäävien ja mahdollistavien toimintatapojen vakiintuminen osaksi lasten, nuorten ja perheiden arkea.

Hanke toteutetaan lukuvuoden 2019-2020 aikana.

Lisätietoja: Autio Eva, eva.autio@vantaa.fi ja Kuokka Merja, merja.kuokka@vantaa.fi

Toisen asteen koulutus

LUOVA - Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistus Vantaalla

Hankkeen tavoitteena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista sekä tukea lukiolain ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden valmistelu- ja jalkauttamisprosessissa. Hankkeen ajankohta: 12.4.2019–31.12.2020

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Hanna Kukkonen, hanna.kukkonen@vantaa.fi

Tiloista oppimisen ympäristöiksi -hanke 2018-2020

Hankkeessa edistetään lukion toimintaympäristöjen monipuolistumista pedagogisista lähtökohdista käsin. Tavoitteena on edistää laajempien oppimisympäristöjen hyödyntämistä, niin fyysisesti kuin virtuaalisesti ja kehittää lukion toimintakulttuuria. Lukioiden digiluokista kehitetään teknologiapajoja, joissa opettajat ja opiskelijat pääsevät tutustumaan uusimpiin teknologisiin välineisiin. Hankkeessa levitetään tietoa ja asiantuntemusta muuntojoustavien oppimisympäristöjen pedagogisista mahdollisuuksista. Hankkeessa pilotoidaan laajemmassa ympäristössä tapahtuvaa ja oppiainerajat ylittävää opetusta ja oppimista. Opetuskokeiluja voidaan toteuttaa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa, mikä edistää myös lukiolain uudistuksen mukaisia tavoitteita. Havaintojen pohjalta kootaan askelmerkkejä tulevaisuuden lukioympäristön kehittämiseksi. Teemme pedagogisia käyttösuunnitelmia, jotta oppimisen ympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen olisi mahdollista yhä useammalle opettajalle ja opiskelijalle.

Lisätietoja: Laura Lindfors, projektisuunnittelija, p. 050 304 0073, laura.lindfors@vantaa.fi

Tunne työ 2.0.

Tunne Työ 2.0 (2020-2021) laaja ESR-kumppanuushanke, jossa kehitetään lukiokoulutuksen toimintamalleja ja rakenteita niin, että ne tukevat lukiolain ja uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) toteuttamista ja tavoitteisiin pääsemistä työelämälähtöisesti. Johdon sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista työelämäyhteistyön toteuttamiseen vahvistetaan seminaarien, koulutuksen ja valmennuksen keinoin.

Vantaalla hankkeessa keskitytään erityisesti työelämäpainotteisten opintojaksojen kehittämiseen. Mukana hankkeessa on kaksi aineenopettajaa jokaisesta suomenkielisestä päivälukiosta. Lisäksi Vantaalla kehitetään lukioiden johdon ajattelua ja osaamista koskien työelämälähtöisen lukion toimintakulttuuria.

Lisätietoja: Antti Siltanen, projektikoordinaattori, 043-8272783, antti.siltanen@vantaa.fi

Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa – ROBOREEL 2018–2020

Roboreel -hankkeessa ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset kehittävät yritysten elinvoimaisuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia kartoittamalla robotiikan ja automatiikan käyttöön ottamisen tuomia riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Hankkeeseen osallistuminen on kiinnostanut eri alojen PK -yrityksiä. Kartoituksia on tehty hoiva-, muovi-, metalli- ja hotellialan sekä ruokatuotantoyrityksissä. Myös käytännön kokeiluiden tekeminen on aloitettu Vantaalla.

Hanke toimii Vantaan lisäksi Espoossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Etsimme jatkuvasti uusia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita hankkeen tarjoamista palveluista.

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta sekä Laila Bröcker, projektipäällikkö, +358 40 663 1803, laila.brocker@vantaa.fi

Osaamiskeskus

Vantaan osaamiskeskus perustettiin vuoden 2019 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön tuella edistämään vantaalaisten maahan muuttaneiden osaamisen tunnistamista, työllistymistä sekä ammatillisen osaamisen kehittämistä ja koulutukseen pääsyä. Toiminnalle myönnettiin jatkorahoitusta kesälle 2021 saakka.

Osaamiskeskuksen palvelun tuottamisesta vastaavat Vantaan kaupungin toisen asteen koulutus sekä työllisyyspalvelut yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Vantaan osaamiskeskus toimii laaja-alaisessa yhteistyössä Vantaan ammattiopisto Varian lisäksi myös muiden oppilaitosten, järjestöjen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyön ansiosta maahan muuttaneiden on entistä helpompaa ja nopeampaa löytää itselleen soveltuvat palvelut ja koulutusvaihtoehdot saman katon alta.

Vantaan osaamiskeskuksen palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille vantaalaisille maahan muuttaneille, joilla on lupa työskennellä Suomessa. Ryhmäopetuksessa suomen kielen taitotason tulee olla vähintään A.2.

Lisätietoja: osaamiskeskus@vantaa.fi​, p. 040 647 2518, osaamiskeskuksen nettisivut

Keskeyttämisestä kohtaamiseen ESR-hanke

Keskeyttämisestä kohtaamiseen – ESR-hanke toimii Variassa 1.3.2019-31.12.2021. Hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä Varian ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Hankkeessa tuetaan opiskelijoita, joilla on riski opintojen keskeyttämiseen, mutta samalla kehitetään toimintamalleja, jotka tukevat kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen läpäisyä. Kannustava ja turvallinen oppimisympäristö sekä opetuksen, ohjaamisen ja tuen selkeät rakenteet vahvistavat opintoihin kiinnittymistä ja vähentävät keskeyttämistä.

Hankkeessa tarjotaan Varian henkilöstölle lisää valmiuksia ja työkaluja opiskelijoiden kohtaamiseen ja opiskelun tukemiseen. Hankkeen aikana kehitetään henkilöstön yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jonka kautta pystytään entistä paremmin varhaisessa vaiheessa tunnistamaan opiskelijoiden tuen tarpeet ja ohjaamaan soveltuvien palveluiden pariin. Keskeyttämiseen pyritään vaikuttamaan myös erityisnuorisotyön keinoin. Hankkeessa työskentelee neljä erityisnuorisotyöntekijää Varian eri aloilla erityisesti keskeyttämisriskissä olevien nuorten kanssa ja samalla tukevat opettajien ja opiskelijahuollon työtä. Hankkeen kautta pyritään myös vahvistamaan perusopetuksen henkilöstön ja oppilaiden tietämystä tarjolla olevista alavaihtoehdoista ja opiskelusta ammatillisessa koulutuksessa sekä tarjoamaan lisää tutustumismahdollisuuksia. Tätä kautta pyritään tukemaan nuorten hakeutumista itselleen kiinnostaville ja soveltuville aloille.

Hanke toteutetaan Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella.

Lisätietoja Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeen kotisivuilta sekä Satu Heinonen, projektiasiantuntija, satu.heinonen@vantaa.fi, puh. 050 312 1707 / Erityisnuorisotyöntekijöiden esimies: Anna Holopainen, projektiesimies, anna.holopainen@vantaa.fi, puh. 040 355 2191

Myönteisen erityiskohtelun ohjelma: osa erityisnuorisotyö

Yksi Myönteisen erityiskohtelun hankkeen toimenpiteistä on erityisnuorisotyön tuominen osaksi yläkoulua ja ammatillista koulutusta. Tavoitteena on tukea nuoria nivelvaiheessa ja ammatilliseen koulutukseen hakemisessa sekä opintojen loppuun suorittamisessa. Hankkeen rahoituksella on palkattu viisi työntekijää Varian toimipisteisiin ja kuusi työntekijää alueen yläkouluille. Yläkouluissa työskentelevät henkilöt tekevät puolet työajastaan kouluilla ja puolet alueellisessa nuorisotyössä. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun asti ja erityisnuorisotyön osalta se muodostaa kokonaisuuden Keskeyttämisestä kohtaamiseen hankkeen kanssa.

MEK-hankkeen kokonaisuus Piia Sauranen

Variassa toimivien erityisnuorisotyöntekijöiden esimies: Anna Holopainen, projektiesimies, anna.holopainen@vantaa.fi, puh. 040 355 2192

takaisin ylös

Varian projektit ja hankkeet

Avoimet ammatilliset opinnot

Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015–18 kehitetyn Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun (www.avoimetammatillisetopinnot.fi) laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää testaamalla palvelun käyttöönottoa ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa. Tavoitteena on kehittää niitä sujuvia siirtymiä edistäviä toimintamalleja ja yhteistyömuotoja, joissa hyödynnetään avointen ammatillisten opintojen palvelua.

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri ammattioppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.

Varia on hankkeessa mukana pilottiorganisaationa, jonka tarkoitus on kokeilla palvelun käyttöönottoa ja levittää tietoa palvelusta omassa organisaatiossa ja kaupungissa. Olemme lupautuneet tuottamaan palveluun kolme opintokokonaisuutta. Tällä hetkellä palvelussa on jokaiselle saatavilla Varian opinnoista Viestintä ja vuorovaikutus omalla äidinkielellä (4 osp). Lisäksi syksyn aikana palveluun on tulossa Toiminta digitaalisessa ympäristössä (2osp) ja lääkelaskujen harjoitusmateriaali.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot: Turun kaupungin sivistystoimiala, Koulutuskeskus Salpaus, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Oulun seudun ammattiopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Salon seudun ammattiopisto ja Vantaan ammattiopisto Varia

Lisätietoja nettisivuilta: www.aavo.fi
Variassa hankkeesta vastaa Aino Laurila, +358 40 001 6974 aino.laurila@eduvantaa.fi

Verkkokurssien kehittäminen

Verkkokurssien kehittämisellä pyritään Varian omien verkkosisältöjen tekemiseen ja verkko-ohjauksen kehittämiseen. Pääpaino aluksi yhteisissä tutkinnon osissa.

Variassa halutaan tarjota opiskelijoille monipuolisia oppimisympäristöjä ja joustavia tapoja hankkia osaamista. Verkkokursseja kehittämällä saadaan käyttöön Varian omia verkkosisältöjä monipuolisesti opiskelijoiden osaamisen hankkimisen tarpeisiin. Verkkosisältöjä käytetään niin itsenäisinä verkkokursseina, muun opetuksen materiaaleina ja yhteisten tutkinnon osien pajamuotoisessa opetuksessa. Samalla kehitetään verkko-ohjausta Variassa. Projektissa luodaan lisäksi käytännöt Varian oman tarjonnan täydentämiseen avoimilla ja ostettavilla verkko-opinnoilla.

Hyödyt: Joustavat ja yksilölliset opintopolut opiskelijoille, läpäisyn nopeutuminen ja edistyminen. Mahdollisuus hankkia osaamista myös ajasta ja paikasta riippumatta. Monipuoliset materiaalit opettajien työn tukena. Mahdollisuus ohjata myös ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisätietoja: verkkopedagogi Anna Kepanen, anna.kepanen@vantaa.fi, p. 043 8250399

Puhu johdolle

Puhu johdolle 0.3 -hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen johtamista. Hankekauden aikana kootaan yhteen ammatillisen koulutuksen ja yritysten johtajat tavoitteena verkostoitua ja kehittää yhdessä ammatillisen koulutuksen johtamiskäytäntöjä.

Hankkeessa on kolme keskeistä kehittämisteemaa: Pedagogisen johtamisen kehittäminen, verkostojohtamisen kehittäminen ja tulevaisuusjohtamisen kehittäminen.

Hankkeen aikana Variassa luodaan oppilaitoksen pedagogiset linjaukset, kehitetään opettajille tiimiorganisaatiomallin mukaiset osaajaroolit ja vahvistetaan pedagogisen kehittäjäopettajan osaamista ja toimenkuvaa tiimien tarpeiden mukaisesti. Verkostojohtamista vahvistetaan kehittämällä uusia toimintamalleja verkostoyhteistyöhön hankkeen kumppaneiden, Varian henkilöstön ja työelämän verkostojen kanssa sekä pilotoidaan ennakointityökalua tulevaisuusjohtamisen tukena.

Toiminta-aika: 1.1.2019-31.12.2020
Lisätietoa: hankevastaava Piia Kovalainen, piia.kovalainen(at)vantaa.fi, 043 8247538
Rahoittaja: Opetushallitus

Strategiarahoitus 2019

Strategiarahoituksen painopisteenä on ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen, painopisteellä HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen. Toinen osa strategiarahoitusta on lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen yhteistyössä muiden lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Toiminta-aika 1.1.2019-31.12.2020
Lisätietoja: Yhteisten palvelujen päällikkö Jenny Saarela, jenny.saarela(at)vantaa.fi, 040 193 9048

Finnvet in China

FinnVET in China on Suomen ja Kiinan välinen oppilaitosverkosto, joka toimii Opetushallituksen rahoittamana. Verkostoon kuuluu 20 suomalaista ammatillista oppilaitosta ja kuusi kiinalaista oppilaitosta.

Verkoston tavoitteet:

 • lisätä suomalaisten opiskelijoiden valmiuksia toimia monikulttuurisissa työyhteisöissä sekä kotimaassa että ulkomailla
 • kehittää Suomen ja Kiinan ammattioppilaitosten välistä yhteistyötä tekniikan aloilla, hotelli-, matkailu- ja ravintola-aloilla sekä liiketalouden alalla
 • kehittää opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia sisältöjä ammatillisiin opintojaksoihin ja työssäoppimisjaksoihin sekä kansainvälisiä näyttöjä ja osaamisen tunnustamisjärjestelmiä maiden välillä
 • edistää asiantuntija- ja opiskelijaliikkuvuutta maiden välillä
 • kehittää ammatillista kilpailutoimintaa maiden välillä

Suomessa on vuoteen 2018 asti toiminut kaksi Kiina-verkostoa, joilla on ollut pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Kiinassa. Nämä kaksi verkostoa yhdistyvät yhdeksi verkostoksi. Molempien hankkeiden hyviä käytäntöjä yhdistetään vertaamalla ja parantamalla. Hankkeessa toteutetaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia Kiinaan.

Hanketta koordinoi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU.
Lisätietoja: kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi)
Ajankohta: 1.3.2019-31.12.2020
Rahoitus: Opetushallitus

Variasta valmennettuna Eurooppaan

Variasta valmennettuna Eurooppaan -hankkeessa organisoidaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia, jotka vahvistavat osallistujien ammatillista ja kansainvälisyysosaamista. Hankkeessa kiinnitetään huomiota tulosten, tiedon ja kokemusten levittämiseen useilla kanavilla. Hankkeen avulla voidaan vahvistaa aktiivisia ja vastavuoroisia kumppanuuksia alakohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen aikana kehitetään kansainvälisyyspolkua ja luodaan paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, johon opiskelijoiden saavuttama osaaminen liikkuvuusjaksoilta voidaan tunnistaa ja tunnustaa ECVET:in mukaisesti. Lisäksi hankkeessa kehitetään uudenlainen valmennuskonsepti, joka sisältää verkkokurssin ja lähiopetusta.

Lisätietoja: kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi)
Ajankohta: 1.8.2018-31.7.2020
Rahoitus: Erasmus+ KA1

Sotenet

Hankkeessa organisoidaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja opettajille liikkuvuusjaksoja eurooppalaisiin kohteisiin. Liikkuvuusjaksot vahvistavat osallistujien ammatillista ja kansainvälisyysosaamista.

Ajankohta: 1.8.2018-31.7.2020
Lisätietoja: kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi) ja kansainvälisyysvastaava Anu Seppänen (@eduvantaa.fi)
Rahoitus: Erasmus+ KA1

Finkoedu 2019-2020

Ammatillisen koulutuksen Korea-verkosto on toiminut vuodesta 2013 lähtien Opetushallituksen rahoittamana. Verkoston tavoitteena on koulutusyhteistyön kehittäminen eteläkorealaisten oppilaitosten kanssa sekä vastavuoroisen liikkuvuustoiminnan organisointi.

Hankekaudella verkosto laajennetaan monialaiseksi (aiemmin tekniikan ja liikenteen alan verkosto) strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi. Lisäksi verkostoon on liittynyt viides oppilaitosjäsen, Stadin ammattiopisto. Muita jäseniä ovat Omnia, Keuda ja Salpaus. Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on kehittää autoalan opiskelijoiden ammatillista ja henkilökohtaista osaamista sekä saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä. Toisena tavoitteena on laajentaa verkosto monialaiseksi, toteuttaa koulutusyhteistyötä korealaisten kumppaneiden kanssa ja kehittää opettajien ammatillista ja kansainvälistä osaamista. Kolmantena tavoitteena on kehittää kotikansainvälisyystoimintaa erityisesti liikkuvuusjaksojen osaamisen jakamisen näkökulmasta. Hanketta koordinoi Varia.

Lisätietoja: https://finvet.fi/fi/finkoedu ja kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi)
Ajankohta: 1.3.2019-31.12.2020
Rahoitus: Opetushallitus

CyVETsecurity

CyVETsecurity -hankkeessa tavoitteena on tiedottaa opiskelijoita tietoturvauhista ja niiden ehkäisystä ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä. Tavoitteena on myös vahvistaa opettajien osaamista tietoturva- ja kyberturvallisuusaiheista. Hankkeen aikana tehdään eurooppalainen kyberturvallisuus tutkinnon osa, joka soveltuu kaikille aloille. Lisäksi tutkinnon osaan tehdään työelämälähtöisiä projektihaasteita eri aloille sopiviksi. Esimerkiksi ICT-alalle, sensitiivistä dataa käsitteleville aloille (esim. terveysala) ja muille aloille tehdään omia projektihaasteita opetukseen käytettäväksi. Hanke toteutetaan yhteistyössä yritysten tietoturva- ja kyberturvallisuusammattilaisten kanssa. Hanketta koordinoi HETEL, joka on Espanjan Baskimaan yksityisten ammatillisten oppilaitosten kehittämisorganisaatio. Hankkeessa on kumppaneita Varian lisäksi Skotlannista, Pohjois-Irlannista, Virosta ja Hollannista.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: http://www.cyvetsecurity.eu/ Variassa hankkeesta vastaa ICT-alan opettaja Jarno Kupiainen (@eduvantaa.fi), turvallisuusalan opettaja Elina Salo (@eduvantaa.fi) ja kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi).

Ajankohta: 1.11.2018-31.10.2020
Rahoitus: Erasmus+ KA2

Ajankohtaista