Hankinnat

Trukkeja varastossa

Vantaan kaupunki kilpailuttaa hankintansa noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä muita hankintoihin liittyviä lakeja ja kriteerejä.

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti. Kilpailutuksissa kaupunki käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmä Cloudiaa. Cloudiassa tehtyjen kilpailutusten tarjouspyynnöt ja muut asiakirjat on saatavilla Cloudian tarjouspalvelusta. Pienhankinnoissa käytetään myös Cloudiaa.

Voit tutustua kaikkiin hankintajohtajan tekemiin hankintapäätöksiin paatokset.vantaa.fi-sivulta.

Vastuullisuusnäkökohdat hankinnoissa

Vastuullisuuteen liittyy monia näkökohtia, jotka kaikki on huomioitava sekä hankinnan valmistelun, toimittajan valinnan että toimittajan hallinnan aikana. Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen on tärkeää, sillä kaupunki suurena hankkijana voi vaikuttaa markkinoihin ja kehittää niitä vastuullisempia tuotteita ja palveluita tarjoavaksi hankintapäätöksillään.

Vantaan kaupungin hankintoja ohjaa strategisten hankintojen tiekartta, joka yhdistää kaupungin strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamisen hankinnoilla. Tiekartta perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t) sekä ISO 20400:2017 (sustainable procurement) -standardiin.

Tiekartan perusteella kaupungin strategiset painopisteet hankinnoissa ovat:

 • Hiilineutraalisuus
 • Kiertotalous
 • Innovaatiot
 • Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet hankinnoissa 
 • Yhteiskuntavastuun sosiaalinen näkökulma (työllistäminen, harmaa talous, henkilöstöpolitiikka)
 • Osallistaminen (esim. loppukäyttäjä vanhuspalveluissa) ja käyttäjän tarpeen mukaisuus
 • Lainmukaisuus ja tehokkuus

Vastuullisuusnäkökohdat tulee ottaa huomioon kaupungin strategisilla painotuksilla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hankintaa suunniteltaessa. Tästä syystä hankintojen vaikuttavuuteen käytetään arviointityökalua, jolla luodaan näkemys vastuullisuusnäkökohtien kokonaiskuvasta.

Hankintojen vastuullisuuteen liittyy muun muassa seuraavanlaisia näkökulmia, joita arvioidaan hankintaprosessin aikana:

 1. Hankintaprosessin johtaminen:
  Miten omassa yksikössä on otettu vastuullisuusnäkökohdat osaksi omaa toimintaa ja päätöksentekoa? Miten seurataan lainsäädäntöä? Miten selvitetään yritysten omat valmiudet vastuullisuuden osalta? Miten riskejä tunnistetaan ja miten niitä pyritään vähentämään hankinnassa?
 2. Ihmisoikeudet ja eettiset näkökohdat:
  Miten on tunnistettu hankittavan tuotteen tai palvelun ihmisoikeus- ja työelämäoikeusriskit, mm. lapsityövoima ja syrjintä? Onko hankinnassa eläinten hyvinvointiin liittyviä riskejä? Miten hankinnalla voidaan edistää tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta? Miten näitä riskejä voidaan vähentää hankinnassa?
 3. Työoikeudelliset näkökohdat:
  Miten työterveys- ja turvallisuusriskit tai työlainsäädännön ja järjestäytymisen vapauteen liittyvät riskit liittyvät hankittavan tuotteen tai palvelun tuottamiseen? Miten näitä riskejä voidaan vähentää hankinnassa?
 4. Ympäristönäkökohdat:
  Miten saastumisen, resurssien hukkakäytön tai luonnonsuojeluun liittyvät riskit liittyvät hankittavan tuotteen tai palvelun tuottamiseen? Millaisia ilmastovaikutuksia hankinnalla on? Miten riskejä voidaan vähentää hankinnassa?
 5. Oikeudenmukaiset toimintaperiaatteet:
  Miten korruption, avoimen kilpailun puuttumisen tai sopimusten kunnioittamisen riskit liittyvät hankittavan tuotteen tai palvelun tuottamiseen? Miten näitä riskejä voidaan vähentää hankinnassa?
 6. Kuluttajanäkökohdat:
  Miten tuoteturvallisuus, kierrätettävyys tai kuluttajatuen riskit liittyvät hankittavan tuotteen tai palvelun tuottamiseen? Vastaako hankinta loppukäyttäjä tarvetta parhaalla mahdollisella tavalla? Miten riskejä voidaan vähentää hankinnassa?
 7. Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus:
  Millaista vaikutusta alueen työllisyyteen, yritystoiminnan sijoittumiseen sekä muuhun toiminnan edellytyksiin hankittavan tuotteen tai palvelun tuottamisella on? Miten hankinta vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään? Millä keinoilla vaikuttavuutta voidaan lisätä hankinnassa?

Hankintojen vastuullisuustoimenpiteitä on identifioitu myös kaupungin ympäristötyötä ohjaavassa resurssiviisauden tiekartassa. Vantaa on ollut Reilun kaupan kaupunki vuodesta 2014, ja kaupunki pyrkii hankkimaan Reilu kauppa -sertifioituja tuotteita silloin, kun se on mahdollista. Hankinnoilla työllistämisessä Vantaa on ollut edelläkävijä. Toimintamalli onkin juurtunut tärkeäksi osaksi hankintatoimeamme. Vuonna 2020 kaupunki pilotoi sukupuolitietoista budjetointia hankinnoissa.

Jatkuva vastuullisuuden kehittäminen on Vantaalle tärkeä arvo. Teemme myös monipuolista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin hankintojen kehittämiseen liittyen.