Liikunta-avustukset

Vantaan kaupunki tukee seuroja sekä muita liikunta-alan toimijoita myöntämällä avustuksia vantaalaisiin kohdistuvaan liikuntatoimintaan. Vapaa-ajan lautakunta päättää vuosittain avustusmäärärahan jakautumisesta eri avustusmuotojen kesken. Avustusten myöntämisestä eri toimijoille päättää vapaa-ajan lautakunta liikuntajohtajan esityksestä.

Avustusten hakeminen

Avustuksia haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalveluun kirjaudutaan yksityishenkilönä, minkä jälkeen palveluun luodaan yhdistystoimija perustietoineen.

Sähköisessä asiointipalvelussa ensimmäistä kertaa asioivien toimijoiden on täytettävä avustettavuushakemus. Tämä koskee myös yhdistyksiä, joille on jo aiemmin myönnetty avustettavuus, mutta eivät ole vielä käyttäneet sähköistä asiointipalvelua. (Vuonna 2019 sähköisen asiontipalvelun kautta avustusta hakeneilla toimijoilla avustettavuus on jo anottuna valmiiksi.)

Toiminta-avustusten ja vuokratuen hakuaika: 1.2.–2.3.2020.

Yleistä liikuntatoimintaan tarkoitetuista avustuksista

Liikuntalain määritelmän mukaan liikuntatoiminnan tarkoituksena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa, edistää kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Edelleen tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja eriarvoisuuden vähentämistä sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristöä kunnioittavaa kestävää kehitystä. Vantaan kaupungin liikuntatoimintaan tarkoitetut avustukset jakaantuvat seuraaviin avustusmuotoihin:

 1. Toiminta-avustus liikuntajärjestöille
 2. Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan
 3. Harrasteliikunnan ohjaajatuki
 4. Tilojen käytön tuki
 5. Vantaan markkinointituki liikuntaan
 6. Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille

Avustettavuus

Päästäkseen kaupungin tuen piiriin uusien liikuntajärjestöjen ja muiden uusien toimijoiden tulee hakea avustettavuutta. Avustettavuutta voi hakea vantaalainen rekisteröity yhdistys tai muu vantaalaisia palveleva toimija. Avustettavuutta haetaan ilman erillistä hakuaikaa sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan:

 • yhdistyksen säännöt,
 • pankin varmistama tieto tilin omistajasta,
 • toimintakertomus,
 • tilinpäätös ja
 • tilintarkastajan lausunto edelliseltä toimintakaudelta.

Avustettavuuden kriteerit ovat: hallinnointi ja taloudenpito on vastuullista, vastuuhenkilöt on nimetty, toiminta on liikuntalain ja kaupungin arvojen mukaista, toimija sitoutuu yhteistyöhön kaupungin kanssa ja toimija sitoutuu säännölliseen raportointiin ja arviointiin.

Lisäksi liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksen, vuokratuen ja subventoidun tilahinnoittelun (hinnaston "Seurat"-maksuluokka) avustettavuuden lisäehdot ovat:

 • toimija on Vantaalle rekisteröity yhdistys, jonka toiminnan päätarkoitus on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen
 • yhdistys on ollut toiminnassa vähintään kokonaisen tilikauden
 • perustoiminnan piirissä on aktiivisesti vähintään 50 seuran jäsentä

Seurojen yhdistyessä ja muodostaessa uuden seuran tai toiminnan erkaantuessa vanhasta seurasta uuteen perustettavaan seuraan lisäehtoja voidaan jättää huomiotta.

Avustettavuus erityisryhmien liikuntaan mahdollistaa toiminta-avustuksen erityisryhmien liikuntaan sekä subventoidun tilahinnoittelun (hinnaston "Seurat"-maksuluokka).

Avustettavuus harrasteliikunnan ohjaajatukeen mahdollistaa harrasteliikunnan ohjaajatuet.

Liikuntapalvelut ylläpitää listaa myönnetyistä avustettavuuksista (ks. sivupalkki).

Toiminta-avustukset liikuntajärjestöille

Avustus on tarkoitettu perustoiminnan tukemiseksi rekisteröidyille vantaalaisille yhdistyksille, joiden toiminnan päätarkoitus on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen. Avustusta haetaan kuulutettuna hakuaikana jätettyä hakemusta vastaan edellisen toimintavuoden toteuman perusteella, myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset hylätään.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan hyväksytty:

 • toimintasuunnitelma ja
 • talousarvio.

Avustuksia myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa matemaattiseen malliin perustuen.

Myönnetystä toiminta-avustuksesta tulee tehdä käyttöselvitys (tilitys) sähköisessä Oma Vantaa -asiointipalvelussa. Käyttöselvitys tehdään avustusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Käyttöselvityksessä on oltava yhdistyksen taloudesta vastaavan henkilön ja virallisen tilin- tai toiminnantarkastajan allekirjoitukset.

Käyttöselvityksen liitteiksi tarvitaan hyväksytty:

 • toimintakertomus,
 • tilinpäätös ja
 • tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta
 • käyttöselvityksen allekirjoitusliite (kts. sivupalkki)

Toiminta-avustukset erityisryhmille

Erityisryhmien liikunta-avustusta voidaan myöntää avustettavuuden saaneille
a) vantaalle rekisteröidyille potilas- ja vammaisjärjestöille, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä liikunnan keinoin,
b) muille potilas- ja vammaisjärjestöille, joiden järjestämä liikuntatoiminta kohdistuu vantaalaisiin tai
c) muille toimijoille, jotka edistävät erityisryhmien terveyttä ja hyvinvointia liikunnan keinoin.

Avustusta haetaan kuulutettuna hakuaikana jätettyä hakemusta vastaan edellisen toimintavuoden toteuman perusteella, myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset hylätään.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan hyväksytty:

 • toimintasuunnitelma ja
 • talousarvio.

Avustuksia myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti, harkinnassa otetaan huomioon hakevan järjestön liikuntatoiminnan laajuus ja laatu sekä kohderyhmän erityistarpeet.

Myönnetystä toiminta-avustuksesta tulee tehdä käyttöselvitys (tilitys) sähköisessä Oma Vantaa -asiointipalvelussa. Käyttöselvitys tehdään avustusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Käyttöselvityksessä on oltava yhdistyksen taloudesta vastaavan henkilön ja virallisen tilin- tai toiminnantarkastajan allekirjoitukset.

Käyttöselvityksen liitteiksi tarvitaan hyväksytty:

 • toimintakertomus,
 • tilinpäätös ja
 • tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta
 • käyttöselvityksen allekirjoitusliite (kts. sivupalkki)

Harrasteliikunnan ohjaajatuki

Harrasteliikunnan ohjaajatukea voidaan myöntää harrasteliikunnan toimintoihin, jotka sijoittuvat Vantaalle. Tukea myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa hakemusta vastaan ilman erillistä hakuaikaa. Hakemus tulee jättää vähintään 21 vrk ennen toiminnan käynnistymistä tai tapahtumaa. Harrasteliikunnan ohjaajatuki maksetaan raportoidun toteutuman eli tilityksen perusteella. Tilitys tehdään kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tilojen käytön tuki - tilasubventiot ja vuokratuki

Kaupungin hallinnoimien liikuntatilojen hinnoitteluperusteet määrittelevät oikeuden tilojen maksuttomaan käyttöön ja subventioihin. Liikuntapalveluiden hinnaston "Seurat"-maksuluokkaan kuuluvat yhdistykset, joille on myönnetty täysimääräinen avustettavuus tai avustettavuus erityisryhmien liikuntaan.

Vuokratukea myönnetään täysimääräisen avustettavuuden saaneille yhdistyksille Vantaalla sijaitsevissa muissa kuin kaupungin tai kaupungin omistaman yhtiön hallinnoimissa tiloissa tapahtuvaan säännölliseen liikuntatoimintaan. Vuokratukea haetaan kuulutettuna hakuaikana edellisen toimintavuoden toteuman perusteella, myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset hylätään. Vuokratukea myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa säännöllisestä toiminnasta koituneisiin todellisiin kustannuksiin perustuen.

Vantaan markkinointituki liikuntaan

Sopimuksia Vantaan markkinointituesta solmitaan arvokisatason yksilöurheilijoiden, ylimpien sarjatasojen ja arvokisatason joukkueiden sekä huomattavia kansainvälisiä tai kansallisia Vantaalla järjestettäviä tapahtumia järjestävien tahojen kanssa. Vantaan markkinointitukea liikuntaan myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti ja sopimusperusteisesti.

Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille

Kilpa- ja huippu-urheilutukeen ovat oikeutettuja ammattimaisesti toimivat vantaalaisia seuroja edustavat pääsarjatasojen aikuisjoukkueet, jotka pelaavat ottelunsa Vantaalla ja joissa työskentelee Urheilijaturvan piiriin kuuluvia tai vastaavat sopimuspohjaiset edut saavia urheilijoita. Kyseessä on kokonaistukimalli, joka jakautuu sekä rahalliseen tukeen että tilojen käytön tukeen. Mainosmyynnistä muodostuvasta määrärahasta jaetaan 50 % tasaosuuksina siihen oikeutettujen joukkueiden kesken ja toinen 50 % medianäkyvyysarvosta ja tunnettuudesta koostuvaan kaksiportaiseen indeksointimalliin perustuen. Kilpa- ja huippu-urheilutukea saavat joukkueet eivät ole oikeutettuja Vantaan markkinontitukeen.