Palvelusetelit vanhus- ja vammaispalveluissa

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita Vantaan kaupungin hyväksymiltä yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Vantaan kaupungin palveluseteli palveluntuottajaksi voi hakeutua www.palse.fi.

Palveluseteli myönnetään sosiaali- ja terveystoimen tekemän palveluntarpeen arvioinnin ja palveluratkaisun perusteella.

Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluissa on käytössä seuraavat palvelusetelit:

Palveluasumisen (palvelutalo) palveluseteli

Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneille, jotka tarvitsevat tukea ja apua asumiseensa sekä hoivaa ja hoitoa pääsääntöisesti päivittäin vähintään 9 tuntia kuukaudessa eikä näitä palveluja pystytä järjestämään asiakkaan tarpeita vastaavasti hänen entisessä kodissaan, vaan asiakas tarvitsee palvelut keskitetymmin järjestettyinä palveluasumisen yksikössä.

Asiakkaille tehdään ennen päätöksentekoa kattava palvelutarpeen arviointi (ml. Rai-arviointi) kaupungin sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaisen toimesta yhdessä asiakkaan kanssa ja sen perusteella Asiakasohjausyksikön moniammatillinen tiimi tekee päätöksen palveluasumisen tarpeesta. Vantaan kaupunki arvioi hoivan ja palvelujen tarpeen palvelun alkaessa ja tilannetta tarkastellaan tarvittaessa yhdessä asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa.

Palvelut toteutetaan Vantaan kaupungin hyväksymässä palveluasumisen yksikössä.

Ikääntyneille suunnattu palveluasumisen palveluseteli

Ikääntyneille suunnattu palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen ja se voidaan myöntää määrärahojen puitteissa. Palvelusetelin täysarvo on 32 euroa/tunti.

Setelin arvo perustuu asiakkaan palvelujen tarpeesta muodostuvaan hoitoluokkaan, jonka lähtökohtana on asiakkaan palvelutarpeen mukainen palveluaika (tuntia/kuukausi). Asiakkaalle myönnettävän setelin arvo määrittyy hoitoluokan keskiarvoisen tuntimäärän mukaisesti.

Palveluseteli sisältää hoidon, huolenpidon ja palvelun palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Jos asiakas ostaa palveluntuottajalta palvelu- ja hoitosuunnitelman ulkopuolista palvelua, se on asiakkaan itse maksettavaa lisäpalvelua. Asiakkaan itsensä maksama lisäpalvelu voi olla esimerkiksi siivousta, ikkunoiden pesua tai virkistys- ja harrastetoimintaa.

Lisätietoja asiakkaalle palvelusetelistä sekä palvelutarpeen arvioinnista saa seniorineuvonnasta puh 09 8392 4202 (ma−pe klo 9−15)

Palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua jatkuvasti. Kysy lisää: palvelusetelit.vahva@vantaa.fi

Ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun asumispalvelun palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo perustuu asiakkaan nettotuloihin. Asiakkaan omavastuun osuus suurenee tulojen kasvaessa. Asiakaskohtainen palvelusetelin arvo määritellään alla olevan taulukon mukaisesti. (Palveluseteli on tulosidonnainen, ks. taulukko.)

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen hoivakodin antamien palvelujen kustannuksista setelin suuruisen summan. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus asumisen, hoidon ja elämisen kokonaiskustannuksista, jotka ylittävät palvelusetelin arvon.

Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, joille on tehty tehostetun palveluasumisen palvelupäätös sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämisen perusteiden mukaisesti.

Palvelupäätös perustuu palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään siinä palvelussa, missä asiakas on. Jos asiakas ei ole palvelujen piirissä, tehdään hänen kanssaan palvelutarpeen arviointi asiakasohjausyksikön toimesta.

Lisätietoja asiakkaalle palvelusetelistä sekä palvelutarpeen arvioinnista saa seniorineuvonnasta puh 09 8392 4202 (ma−pe klo 9−15)

Palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua jatkuvasti. Kysy lisää: palvelusetelit.vahva@vantaa.fi

Ikääntyneiden lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu omaishoitajan vapaan aikana -palveluseteli

Palvelusetelin käyttömahdollisuus on niillä omaishoitajilla, jotka täyttävät omaishoidon tuen piiriin pääsyn kriteerit ja ovat oikeutettuja omaishoidontuen lakisääteisen vapaan pitämiseen. Asiakkaalla tulee olla lyhytaikaishoidon päätös.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata omaishoidontuen sopimuksen mukaisesti yleensä kaksi tai kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Omaishoitoperheille voidaan myöntää palvelutarpeen arvioinnin perusteella lakisääteisen vapaan rinnalle tai vaihtoehdoksi myös muuta hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista omaishoitoa tukevaa vapaata tai lisäpäiviä tehostetussa palveluasumisessa. (Omaishoitajan muun vapaan aikainen hoito)

Ikääntyneiden lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu omaishoitajan vapaan ajalle - Palvelusetelin arvo määritellään sääntökirjassa.

Palvelusetelin myöntää ja palveluohjausta antaa omaishoidontuen myöntämisestä vastaava työntekijä asiakasohjausyksiköstä.

Lisätietoja asiakkaalle palvelusetelistä sekä palvelutarpeen arvioinnista saa seniorineuvonnasta puh 09 8392 4202 (ma−pe klo 9−15)

Palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua jatkuvasti. Kysy lisää: palvelusetelit.vahva@vantaa.fi

Omaishoitajan vapaapäivä kotiin -palveluseteli

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu harkintaan. Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Omaishoitajan vapaapäivä kotiin -palveluseteli on suunnattu vantaan kaupungin sopimusomaishoitajille tai vastaavassa tilanteessa oleville perheille.

Vantaan kaupungin sopimusomaishoitajilla on kaksi hoitopalkkioryhmää: hoitopalkkioryhmässä yksi ja kaksi omaishoidon lakisääteisiä vapaapäiviä on kaksi tai kolme kuukaudessa.

Omaishoitajan vapaapäivä kotiin –palvelusetelin arvo on palkkioluokassa yksi 200 euroa/kuukaudessa ja palkkioluokassa kaksi 300 euroa/kuukaudessa.

Lisätietoja asiakkaalle palvelusetelistä sekä palvelutarpeen arvioinnista saa seniorineuvonnasta puh 09 8392 4202 (ma−pe klo 9−15)

Palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua jatkuvasti. Kysy lisää: palvelusetelit.vahva@vantaa.fi

Kotihoidon palveluseteli

Vantaalla kotihoito järjestetään tällä hetkellä pääosin omana toimintana ja täydentävin osin ostopalveluna. Näiden rinnalle otetaan 1.1.2017 käyttöön vanhus- ja vammaispalvelujen jatkuvan kotihoidon palveluseteli. Palveluseteli myönnetään kotihoidon asiakkuuskriteerit täyttävälle asiakkaalle.

Asiakasohjausyksikön palveluohjaaja selvittää asiakkaan palvelutarpeen. Palvelusuunnitelman laadinnan yhteydessä sovitaan, miten palvelut asiakkaalle järjestetään. Jos asiakas valitsee palvelusetelin, myönnetään palveluseteli määräajaksi. Palveluohjaaja seuraa palvelun toteutumista ja päivittää palvelusuunnitelmaa asiakkaan palvelutarpeiden mahdollisesti muuttuessa. Jatkuvan kotihoidon palveluseteli on tulosidonnainen. Palvelusetelin arvo on enintään 28 euroa / tunti.

Lisätietoja asiakkaalle palvelusetelistä sekä palvelutarpeen arvioinnista saa seniorineuvonnasta puh 09 8392 4202 (ma−pe klo 9−15)

Palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua jatkuvasti. Kysy lisää: palvelusetelit.vahva@vantaa.fi

Henkilökohtainen apu -palvelusetelin asiakkaat

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin arjen/tavallisen elämän toimiin, jotka vaikeavammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtainen apu tukee vammaisen henkilön omia valintoja, itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja omannäköistä elämää. Vammainen henkilö määrittelee itse missä, miten ja milloin häntä näissä toiminnoissa avustetaan sekä ohjaa ja johtaa avustajan työtä. Asiakas ohjaa avustajan toimintaa ja tekee yhdessä avustajan kanssa palvelupäätöksessä olevat toiminnot.

Henkilökohtaisella avulla autetaan vaikeavammaista henkilöä arjen toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

  • päivittäisissä toiminnoissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Avustaminen voi edellyttää tiettyjä erityistaitoja, joita tarvitaan esimerkiksi puhevammaisten henkilöiden kanssa kommunikoidessa, ergonomisessa nostamisessa, apuvälineiden käytössä. Asiakkaana oleva vaikeavammainen henkilö perehdyttää palvelusetelillä hankkimansa avustajan tehtäviinsä.

Myönnettävästä palvelusta ja sen toteuttamistavasta tehdään viranhaltijan päätös. Palvelun on päätöksen antamien raamien ja kunnan palveluntuottajalle asettamien vaatimusten ohella vastattava henkilökohtaisen avun yleisiä edellytyksiä.

Tilauksen yhteydessä asiakas ja palveluntuottaja sopivat myös palvelun kestosta ja aikataulusta viranhaltijan palvelun myöntämistä koskevan päätöksen puitteissa. Palveluntuottaja vastaa siitä, että avustaja on sovitussa paikassa sovittuun aikaan.

Henkilökohtaisen avun palvelu on sisällöltään, kestoltaan, suoritustavaltaan ja toteutusajankohdaltaan sekä laadultaan vastattava viranomaispäätöstä.

Palveluntuottajan tulee olla yhteydessä kuntaan, jos asiakkaan tilassa tapahtuu oleellisia palveluntarpeen muutoksia. Mikäli asiakas ei enää tarvitse kaikkia niitä palveluita, jotka on palvelusetelipäätöksen yhteydessä arvioitu tarpeelliseksi tai asiakkaan kuntoisuus on heikentynyt, tulee palvelusuunnitelma ja henkilökohtaisen avun päätös tarkistaa.

Palvelusetelin arvo

Henkilökohtainen apu -palvelusetelin arvo ilmaistaan tuntimääränä. Palveluseteli on myönnetty tietylle tuntimäärälle ja setelissä kerrottuun tarkoitukseen. Palvelusetelissä olevaa tuntimäärää suurempaa tuntimäärää ei voi laskuttaa kaupungilta. Palvelusetelillä tuotettavista palveluista palveluntuottaja voi maksimissaan periä oheisen taulukon mukaisen tuntihinnan.

Viikonpäivä Aika Hinta (€/h)
Arkipäivä (ma-pe) 06.00-23.00 21,00
Arkipäivä (ma-pe) 23.00-06.00 26,30
Lauantai 6.00-23.00 21,00
Lauantai 23.00-06.00 26,30
Sunnuntai 6.00-23.00 42,00
Sunnuntai 23.00-06.00 42,00

Lisätietoja asiakkaalle palvelusetelistä sekä palvelutarpeen arvioinnista saa seniorineuvonnasta puh 09 8392 4202 (ma−pe klo 9−15)

Palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua jatkuvasti. Kysy lisää: palvelusetelit.vahva@vantaa.fi