Hoiva-asumisen palvelujen valvonta

Yksityisen ympärivuorokautisen tehostetun asumispalvelun ja laitoshoidon laadunvalvonta perustuu

 • lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
 • tehostetun asumispalvelun osalta Hoiva-asumisen palvelujen tehostetun asumispalveluiden kilpailutuksen (2013-2015) ehdottomiin laatukriteereihin
 • laitoshoidon osalta Hoiva-asumisen palvelujen laitoshoidon kriteereihin
 • määräyksiin, jotka on annettu paloturvallisuuden valvonnasta (Pelastuslaki 2011) ja elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvästä turvallisuudesta (elintarvikelaki, elintarvikeviranomaisen lausunto).

Kunnassa valvonnasta vastaa sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Vantaan kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä 21.12.2009 § 10: 58 § Hoiva-asumisen palvelujen palvelupäällikkö vastaa tehtäväalueellaan valvontaviranomaisen tehtävistä yksityisten sosiaalipalveluiden osalta ja antaa vastauksen muistutukseen.

Viranhaltijan ollessa esteellinen hänen päätösvaltaansa käyttää tulosalueen johtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Vastauksen kanteluun antaa Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja.

Laadunvalvonnan periaatteet

Laadunvalvonta on sopimukseen tai maksusitoumukseen perustuvan palvelun laadun tarkastamista (tarkastustoiminta)

Laadunvalvonnalla kehitetään palvelua yhteistyössä palveluntuottajan kanssa (kehittämistoiminta)

Suunnitelmallisen laadunvalvonnan toteuttaminen

Hoiva-asumisen palveluissa laadunvalvonta toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä Hoiva-asumisen palvelujen palvelupäällikön ohjauksessa.

Laadunvalvonnan toteuttajat:

Hoiva-asumisen palvelujen palvelupäällikkö vastaa laadunvalvonnan toteutumisesta

 • vastaa laadun ja laatukriteereiden kehittämisestä
 • ohjaa ja kehittää laadunvalvontaa
 • osallistuu laadunvalvontaan
 • tekee laadunvalvontaa
 • vastaa tehtäväalueellaan valvontaviranomaisen tehtävistä yksityisten sosiaalipalvelujen osalta
 • hyväksyy laadunvalvontaraportin.
 • Hoiva-asumisen palvelujen erityisasiantuntija
 • vastaa osaltaan laadun ja laatukriteereiden kehittämisestä
 • osallistuu laadunvalvontaan
 • tekee laadunvalvontaa.

Hoiva-asumisen palvelujen laatukoordinaattori

 • vastaa laadunvalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä
 • vastaa osaltaan laadun ja laatukriteereiden kehittämisestä
 • tekee laadunvalvontaa
 • valmistelee laadunvalvonta-asiakirjat ja raportit.

Hoiva-asumisen palvelujen sosiaalityöntekijä

 • osallistuu laadun ja laatukriteereiden kehittämiseen
 • osallistuu laadunvalvontaan
 • osallistuu laadunvalvonta-asiakirjojen ja raporttien valmisteluun.

Palaa alkuun

Laadunvalvontamenetelmät

Laadunvalvontaa toteutetaan ennalta sovituin tai ennalta ilmoittamattomin valvontakäynnein, tarkastuskäynnein, asiakas-, omais- ja työntekijähaastatteluin sekä asiakaspalautteen, muistutusten ja kantelujen käsittelynä.

Laadunvalvontakäynti tehdään ennalta laaditun laadunvalvonta-aikataulun mukaisesti ennalta sovitusti. Palveluntuottajalle lähetetään etukäteen laadunvalvontalomake, joka pyydetään täytettynä takaisin ennen varsinaista käyntiä. Palveluntuottajalta pyydetään etukäteen myös tarvittavat asiakirjat kuten henkilöstöluettelo. Valvontakäynnillä tarkastetaan palvelun sovittujen laatukriteerien täyttyminen haastattelemalla, tarkastelemalla asiakirjoja ja havainnoimalla. Valvontakäynnillä asiat kirjataan raporttilomakkeeseen, jonka pohjalta tehdään laadunvalvontaraportti.

Ennalta ilmoittamaton valvontakäynti voidaan tehdä, mikäli on perusteltua syytä epäillä vakavia laiminlyöntejä palvelussa. Valvontakäynnillä tarkastetaan palvelun sovittujen laatukriteerien täyttyminen haastattelemalla, tarkastelemalla asiakirjoja ja havainnoimalla. Valvontakäynnillä asiat kirjataan raporttilomakkeeseen, jonka pohjalta tehdään laadunvalvontaraportti.

Tarkastuskäynti tehdään määräajassa sovitun palvelun epäkohdan tai puutteen korjauksen tarkastamiseksi. Valvontakäynnillä tarkastetaan palvelun sovittujen laatukriteerien täyttyminen haastattelemalla, tarkastelemalla asiakirjoja ja havainnoimalla. Valvontakäynnillä asiat kirjataan raporttilomakkeeseen, jonka pohjalta tehdään laadunvalvontaraportti.
Yhteen laadunvalvontakäyntiin varattava aika on noin 3 tuntia. Lisäksi laadunvalvontaan kuuluvat etukäteisvalmistelu ja valvontakäyntiraportin laatiminen sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet ja tiedoksiannot.

Laadunvalvonnan toteutus

A) Valvontakäynnit/ Tehostettu asumispalvelu

1) Tehostetun asumispalveluiden kilpailutuksessa hyväksytyt hoitokodit

 • valvontakäynti kerran vuodessa sekä tarvittaessa
 • laatukriteereinä kilpailutuksen ehdottomat laatukriteerit
 • osallistuminen omaistapahtumaan mahdollisuuksien mukaan.

2) Muut hoitokodit, joissa asukkaita maksusitoumusperusteisesti
(pääkaupunkiseutu)

 • valvontakäynti kerran vuodessa sekä tarvittaessa
 • laatukriteereinä kilpailutuksen ehdottomat laatukriteerit soveltuvin osin sopimuksesta riippuen
 • osallistuminen mahdollisuuksien mukaan omaistapahtumaan kerran vuodessa
 • tarvittava yhteydenpito sijaintikunnan laadunvalvontaviranomaiseen.

3) Hoitokodit (yksittäiset asukkaat) pääkaupunkiseudun ulkopuolella

 • ei säännöllisiä valvontakäyntejä, yhteydenpito sijaintikunnan valvontaviranomaiseen
 • valvontakäynti tarvittaessa
 • laatukriteereinä kilpailutuksen ehdottomat laatukriteerit soveltuvin osin sopimuksesta riippuen
 • tarvittava yhteydenpito sijaintikunnan laadunvalvontaviranomaiseen.

B) Valvontakäynnit/ Laitoshoito

1) Laitoshoito, pääkaupunkiseutu

 • valvontakäynti kerran vuodessa sekä tarvittaessa
 • laatukriteereinä Hoiva-asumisen palvelujen laitoshoidon laatukriteerit
 • osallistuminen omaistapahtumaan kerran vuodessa mahdollisuuksien mukaan.

2) Laitoshoito, pääkaupunkiseudun ulkopuolella

 • ei säännöllisiä valvontakäyntejä, mikäli yksittäinen asukasijoitus
 • laatukriteereinä Hoiva-asumisen palvelujen laitoshoidon laatukriteerit soveltuvin osin sopimuksesta riippuen
 • tarvittava yhteydenpito sijaintikunnan laadunvalvontaviranomaiseen.

C) Uudet yksiköt

 • laadunvalvontakäynti ennen toiminnan aloittamista
 • laatukriteereinä Hoiva-asumisen palvelujen laatukriteerit soveltuvin osin
 • lausunto perustuu Aluehallintoviraston antamaan ohjeeseen ja siinä käsitellään seuraavat asiat
 • Toiminta-ajatus
 • Palvelut
 • Toimintayksikön sijainti
 • Toimitilat
 • Toimintavarustus
 • Asukkaat
 • Henkilökunta
 • Ruokahuolto
 • Terveydenhuollon palvelut
 • Yhteistyö kunnan viranomaisten kanssa
 • Hoito- ja palvelusuunnitelma
 • Palo- ja pelastusviranomaisen kannanotot
 • Terveydensuojeluviranomaisen kannanotot
 • Rakennusviranomaisen kannanotot
 • Muut järjestelyt
 • Asiakirjahallinto ja tietosuoja
 • Vertailu vastaavaan kunnalliseen toimintaan
 • Yleisarvio toimintayksikön toiminnasta sekä lausunto siitä, onko sijaintikunnan käsityksen mukaan edellytykset luvan myöntämiselle
 • Tieto siitä, että kunta on tarkastanut toiminnan aloittamista koskevan ilmoituksen saatuaan muiden kuin työsopimussuhteiseen henkilökuntaan kuuluvien, lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikosrekisteriotteet

D) Kunnan alueella olevat yksiköt, jotka eivät ole Hoiva-asumisen palvelujen yhteistyökumppaneita

 • laadunvalvontakäynti tarvittaessa
 • laatukriteereinä Hoiva-asumisen palvelujen laatukriteerit soveltuvin osin sekä Aluehallintoviranomaisen antamat ohjeet uuden toimintayksikön arvioinnista.

Palaa alkuun

Dokumentointi

Kaikista valvontakäynneistä tehdään kirjallinen raportti, jonka allekirjoittavat valvontakäynnin tekijät sekä palvelupäällikkö. Raportti lähetetään tiedoksi Etelä- Suomen Aluehallintovirastoon sekä palveluntuottajalle. Raportti arkistoidaan Hoiva-asumisen palveluiss

Aloittavien yksiköiden tarkastuskäynnistä laaditaan valvontaviranomaisen lausunto Aluehallintovirastoon ja palveluntuottajalle.

Mahdolliset sanktiot


Kilpailutuksessa hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa solmitussa puitesopimuksessa on sovittu seuraavista toimenpiteistä, mikäli ehdottomat laatukriteerit eivät täyty:

 • Palveluntuottajan kanssa sovitaan neuvottelu, johon osallistuvat palveluntuottajan edustajat sekä Hoiva-asumisen palvelujen palvelupäällikkö, erityisasiantuntija ja laatukoordinaattori.
 • Hoiva-asumisen palvelut antaa määräajan, jonka aikana epäkohta tulee korjata.
 • Hoiva-asumisen palvelut voi alentaa asukkaiden hoitovuorokauden hintaa 10 % siihen asti, kunnes epäkohta on korjattu. Tänä aikana ei ko. hoitokotiin sijoiteta uusia asukkaita.
 • Mikäli epäkohtaa ei korjata, voidaan käynnistää prosessi sopimuksen purkamiseksi.
 • Muiden hoitoyksiköiden kanssa ei ole puitesopimuksia. Heidän kanssaan neuvotellaan epäkohdan/epäkohtien korjaamiseksi sekä mahdollisesta hinnanalennuksesta. Mikäli neuvotteluissa ei päästä tyydyttävään lopputulokseen, voidaan Hoiva-asumisen palvelujen ja palveluntuottajan sopimus / maksusitoumus purkaa.

Yhteistyö

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa

Yhteistyötä palveluntuottajien ja Hoiva-asumisen palvelujen välillä kehitetään ja se perustuu keskinäiseen luottamukseen. Lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista perustuen palvelujen laadunvalvonta on palvelujen kehittämistä yhteistyössä palvelun järjestäjän ja palvelun tuottajan kanssa. Hoiva-asumisen palvelut järjestää kaksi kertaa vuodessa palveluntuottajaseminaareja, joissa käsitellään palvelujen sisällön kehittämistä, sopimusasioita sekä palvelurakenteen kehittämiseen liittyviä asioita. Lisäksi seminaareissa käsitellään muita tärkeitä ajankohtaisia asioita sekä keskustellaan yhteisistä asioista. Ennen seminaareja palveluntuottajilta tiedustellaan aiheita ja asioita, joita he haluavat käsiteltävän. Seminaarien jälkeen palveluntuottajilta tiedustellaan mielipiteitä seminaarin onnistumisesta ja hyödyllisyydestä, ja saatujen palautteiden avulla seminaareja kehitetään.

Yhteistyö Aluehallintoviraston kanssa

Hoiva-asumisen palvelut toteuttaa laadunvalvontaa yhteistyössä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston kanssa. Yhteistyöhön kuuluvat säännöllinen yhteydenpito Aluehallintovirastoon, toteutetusta laadunvalvonnasta raportointi, tarvittaessa yhteiset laadunvalvontakäynnit sekä laadunvalvonnan kehittämiseen osallistuminen.

Omais- ja asiakaspalautteiden, muistutusten ja kanteluiden käsittely

Jatkuva asiakaspalaute

Palveluntuottaja ottaa vastaan ja käsittelee jatkuvan asiakaspalautteen omien toimintaohjeidensa mukaisesti. Palveluntuottaja antaa suullisen yhteenvedon jatkuvasta asiakaspalautteesta vuosineuvotteluissa ja omaistilaisuuksissa sekä laadunvalvontakäynnin yhteydessä.

Hoiva-asumisen palveluihin tuleva suullinen asiakaspalaute

Hoiva-asumisen palvelut ottaa vastaa suullisen asiakaspalautteen ja se dokumentoidaan. Hoiva-asumisen palvelut käsittelee palautteen yhdessä palveluntuottajan kanssa välittömästi ja ryhtyy palautteen perusteella tarvittaviin laadunvalvontatoimenpiteisiin. Tarvittaessa palveluntuottajalta pyydetään kirjallinen vastine. Asiakkaalle lähetetään asiakkaan niin halutessa kirjallinen vastine Hoiva-asumisen palveluista. Vastineessa kerrotaan palautteen käsittely ja toteutettavat laadunvalvontatoimenpiteet. Palveluntuottajan antama vastine liitetään asiakkaalle lähetettävään vastineeseen.

Hoiva-asumisen palveluihin tuleva kirjallinen asiakaspalaute / palvelusta tehdyt muistutukset

Hoiva-asumisen palvelut ottaa vastaa kirjallisen asiakaspalautteen. Korjaava kirjallinen asiakaspalaute käsitellään aina muistutuksena, ellei asiakas tätä erikseen kiellä. Palaute toimitetaan palveluntuottajalle ja korjaavaan palautteeseen pyydetään palveluntuottajalta kirjallinen vastine. Hoiva-asumisen palvelut käsittelee palautteen yhdessä palveluntuottajan kanssa ja ryhtyy palautteen perusteella tarvittaviin laadunvalvontatoimenpiteisiin. Asiakkaalle lähetetään aina kirjallinen vastine Hoiva-asumisen palveluista. Vastineessa kerrotaan palautteen käsittely ja toteutettavat laadunvalvontatoimenpiteet. Palveluntuottajan antama vastine liitetään asiakkaalle lähetettävään vastineeseen.

Palveluista tehtyjen kanteluiden käsittely

Asiakas voi tehdä palvelusta kantelun aluevalvontaviranomaiselle. Aluevalvontaviranomainen pyytää kanteluun kirjallisen vastineen tarpeelliseksi katsomaltaan taholta. Mikäli aluevalvontaviranomainen pyytää kanteluun vastinetta Hoiva-asumisen palveluista, vastaa vastineen valmistelusta Hoiva-asumisen palvelujen palvelupäällikkö.

Mikäli Hoiva-asumisen palvelujen palvelupäällikkö katsoo sen tarpeelliseksi asian selvittämisen kannalta, asiasta pyydetään vastine palveluntuottajalta kirjallisesti. Hoiva-asumisen palvelut käsittelee asian yhdessä palveluntuottajan kanssa ja ryhtyy palautteen perusteella tarvittaviin laadunvalvontatoimenpiteisiin.

Kanteluun valmistellaan käsittelyn jälkeen kirjallinen vastine. Vastineen hyväksyy ja allekirjoittaa Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja.

Asiakaspalautteiden, muistutusten ja kanteluiden käsittely

Johdon assistentti arkistoi palautteet, muistutukset ja kantelut.

Palautteet, muistutukset ja kantelut käsitellään myös vuosittaisissa hinta- ja toimintasuunnitelmaneuvotteluissa palveluntuottajan kanssa.

Aluehallintovirasto valvoo palvelujen laatua